Angst, depresjon og psykisk ubalanse

Helse og arbeid

Målgruppen er pasienter med psykiske lidelser som omfatter mild angst, mild depresjon og situasjonsbetinget psykisk ubalanse som mottar sykepenger eller arbeidsavklaringspenger fra NAV. Og for pasienter med tilsvarende problematikk som vurderes å ha helsemessig nytte av tilbudet for å komme i arbeid. Kan ikke benyttes forebyggende for personer som er helt arbeidsføre på henvisningstidspunktet. 

Hver sjette person vil i løpet av livet oppleve depresjon og angstlidelser. Slike problemer er en av de hyppigste årsaker til sykefravær. Dag og kveldspoliklinikken for angst og depresjon er et behandlingstilbud innenfor ordningen Helse og arbeid (tidligere Raskere tilbake.)

​Pasienter kan delta i behandlingstilbudet i inntil 18 uker inklusiv utredning, regnet fra henvisningsdato. Antall timer med behandling skal ikke overstige 15.

Behandlingen skal foregå i form av individuell psykoterapeutisk samtaleterapi, og gjennomføres enten av psykiater, psykologspesialist eller psykolog.

Tilbudet omfatter individuell poliklinisk utredning, individuell poliklinisk behandling og individuell poliklinisk vedlikeholdsbehandling. Bruk av gruppemetodikk inngår ikke.

Behandlingen skal ta utgangspunkt i allerede eksisterende planer for pasienten, som for eksempel oppfølgingsplan fra arbeidsgiver eller aktivitetsplan utarbeidet i samarbeid med NAV.

Utredning, behandling og vedlikeholdsbehandling skal hver for seg avsluttes med en skriftlig sluttrapport. Epikrise sendes til sykmelder samme dag som tiltaket avsluttes med kopi til pasient.

Psykiatrisk poliklinikk på Universitetssykehuset Nord-Norge, Åsgård (Tromsø)


Poliklinikkens behandlere er psykologer og tilbyr

  • ​Samtaleterapi, inntil 10 timer, bygget på målrettet terapi, for eksempel kognitiv/ løsningsfokusert terapi og assistert selvhjelp (selvhjelpslitteratur og internett-baserte selvhjelpsprogram )

  • Kartlegging av problemer i forhold til arbeid og råd om hva en kan gjøre med dem 

  • Hjelp til å få et overblikk over egne vansker og til å lage en plan for hva som kan hjelpe

  • Opplæring i metoder for å overkomme problemene, som også kan brukes etter behandlingen

  • Tilbudet inkluderer ikke omfattende utredninger, men heller et fokus på psykiske plager og relasjonelle problemer. Forskning har dokumentert at denne tilnærmingen er til nytte for mange.

For hvem

Dag og kveldspoliklinikkens tilbud er rettet mot dem som har mild til moderat depresjon, angstproblemer av fobisk karakter (ikke generalisert angst) eller er i livskrise.  

Problemene (årsaken til henvisningen)  bør ikke ha preget personen i mange år på en slik måte at funksjonsnivået har vært betydelig nedsatt; for eksempel at disse psykiske plagene har forårsaket langvarige og/ eller hyppige sykemeldinger i løpet av de siste årene. 

Denne pasientgruppen har oftest behov for et mer omfattende ​behandlingstilbud.

Godt motivert til behandling og komme raskest mulig tilbake til jobb
er sykemeldt (ikke rehab- eller attføring) eller står i fare for å bli sykemeldt og bor i  Helse Nord.   

Om tilbudet

Foregår på dagtid, og onsdag kvelder

Ventetid

Ventetiden kan variere en del.  Gjennomsnittlig ventetid har hittil vært ca 6 til 8 uker.

Ansvarlig avdeling

Psykisk helse og rusklinikken, Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn (PSTO) Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Tromsø

Ansvarlig/koordinator og kontaktperson
Psykologspesialist Geir Arne Hansen
Telefon: 77 62 77 00​​​​

Norsk arbeidshelse (Tromsø og Harstad)

Helse Nord har inngått rammeavtale med Norsk Arbeidshelse AS om kjøp av poliklinisk behandlingstilbud for personer med lettere psykiske lidelser med full arbeidsdeltakelse som mål. 

Stamina Helse (Kirkenes, Hammerfest, Vadsø og Narvik)

Helse Nord har inngått rammeavtale med Stamina Helse AS om kjøp av poliklinisk behandlingstilbud for personer med lettere psykiske lidelser med full arbeidsdeltakelse som mål. 

Unicare Psykolog Bodø

Helse Nord har inngått rammeavtale med Unicare Psykolog AS om kjøp av poliklinisk behandlingstilbud for personer med lettere psykiske lidelser med full arbeidsdeltakelse som mål.

 

Henvisning til Helse og arbeid


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.