Alta-prosjektet

Helse Nords Alta-prosjekt skal vurdere eventuelle nye helsetilbud i kommunene som naturlig sogner til Finnmarkssykehuset klinikk Alta.

Oppstartsmøte for Alta-prosjektet 9. februar 2019
PROSJEKTGRUPPA: Oppstartsmøte for Alta-prosjektet 9. februar 2019
Styret i Helse Nord besluttet 26. september 2018 at det skal gjennomføres et arbeide for å vurdere om det er tilbud som det er naturlig å etablere i Alta, ut over det som ligger i planer og oppdrag gitt i foretaksmøtet 16. januar 2018.

Bakgrunn og begrunnelse for prosjektet.I foretaksmøtet 26. februar 2018 fikk Helse Nord RHF i oppdrag å gjennomføre en prosess, med kommunene som naturlig sogner til Finnmarkssykehuset klinikk Alta for å vurdere, om det er tilbud som det er naturlig å etablere utover det som er planlagt/oppdrag gitt i foretaksmøtet 16. januar 2018.

I 2019 sluttføres arbeidet med nybygg ved Finnmarkssykehuset klinikk Alta. Da blir det full drift med det innholdet som Alta kommune, Finnmarkssykehuset HF og Helse Nord RHF ble enige om i 2013/2014.

Fra Helse Nord RHFs og Finnmarkssykehusets side har det vært avgjørende å ha kommunene med i arbeidet. Etter dialog og høringsprosess med kommunene Alta, Loppa og Kautokeino er det utarbeidet mandat for arbeidet og organisering av samarbeidet mellom partnerne.

Arbeidet foreslås i første omgang å vare i en to års periode, der arbeidsgruppen rapporterer til fagdirektør halvårsvis.

Prosjektets mål

Vurdere om det er tilbud som det er naturlig å etablere i Alta, ut over det som ligger i planer og oppdrag gitt i foretaksmøtet mellom Helse- og omsorgdsepartementet og Helse Nord RHF 16. januar 2018.

Beskrivelse av tiltak og nødvendige arbeidsoppgaver 


Prosjektet skal: 

 • Vurdere om det er tilbud som det er naturlig å etablere, utover det som nå ligger i planer og oppdrag gitt i foretaksmøtet 16. januar 2018. 

 • I arbeidet skal en spesielt se på funksjoner og medisinskteknologiske løsninger som bidrar til å skape trygghet og redusere unødig transport, slik at pasientene kommer raskest mulig til riktig behandlingsnivå. Slik vil en kunne styrke tilgjengeligheten til spesialisthelsetjenester for befolkningen. Tilbudet til pasienter som trenger og bruker helsetjenester mye både i kommuner og sykehus bør særlig vurderes.

 • Når nye lokaler står ferdig ved Klinikk Alta, skal en følge med på utviklingen i bruken av nye tjenester og stimulere til god bruk av kapasiteten i Alta og vurdere etablering av nye tilbud. Dette gjelder også avtalespesialister.

 • Det skal etableres nødvendig samarbeid med velferdsteknologi-programmet som kommunene er en del av. 

I tillegg bes Finnmarkssykehuset, i samarbeid med relevante fagfolk fra kommunene, å lage en oversikt over:

 • Retningslinjer som brukes ved for håndtering av akutte hendelser som bidrar til at pasientene kommer raskt til relevant behandlingsnivå, hva er status, områder for forbedring og ev tiltak.

 • Gi en oppdatert oversikt over faglige retningslinjer for «hvem skal føde hvor» og om det er grunnlag for å utvikle praksis slik at flere kan føde i Alta.

Mandat

Mandat for samarbeidsprosjekt med de kommunene i Vest-Finnmark som naturlig sogner til Klinikk Alta, for å vurdere om det er tilbud som det er naturlig å etablere, utover det som nå ligger i planer og oppdrag gitt i foretaksmøtet 16. januar 2018.

Bakgrunn
Styret i Helse Nord RHF vedtok i styremøte 26. september 2018 å igangsette et toårig samarbeidsprosjekt med kommunene Loppa, Alta og Kautokeino og Finnmarkssykehuset HF. 

Utgangspunktet for arbeidet er foretaksprotokollen 16. januar 2018 og 26. februar 2018.

