Styreseminar 25. mars 2021

Medlemmene i alle styrene i Helse Nord inviteres med dette til styreseminar 25. mars 2021. Styreseminaret arrangeres i sin helhet  digitalt.

Velkommen til webinar for styrene i Helse Nord 25. mars 2021. Også denne gang må vi avvikle seminaret digitalt. Fordelen er, i disse tider hvor mye er stengt ned, at teknologien gir oss mulighet til å møtes rundt felles oppgaver av betydning for pasienter og helseforetak. Svakheten ved møteformen er at muligheter for dialog og interaktivitet blir liten, men det får vi ta igjen. 

Samlingen gjennomføres som webinar på Teams. I all hovedsak blir dette en samling med innlegg og muligheter for å stille spørsmål på chatfunksjon. Samlingen tas opp og deles offentlig på Helse Nord RHFs nettsider i etterkant.

 


Det gjelder ikke delen om informasjonssikkerhet som er unntatt offentlighet, jf. offentleglova §24. Deltakerne informeres med denne invitasjonen om at det blir gjort opptak og at opptakene blir delt på våre nettsider. Foredragene, fra den offentlige delen, blir også lagt ut.

Til slutt minner vi om høstens seminar for styrene 27.–28. oktober 2021 i Tromsø. Her vil vi ha et bredt perspektiv på helsetjenestens rolle i samfunnet og det å yte spesialisthelsetjenester i nord.  

Presentasjoner fra styreseminaret:


Agenda 25. mars kl. 0830–1500

Møteleder:
Anne May Knudsen, kommunikasjonsdirektør

0830–0840 Åpning 

Renate Larsen, styreleder Helse Nord RHF

0840–0845 Praktiske detaljer


Lukket del:

Informasjonssikkerhet – unntatt offentlighet, jf. offentleglova §24 

Formål: Orientere om innhold i Riksrevisjonens rapport, informere om oppfølging i Helse Nord og øke risikoforståelse og oppmerksomhet i styrene

0845–0905 Riksrevisjonens undersøkelse av helseforetakenes forebygging av angrep mot sine IKT-systemer - presentasjon av funn og anbefalinger

Jørn Simensen, underdirektør og Christian Andresen, IKT-revisor, begge Riksrevisjonen

0910–0935 Helse Nord RHFs oppfølging av Riksrevisjonens funn som del av eieransvaret for helseforetakene

Hilde Rolandsen, eierdirektør, Johnny Brodersen, direktør for sikkerhet og beredskap og Bjørn Nilsen, IKT-sjef, alle Helse Nord RHF

0940–0955 Helse Nord IKTs vurdering av situasjonen og hvilke grep som må gjøres

Oddbjørn Schei, adm. direktør Helse Nord IKT


0955–1005 Pause


1005–1015 Mine vurderinger av informasjonssikkerhet og videre utvikling i Helse Nord i lys av Riksrevisjonens rapport

Anita Schumacher, adm. direktør Universitetssykehuset Nord-Norge

1020–1030 Informasjonssikkerhet som styreansvar

Lena Nymo Helli, styreleder Finnmarkssykehuset

1030–1035 Oppsummering

Cecilie Daae, administrerende direktør Helse Nord RHF


Åpen del:

Pandemien, beredskap og helsetilbudet til utsatte grupper:

Formål: Belyse hvilke konsekvenser håndteringen av pandemien har hatt for tilbudet til utsatte grupper og øke bevisstheten om slike effekter ved langvarige beredskapssituasjoner.

1040–1100 Håndteringen av pandemien og konsekvenser for pasienttilbudet – hva vet vi om situasjonen i Helse Nord og hvilke refleksjoner gjør vi oss?

Geir Tollåli, fagdirektør Helse Nord RHF

1105–1120 Ungdom med uavklart tilstand - er tjenestene godt nok skrudd sammen?

Jon Tomas Finnsson, seksjonsleder psykisk helse- og rus Helse Nord RHF


1120–1140 Pause


1140–1230 Hvordan er tjenstetilbudet påvirket i det enkelte helseforetak. Hvilke grupper, med særlig vekt på barn og unge, har fått forringet sitt helsetilbud? Hvordan tar vi dette igjen?

Representanter fra hvert helseforetak

1235–1245 Oppsummering 

Renate Larsen, styreleder Helse Nord RHF


12451300 Pause


Revisjon av utviklingsplanene og Helse Nord RHFs nye strategi – hvilke rammer er viktig?

Formål: Helseforetakene og Helse Nord RHF skal i løpet av 2022 ha utarbeidet nye utviklingsplaner. Rammene for arbeidet skal legges i vår.  Hva er viktig å fokusere på i nord? 

1300–1320 Regional utviklingsplan 2035 og Helse Nord RHFs nye strategi – hvordan henger de sammen og hva er viktigst?

Cecilie Daae, administrerende direktør Helse Nord RHF

1325–1340 Helsepolitiske prioriteringer – hva er viktigst i arbeidet med lokale og regionale utvikllingsplaner?

Espen Aasen, ekspedisjonssjef Helse- og omsorgsdepartementet

1345–1400 Framskrivninger av behov og kapasitet/kompetanse – hvilke tall kan vi få og hva vil vi ha nytte av å bruke i arbeidet med utviklingsplanene når disse har et 25 års perspektiv?

Andreas Moan, prosjektdirektør Helse Sør-Øst RHF


1400–1410 Pause


1410–1440 Hvilket mandat trenger vi for å revidere utviklingsplanene i en prioritert retning?

Adm. direktører i helseforetakene

1440–1450 Utviklingsplanene og prosessen i Helse Nord 

Hilde Rolandsen, eierdirektør Helse Nord RHF

14501500 Oppsummering 

Renate Larsen, styreleder Helse Nord RHF

Fant du det du lette etter?