Koronaberedskapen

– Gjør alt vi kan for å sikre god transport

Transport av pasienter og personell er blant nøkkeloppgavene til Helse Nord under koronaepidemien. – Å sikre transport både på vei, vann og i luft er svært viktig for oss i Nord-Norge, sier administrerende direktør i Helse Nord RHF, Cecilie Daae.

Bilambulanse i Narvik
Bilambulansene er svært viktige i beredskapen under koronaepidemien.

​Situasjonsbeskrivelse

Mye er snudd opp ned under pandemien. Det er innført restriksjoner for befolkningen for å hindre smittespredning. Minst mulig reising, og vi må holde oss mest mulig i ro og med avstand til hverandre. Flyselskapene har redusert rutetilbud. Det er færre tog- og bussavganger. Helseekspressene innstiller sine avganger. Pasientreiser må organiseres på en annen måte for å ivareta smitteregler.

Det er med andre ord en stor oppgave å sy sammen et transporttilbud under pandemien som samtidig hindrer smittespredning.

 
 

– Vi jobber intenst med å styrke beredskapen for å sikre tilgjengelig og trygg transport av personell og pasienter. Vi har innført og under planlegging flere tiltak. Vi jobber med helhetlig oversikt og forsterkning av pasienttransport som jo nå er i en sårbar situasjon knyttet til færre ordinære flyavganger. Her har vi godt samarbeid og god dialog også med de to fylkeskommunene i nord, Fylkesmennene, Avinor og Widerøe og ser sammen på å finne de beste løsningene, sier Daae.

I denne artikkelen viser vi strategien Helse Nord arbeider etter og oppsummerer noen av tiltakene som er utført eller under arbeid for å sy sammen en fungerende transport.

Nasjonal smittevernveileder for kollektivtransport

Det er utarbeidet en nasjonal smittevernveileder for kollektivtransport. Den er førende for pasienttransport ved Helseforetakene. Både transportører og pasienter anbefales å sette seg inn i denne.

Nasjonal smittevernveileder for kollektivtransport

Pasientreiser og transport av personell

Både pasienter og personell er i en normalsituasjon storbrukere av offentlig transport for å komme seg til behandling eller på jobb. For eksempel reiser flere piloter og redningsmenn med rutefly til sine luftambulansebaser for å komme seg på jobb. Sykehusene benytter vikarer som også må reise for å komme på jobb.

Pasientreiser langs vei

Hovedstrategien er at pasienten, om mulig, skal benytte eget kjøretøy til, fra og mellom helseinstitusjoner.

Individuell transport av pasienter med mistenkt og eller bekreftet koronasmitte der det ikke er medisinsk indikasjon for bruk av ambulanse, kan gjennomføres av en annen transportør med egnet kjøretøy. Helse Nord og Sykehusinnkjøp har på vegne av alle helseforetakene gjennomført en konkurranse og fått på plass avtaler om transport av smitta og mistenkt smittede pasienter. Flere vil fortløpende komme på plass dersom behovet øker. Transportørene har forpliktet seg til å følge nasjonale retningslinjer for transport av koronapasienter.

Pasientreiser med rutefly

Med et svært redusert ruteflytilbud er dette krevende for pasienter som skal til behandling på sykehus. Dette gjelder ikke bare pasienter med koronasmitte. Spesielt krevende er det for pasienter som er henvist videre fra sitt lokalsykehus til et høyere behandlingsnivå. I vår region er det reiser mellom Helgeland og Tromsø, Stokmarknes-Bodø/Tromsø, samt reiser mellom Finnmark og Tromsø som er mest utfordrende.

Helse Nord RHF arbeider kontinuerlig for å sikre et nødvendig og hensiktsmessig ruteflytilbud til pasienter i landsdelen. Målsettingen er at alle våre pasienter kan reise til behandlingen om morgenen og komme hjem samme dag. Blant annet derfor inngår Samferdselsdepartementet avtaler med de tre flyselskapene Widerøe, SAS og Norwegian, om et grunnleggende tilbud av flytransport mellom regionene og enkelte lokale ruter. Avtalene revideres jevnlig.


Bil- og båtambulansen

Det er lange avstander i Nord-Norge. Dette gjenspeiles i en godt utbygd prehospital tjeneste med bilambulanser, ambulansebåter og luftambulanser. Dårlig vær og stengte veier vil alltid være en utfordring. Koronaepidemien har gjort det mer utfordrende.

Alle bil- og båtambulansestasjonene har gjennomgått hvordan de best mulig har rutiner for å unngå smittespredning. Det er etablert smittevask av utstyr og biler/båter når det er påkrevd. Personell bruker beskyttelsesutstyr etter gitte retningslinjer. Opplæring av ambulansepersonellet er satt i system.

Reserveambulansebilene er satt inn som syketransportbiler, som bare skal frakte smittede eller pasienter med mistenkt smitte. 

Luftambulansen

I luftambulansetjenesten er det gjort en rekke tiltak for å unngå smitte og redusert beredskap. Fartøyene blir desinfisert og mannskapene sjekket ved mistanke om mulig smittespredning.

330-skvadronens redningshelikoptre, ved fem baser, er også utstyrt med smittevernkuvøser for korona transporter. Redningshelikoptrene opplever, i likhet med luftambulansen, færre oppdrag. De vil i større grad enn i en normalsituasjon kunne bistå med ambulanseoppdrag.