– Gjør alt vi kan for å sikre god transport

Koronaberedskapen

Transport av pasienter og personell er blant nøkkeloppgavene til Helse Nord under koronaepidemien. – Å sikre transport både på vei, vann og i luft er svært viktig for oss i Nord-Norge, sier administrerende direktør i Helse Nord RHF, Cecilie Daae.

Bilambulanse i Narvik
Bilambulansene er svært viktige i beredskapen under koronaepidemien.

​Situasjonsbeskrivelse

Mye er snudd opp ned under pandemien. Det er innført strenge restriksjoner for befolkningen for å hindre smittespredning. Minst mulig reising, og vi må holde oss mest mulig i ro og med avstand til hverandre. Flyplasser er stengt, og flyselskapene kutter hardt i rutetilbudet. Det er færre tog- og bussavganger. Helseekspressene innstiller sine avganger. Pasientreiser må organiseres på en annen måte for å ivareta smitteregler.

Det er med andre ord en stor oppgave å sy sammen et transporttilbud under pandemien som samtidig hindrer smittespredning.

 
 

– Vi jobber intenst med å styrke beredskapen for å sikre tilgjengelig og trygg transport av personell og pasienter. Vi har innført og under planlegging flere tiltak. Vi jobber med helhetlig oversikt og forsterkning av pasienttransport som jo nå er i en sårbar situasjon knyttet til færre ordinære flyavganger og stengte flyplasser for hele regionen. Her har vi godt samarbeid og god dialog også med de to fylkeskommunene i nord, Fylkesmennene, Avinor og Widerøe og ser sammen på å finne de beste løsningene, sier Daae.

I denne artikkelen viser vi strategien Helse Nord arbeider etter og oppsummerer noen av tiltakene som er utført eller under arbeid for å sy sammen en fungerende transport.

Nasjonal smittevernveileder for kollektivtransport

Det er utarbeidet en nasjonal smittevernveileder for kollektivtransport. Den er førende for pasienttransport ved Helseforetakene. Både transportører og pasienter anbefales å sette seg inn i denne.

Nasjonal smittevernveileder for kollektivtransport

Pasientreiser og transport av personell

Både pasienter og personell er i en normalsituasjon storbrukere av offentlig transport for å komme seg til behandling eller på jobb. For eksempel reiser flere piloter og redningsmenn med rutefly til sine luftambulansebaser for å komme seg på jobb. Sykehusene benytter vikarer som også må reise for å komme på jobb.

Pasientreiser langs vei

Hovedstrategien er at pasienten, om mulig, skal benytte eget kjøretøy til, fra og mellom helseinstitusjoner.

Individuell transport av pasienter med mistenkt og eller bekreftet koronasmitte der det ikke er medisinsk indikasjon for bruk av ambulanse, kan gjennomføres av en annen transportør med egnet kjøretøy. Helse Nord og Sykehusinnkjøp har på vegne av alle helseforetakene gått ut med en forespørsel til eksisterende transportører om å gjennomføre slike transporter. Noen avtaler er inngått og flere vil fortløpende komme på plass dersom behovet øker. Transportørene har forpliktet seg til å følge nasjonale retningslinjer for transport av koronapasienter.

Forespørsel om pasienttransport av pasienter med koronasmitte


Pasientreiser med rutefly

Med et svært redusert ruteflytilbud er dette krevende for pasienter som skal til behandling på sykehus. Dette gjelder ikke bare pasienter med koronasmitte. Spesielt krevende er det for pasienter som er henvist videre fra sitt lokalsykehus til et høyere behandlingsnivå. I vår region er det reiser mellom Helgeland og Tromsø, samt reiser til og fra Finnmark som er mest utfordrende.

Helse Nord RHF arbeider kontinuerlig for å sikre et nødvendig og hensiktsmessig ruteflytilbud til pasienter i landsdelen. Målsettingen er at alle våre pasienter kan reise til behandlingen om morgenen og komme hjem samme dag. Blant annet derfor har Samferdselsdepartementet inngått avtaler med de tre flyselskapene Widerøe, SAS og Norwegian, om et grunnleggende tilbud av flytransport mellom regionene og enkelte lokale ruter. Avtalene ble inngått 25. mars og skulle vare fram til 30. april, men forlenges nå til 30. juni. 

