Spesialist­helsetjenesten i Nord-Norge

Nyheter

25.10.2016

Utsetter beslutning om nytt legemiddel mot hepatitt C

Beslutningsforum for nye metoder ønsker bredere dokumentasjon og utsetter derfor beslutningen om et nytt legemiddel til behandling av kronisk hepatitt C genotype 3.
25.10.2016

Nei til legemiddel mot lungekreft

Legemiddelet Nivolumab (Opdivo®) blir ikke innført til andrelinjebehandling av avansert ikke-småcellet lungekreft av typen ikke-plateepitelkarsinom.
21.10.2016

Anbefaler uendret struktur for ambulansefly i Nord-Norge

Helse Nord RHF foreslår i sin innstilling til fremtidig luftambulansetjeneste i Nord-Norge, å løse oppdraget med samme flykapasitet som i dag. Styrket med en 24 timers legeressurs i Kirkenes. 
21.10.2016

Strammere tider krever prioritering, medvirkning og ledelse

– De økonomiske utsiktene er dårligere. Derfor blir systematisk forbedringsarbeid, tydeligere prioritering og åpen og god dialog enda mer nødvendig, skriver administrerende direktør Lars Vorland i denne ukens fredagsbrev.
17.10.2016

Søk om brukermidler for 2017

Nå kan pasient- og pårørendeorganisasjoner i Nord-Norge søke om brukermidler fra Helse Nord RHF. Søknadsfristen er 1. desember 2016.
13.10.2016

Opprettholder dagens flyambulansetjeneste i Finnmark

Etter møter og nærmere vurdering har Helse Nord bestemt seg for å opprettholde dagens flyambulansetjeneste i Alta med et døgnfly og et dagfly i ny flyanskaffelse som løper fra sommeren 2019. 
07.10.2016

80 millioner til røntgen gir bedre pasientbehandling

– Investeringene i nye digitale systemer kommer pasienter og fagfolk til gode. Det er vårt nye røntgensystem et godt bevis på, skriver administrerende direktør Lars Vorland i denne ukens fredagsbrev.
06.10.2016

Nye bygg og mer krevende drift

Investeringer i nye sykehusbygg i Kirkenes, Karasjok, Tromsø, Alta og Bodø kan fortsette i 2017 samtidig som sykehusdriften blir strammere. Dette er hovedessensen fra statsbudsjettforslaget som ble lagt fram i dag.
03.10.2016

Én røntgenjournal og ett bildearkiv i Nord-Norge er et faktum!

1. oktober fikk de elleve sykehusene i Nord-Norge én røntgenjournal og ett felles bildearkiv! En stor gratulasjon til hele helseregionen!
03.10.2016

Ny kvalitet- og forskningsdirektør

Siv Cathrine Høymork (51) er tilsatt som ny kvalitet- og forskningsdirektør i Helse Nord RHF.
30.09.2016

1. oktober forenkles ordningen for pasientreiser

Da kan blant annet pasientene søke om å få dekket enkelte pasientreiser elektronisk. 
27.09.2016

Gammelt sykehus møter nybygg

Se bildene som viser hvor flott det nye sykehusbygget i Bodø har blitt – og hvordan det gamle, ærverdige sykehusbygget fra 1927 smelter inn i ny arkitektur.
27.09.2016

Immunterapi mot lungekreft

Lungekreftpasienter kan nå få behandling med immunterapilegemiddelet pembrolizumab (Keytruda). Beslutningsforum for nye metoder har sagt ja til å innføre det i norske sykehus.
23.09.2016

Brukere og team av fagfolk skaper forbedringer

– Pasientenes erfaringer og råd og presentasjon av gode forbedringsprosjekter fra helsetjenesten var svært inspirerende på Pasientsikkerhetskonferansen, skriver adm.dir. Lars Vorland i denne ukens fredagsbrev.
09.09.2016

Ambulansefly inngår i akuttkjeden

Luftambulansetjenesten som sådan, er en integrert del av den akuttmedisinske beredskapen.
09.09.2016