"Foretaksmøtet viste til regjeringsplattformen, der det går fram at Regjeringen vil gjennomføre en prosess med kommunene i Vest-Finnmark om å bygge ut spesialisthelsetjenestetilbudet på klinikk Alta, slik at befolkningen får dekket en vesentlig større del av behovet for sykehustjenester der."
 
Foretaksmøtet viste videre til protokollen fra foretaksmøtet i Helse Nord RHF 16 januar 2018, sak 3.6.8, der Helse Nord RHF ble bedt om å følge opp presiseringene som følger av Innst. 55 S (2017-2018) ved utvikling av spesialisthelsetjenestetilbudet i Finnmark». 

Arbeidet består av:

 • Å vurdere om det er tilbud som det er naturlig å etablere, utover det som nå ligger i planer og oppdrag gitt i foretaksmøtet 16. januar 2018. I arbeidet skal en spesielt se på funksjoner og medisinskteknologiske løsninger som bidrar til å skape trygghet og redusere unødig transport, slik at pasientene kommer raskest mulig til riktig behandlingsnivå. Slik vil en kunne styrke tilgjengeligheten til spesialisthelsetjenester for befolkningen. Tilbudet til pasienter som trenger og bruker helsetjenester mye både i kommuner og sykehus bør særlig vurderes.

 • Når nye lokaler står ferdig ved Klinikk Alta, skal en følge med på utviklingen i bruken av nye tjenester og stimulere til god bruk av kapasiteten i Alta og vurdere etablering av nye tilbud. Dette gjelder også avtalespesialister. 

 • Det skal etableres nødvendig samarbeid med velferdsteknologiprogrammet som kommunene er del av. 

I tillegg bes Finnmarkssykehuset HF, i samarbeid med relevante fagfolk fra kommunene, om å lage en oversikt over:

 • Retningslinjer som brukes ved for håndtering av akutte hendelser som bidrar til at pasientene kommer raskt til relevant behandlingsnivå, hva er status, områder for forbedring og ev tiltak. 

 • Gi en oppdatert oversikt over faglige retningslinjer for «hvem skal føde hvor» og om det er grunnlag for å utvikle praksis slik at flere kan føde i Alta.


Organisering av arbeidet

Helse Nord RHF ved administrerende direktør er prosjekteier. 

Det etableres en arbeidsgruppe bestående av to fagpersoner fra hver av deltakerne. Gruppen kan underveis suppleres med relevant fagkompetanse. Det oppnevnes brukerrepresentant til gruppen. Helse Nord RHF ved fagdirektør leder arbeidet. 

Det etableres en koordineringsgruppe for arbeidet bestående av representanter fra ledelsen i hver av de tre kommunene, Finnmarkssykehuset HF og fagdirektør i Helse Nord RHF. 

I koordineringsgruppen oppnevnes også en representant fra arbeidstakerne i Finnmarksykehuset HF og kommunene. 

Rapporter fra arbeidsgruppen behandles i koordineringsgruppen, før de går videre til Finnmarkssykehuset HF og kommunene i saker som vil kreve beslutninger der. Gruppen rapporterer til fagdirektør hvert halvår. Det rapporteres halvårlig til styret for Helse Nord RHF 


 


Medlemmer og møtereferater

Prosjekteier

Prosjektstyret

 • Geir Tollåli, fagdirektør Helse Nord RHF, leder
 • Eva Håheim Pedersen, administrerende direktør Finnmarkssykehuset

Møtereferater

Prosjektgruppe 

 • Raymond Dokmo, rådgiver Helse Nord RHF, leder 
 • Bernt Johan Berg, brukerrepresentant oppnevnt av Finnmarkssykehuset 
 • June Brita Eira, Kautokeino kommune 
 • Karen Marianne Gaup, Kautokeino kommune 
 • Olav Gunnar Ballo, fastlege Loppa kommune 
 • Sirje Jærv, Loppa kommune 
 • Kenneth Johansen, fastlege Alta kommune 
 • Ragni Sandvik, fastlege Alta kommune 
 • Siri Strand Pedersen, overlege Finnmarkssykehuset HF 
 • Torben Wisborg, overlege Finnmarkssykehuset HF 

Prosjektstøtte

 • Jann Georg Falch, rådgiver Helse Nord RHF 
 • Randi Midtgård Spørck, seksjonsleder Helse Nord RHF 


Møtereferater

Fant du det du lette etter?