Fra 1. juni vil alle de ni kortbaneflyplassene som har vært stengt bli gjenåpnet, og senest 1. juli vil det være normal produksjon på FOT-rutene.

Les om forlengelse av minimumstilbudet på regjeringen.no

Fra fredag 8. mai starter Widerøe opp med to daglige rundturer mellom Skagen og Bodø. I starten med 50% kapasitet på grunn av smittevernhensyn. Skagen er den Lufthavnen med fjerde mest pasienttransport i Norge, så denne oppstarten er viktig for pasientene i opptaksområdet til Nordlandssykehuset.

Her finner du en oversikt over flyrutene som forlenges


Transport av luftambulansepersonell

For å få fremført mannskap og teknikere til luftambulansebasene, har  stiftelsen Norsk Luftambulanse i samråd med Luftambulansetjenesten HF, leid inn et ekstra fly for å transportere personell. Ordningen gjelder også redningshelikopterbasene. Tilbudet gjelder frem til 10. juni og benyttes når beredskapen ved basene trues av manglende rutefly-tilbud for fremføring av luftambulansepersonell. Ny vurdering av ordningen gjøres i starten av juni.

Bil- og båtambulansen

Det er lange avstander i Nord-Norge. Dette gjenspeiles i en godt utbygd prehospital tjeneste med bilambulanser, ambulansebåter og luftambulanser. Dårlig vær og stengte veier vil alltid være en utfordring. Koronaepidemien har gjort det mer utfordrende.

Alle bil- og båtambulansestasjonene har gjennomgått hvordan de best mulig har rutiner for å unngå smittespredning. Det er etablert smittevask av utstyr og biler/båter når det er påkrevd. Personell bruker beskyttelsesutstyr etter gitte retningslinjer. Opplæring av ambulansepersonellet er satt i system.

Reserveambulansebilene er satt inn som syketransportbiler, som bare skal frakte smittede eller pasienter med mistenkt smitte. Egne kuvøser for å frakte smittede kan brukes både i ambulansebiler og -båter i spesielle situasjoner.


Luftambulansen

I luftambulansetjenesten er det gjort en rekke tiltak for å unngå smitte og redusert beredskap. Fartøyene blir desinfisert og mannskapene sjekket ved mistanke om mulig smittespredning.

I mars var beredskapen tilnærmet normal samtidig som antall oppdrag med tjenestens fly og helikoptre gikk markant ned. Dette kommer av lavere aktivitet i samfunnet generelt samt at sykehusene utreder og behandler færre pasienter enn normalt. Færre oppdrag gjør luftambulansene mer tilgjengelig.

Luftambulansetjenesten HF har styrket beredskapen for transport av koronasyke pasienter ved å leie inn et stort Super Puma-helikopter stasjonert i Tromsø. Helikopteret er satt opp med eget smitteteam og smittevernkuvøse som gjør at pasientene kan fraktes på en trygg måte uten fare for å spre smitten. Helikopteret har rekkevidde til Svalbard og stor gjennomføringsevne i dårlig vær fordi det har avisingsutstyr. Dette sikrer at koronasyke i hele Helse Nord kan flyttes til høyeste omsorgsnivå ved behov.

Les mer: Korona-helikopter på plass i Tromsø

330-skvadronens redningshelikoptre, ved fem baser, er også utstyrt med smittevernkuvøser for korona transporter. Redningshelikoptrene opplever, i likhet med luftambulansen, færre oppdrag. De vil i større grad enn i en normalsituasjon kunne bistå med ambulanseoppdrag.

Les mer: Alle redningshelikoptrene har kuvøser og smitteteam

Det er også inngått avtale med Widerøe, som bygger om et fly slik at det kan fly koronapasienter i smittekuvøse. Flyet skal brukes over hele landet.

Les mer: Widerøe skal fly koronapasienter (luftambulansetjenesten.no)
Luftambulansetjenesten HF er i samtaler med flere flyselskap og vurderer fortløpende å sette inn sivile fly eller helikoptre for å styrke tjenestens beredskap og transportkapasitet.

Forsvarets Bell-helikopter i Kirkenes skal være en del av beredskapen fram til 15. juli. Etter 15. juli har helse- og omsorgsministeren gitt i oppdrag å ha på plass et sivilt helikopter i koronaberedskapen.