Ledere med MBA og engasjement i mennesker

– Når hundre medarbeidere har fått sin lederutdanning skal det bidra til bedre helsetjenester, mer effektiv bruk av ressursene og meningsfylte arbeidsplasser, skriver adm.dir. Lars Vorland i denne ukens fredagsbrev.
07.09.2016

Helseforskningskonferanse i Tromsø

2. og 3. november arrangeres en stor regional helseforskningskonferanse i Tromsø. Formålet med konferansen er å synliggjøre helseforskningen i landsdelen og bidra til nettverksbygging mellom forskere.
31.08.2016

Forenklet ordning for dekning av pasientreiser

Fra 1. oktober kan pasienter søke om å få dekket noen typer pasientreiser på nett.
24.08.2016

Fikk forbedringspris for bedre mattilbud

Ernæringsfysiologer og kokkene ved Nordlandssykehuset har samarbeidet om å bedre mattilbudet til pasientene. Det fikk de Helse Nords forbedringspris for.
23.08.2016

Offentlig anskaffelse av rusbehandling

Helse Nord RHF vil inngå langsiktige avtaler om kjøp av døgnbehandling innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) for om lag 80 millioner kroner i året.
23.08.2016

Nye legemidler til blødere og revmatikere

Beslutningsforum for nye metoder har sagt ja til å innføre to nye legemidler: ett til blødere og ett til revmatikere.
19.08.2016

Fredagsbrevet uke 33

Ingen tjeneste kan oppfatte seg som god uten at den grunnleggende respekt for andre mennesker er fundamentet og at våre verdier kvalitet, trygghet og respekt ivaretas, skriver adm. dir Lars Vorland i denne ukens fredagsbrev. 
03.08.2016

Søk jobb i forvaltningssenteret for EPJ

Sykehusene i Helse Nord har fått én felles elektronisk pasientjournal (EPJ). Det betyr at 15000 journalbrukere nå bruker journalen på samme måte. Nå kan du søke jobb i det nye regionale forvaltningssenteret. Søknadsfrist: 4. september.
02.08.2016

Anbefaler ny strålebehandling i Norge

De fire regionale helseforetakene anbefaler at det etableres en ny og mer skånsom stråleterapibehandling til kreftpasienter i Norge: strålebehandling med protoner. 
29.07.2016

Helse Nord inviterer til møte om flyambulanse

Mange har i sommer engasjert seg i diskusjonen om framtidig flyambulansetjeneste i Finnmark. Helse Nord inviterer til møte.
20.07.2016

Nasjonal pilot for bedre pasientsikkerhet

Medisinsk og kirurgisk sengepost på Helgelandssykehuset Mo i Rana er pilot for et nasjonalt prosjekt innen pasientsikkerhet. Dette vil gi føringer for hvordan norske sykehus i fremtiden skal oppdage risikopasienter tidligere.
11.07.2016

Kjetil Marius Istad blir administrerende direktør i Sykehusinnkjøp HF

Kjetil Marius Istad (41) blir administrerende direktør i Sykehusinnkjøp HF. Hovedkontoret er i Vadsø.
08.07.2016

Det finnes flere svar

Mandatet for arbeidet med kirurgisk akuttberedskap og stedlig ledelse er klart. Det er nødvendig med en prosess som sikrer god medvirkning fordi det finnes ikke bare ett riktig svar, skriver adm.dir. Lars Vorland i ukens Fredagsbrev.
01.07.2016

Dette mener sykehuspasientene

Sykehuspasientene er mest fornøyd med legene og pleiepersonalet, viser ny stor undersøkelse. Mindre fornøyd var de med ventetider og samhandling mellom sykehus og kommune. 
01.07.2016

Styrker luftambulansetjenesten

Alle landets baser får nye ambulansehelikoptre fra sommeren 2018. Da skal ambulansehelikoptertjenesten i Norge bli enda bedre.
01.07.2016

Tilleggstildeling av forskningsmidler for 2016

På grunn av frigjorte midler har ytterligere 13 prosjekter fått tildelt forskningsmidler fra Helse Nord. Se oversikten her.
30.06.2016

Streik hos drivstoffleverandører på flyplasser

Ambulanseflytrafikken avvikles som normalt i Helse Nord. Så langt har ikke streiken blant drivstoffleverandører medført konsekvenser for pasienttransporten. 
29.06.2016

Spesialistforskriften på høring

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til en ny forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger.
27.06.2016

Informasjonsmøter om forskningsmidler for 2017

Nå lyses det ut midler til helseforskning i Helse Nord for 2017. I den anledning arrangeres det informasjonsmøter i hele landsdelen. Se oversikt over møtene her:
23.06.2016

God sommer

Lars Vorland ønsker alle sine medarbeidere god sommer i denne ukes fredagsbrev.
22.06.2016

Fikk pris for bedre mattilbud

Ved Nordlandssykehuset har ernæringsfysiologer og kokkene samarbeidet om å bedre mattilbudet til pasientene. Det har de nå fått forbedringsprisen for.
21.06.2016

Søk jobb i forvaltningssenteret for én journal i nord!

Nylig fikk elleve sykehus i Helse Nord én felles journal. Har du lyst til å jobbe med forvaltning og opplæring i bruk av journalsystemet DIPS? Søk jobb her!
20.06.2016

Utlysning av forskningsmidler for 2017

Nå lyses det ut midler til helseforskning i Helse Nord for 2017.
14.06.2016

Utvikler framtidens sykehussjefer

17 prosent av lederne i norske sykehus er over 60 år. Jakten på deres etterfølgere er godt i gang. Et nasjonalt program for ledermobilisering har vært testet ut i alle de fire helseregionene og viser seg å virke etter planen.
13.06.2016

Forskningsutlysningen 20. juni - nye kriterier for kvalitet og nytte

Den åpne utlysningen av forskningsmidler for 2017 blir publisert mandag 20. juni.
13.06.2016

Presenter forskningen din

Bli med og presenter din forskning på forskningskonferansen 2016 i Tromsø 2. til 3. november. Fristen for å sende inn abstracts er 15. juni.
13.06.2016

Et skritt nærmere én journal i nord

Mandag 6. juni fikk alle leger og sykepleiere ved somatisk spesialisthelse-tjeneste i Nord-Norge tilgang til pasienthistorikk fra samtlige elleve sykehus i regionen.
13.06.2016

Helseanalysekonferansen 2016

Helse Nord og SAS Institute inviterer til inspirasjons- og kunnskapskonferanse i Tromsø 7. til 8. september. 
10.06.2016

En enklere hverdag med digital teknologi

På hvilken måte er digitale tjenester bra for pasientene og de ansatte ved sykehusene? Det skriver Lars Vorland om i denne ukens fredagsbrev
09.06.2016

Bedre kreftbehandling til Norge

Norge skal bygge protonanlegg slik at vi kan innføre protonterapi i kreftbehandlingen. Forslag til hvor anlegget skal ligge kommer 1. august.
08.06.2016

Nye nettsider i Helse Nord

Nå bygger alle sykehusene i Helse Nord nye pasientrettede nettsider. Nettsidene skal gjøre det enkelt å søke informasjon om hva som skjer før, under og etter behandling.
06.06.2016

Én journal for finnmarkingen - og for Helse Nord!

Gratulerer med én journal ved Finnmarkssykehuset! - Ett viktig grep for å gjøre det tryggere for pasienten, mener prosjektleder Line Nilsen.
05.06.2016

Høring: Smittevernplan og tuberkuloseprogram

Helse Nord RHF sender på høring smittevernplan 2016–2020 og tuberkulosekontrollprogram 2016–2020.
01.06.2016

Nasjonal utlysning av forskningsmidler for 2017 - KLINBEFORSK

Søk på ca. 130 millioner kroner til kliniske multisenterstudier og sammenliknende effektstudier.
01.06.2016

Opptatt av pasientsikkerhet?

Meld deg på pasientsikkerhetskonferansen i Tromsø 21. - 22. september.
Se alle nyhetene
Se flere nyheter()

Møter og konferanser

25.01 onsdag

Fra kunnskap til handling – Overvekt og fedme hos barn og unge

Overvekt hos barn og unge er en sterkt voksende utfordring nasjonalt og internasjonalt.

Se flere kommende arrangementer ()