Koronavirus

Rehabiliteringstilbud i Helse Nord under covid-19

Her finner du en oversikt over rehabiliteringstilbudet i spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge under covid-19-pandemien.

Colourbox.com

Prioritering under covid-19-pandemien

Rehabiliteringstilbudet i spesialisthelsetjenesten i Helse Nord var sterkt redusert i starten av  av koronavirusutbruddet.

I henhold til notat om prioritering fra Helsedirektoratet av 25.5.20, skal pasienter i et forløp etter nyoppstått betydelig funksjonsnedsettelse, med behov for rehabilitering, prioriteres ved redusert kapasitet under koronavirusutbruddet. Dette kan gjelde pasienter innlagt i sykehus på grunn av hjerneslag, hjerneskade, ryggmargsskade, multitraume, amputasjon, brannskade, nevrologiske tilstander og andre skade- og sykdomsforløp der manglende rehabilitering kan medføre alvorlig varig funksjonstap.  Også pasienter i senere faser som har fått ny betydelig funksjonssvikt, bør prioriteres høyt. 

En ny prioritert gruppe, er pasienter som har hatt respiratorbehandling grunnet Covid-19. Regional kompetansetjeneste for rehabilitering i Helse Sør-Øst har samlet kunnskap om Covid-19-rehabilitering. Nettsida oppdateres fortløpende.

Det ordinære tilbudet ved de private rehabiliteringsinstitusjonene

De ordinære tilbudene ved de private rehabiliteringsinstitusjonene er stort sett i drift. Det er noe redusert kapasitet på grunn av smitteverntiltak. Se oppdatert informasjon på denne sida om tilbudet på hver institusjon.

Pasienter som har fått planlagte opphold avlyst har fått beskjed fra institusjonen. Etter hvert vil disse få beskjed om ny tid for oppholdet. Det er gjort nye individuelle vurderinger av hvilke pasienter som har behov for å få tilbud først. Det vil være noe etterslep, og økt ventetid må påregnes.

Nye rehabiliteringstilbud for prioriterte pasientgrupper under koronavirusutbruddet

Det er etablert to nye rehabiliteringstilbud for prioriterte grupper i vår helseregion. Disse tilbudene løper ut 2020. 

Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad i Tromsø har etablert døgnplasser for pasienter innenfor de prioriterte pasientgruppene. Det gjøres individuelle inntak - hovedsakelig pasienter som er henvist fra sykehus. Tilbudets lengde og innhold tilpasses den enkelte pasient. Helsepersonell kan kontakte inntakskontoret ved Kurbadet telefon 77 66 88 11 (08:30 - 11:30) ved spørsmål om dette tilbudet. Se også informasjon på Kurbadets nettside

Valnesfjord Helsesportssenter har etablert døgnplasser for hjerneslag, lårhalsbrudd, amputasjoner og multitraumer, hovedsakelig for pasienter som henvises fra sykehus. Helsepersonell kan kontakte inntakskontoret om henvisning, inntak og opphold. E-post inntakskontor@vhss.no eller telefon 756 02526/ 756 02528. Ytterligere kontaktinformasjon se på nettsida til institusjonen

Pasienter som har fått ny betydelig funksjonssvikt, henvist fra fastleger, vil også kunne bli prioritert til de nye tilbudene (henvises via RVE). 

Henvisninger til ordinære og nye rehabiliteringstilbud ved institusjonene

De vanlige henvisningsrutinene gjelder. Sykehus henviser direkte til institusjonen. Regional vurderingsenhet (RVE)  behandler henvisninger fra fastleger og poliklinikker. Fra 27.5 gjelder de vanlige rettighetene og fristene ved henvisningsvurdering og fritt behandlingsvalg for rehabilitering i somatikken. 

Smittevern

Institusjonene legger stor vekt på  smittevern, og at hver enkelt er nøye med å følge de nasjonale rådene som gjelder til enhver tid. Det forutsettes at pasienter ikke har kjent smitte eller symptomer. 

Individuell plan og kontaktlege

De midlertidige endringene i helselovgivningen under koronautbruddet, som innebar blant annet at retten til individuell plan ikke gjaldt i denne perioden, ble opphevet 27.5. Det er nå de vanlige rettighetene som gjelder for individuell plan og kontaktlege. 

Habilitering

På nettstedet www.habilitering.no er det samlet nyttig informasjon for brukere, pårørende og fagfolk knyttet til å forebygge, begrense og håndtere smitte av covid-19.

Lærings- og mestringstilbud

Gruppebasert pasient- og pårørendeopplæring i regi av Lærings- og mestringssentrene har startet opp igjen med kursvirksomhet men med færre deltakere på hvert kurs på grunn av avstandsregelen. Smittevernsrutiner ivaretar pasientsikkerheten. Det kan bli økt ventetid grunnet redusert kapasitet.

I løpet av våren har det blitt gjennomført pasient- og pårørendekurs via videotjenesten Skype. Det jobbes med å evaluere og videreutvikle dette.

Lærings- og mestringssenteret på UNN har utviklet ei nettside med kvalitetssikret informasjon om helse og mestring (8.5.20). Denne bygges ut fortløpende. Her kan man finne informasjon som supplement til samtalene med sine behandlere, få mer kunnskap om egne helseutfordringer, hvordan gjøre gode samvalg, og hva som kan være til hjelp for å kunne leve godt med helseutfordringer.

Psykisk helse og rus

Helse Nord RHF har anmodet avtalepartene innenfor psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling om å opprettholde tilbudet så langt det er mulig.

Se også: Tilbud innen psykisk helse og rus under covid-19


Tilbud ved helseforetakene i Helse Nord

Sengeposter, poliklinikk, ambulant habilitering og rehabilitering, samt Helse i arbeid

Finnmarkssykehuset

Sengeposten for rehabilitering åpner med full drift fra 25.8. 

Ambulant rehabiliteringsteam og Habilitering for voksne fortsetter med oppfølging via telefon og Skype, men ambulerer etter vurdering i henhold til gjeldende råd om reiseaktivitet.

Tverrfaglig rehabiliteringspoliklinikk har ordinær drift.

Avdeling ReHabilitering ved Finnmarkssykehuset

Universitetssykehuset Nord-Norge

Rehabiliteringsavdelinga ved UNN Tromsø

Sengeposten drifter med 10 plasser i egne lokaler fra 1.9 (normaldrift er 14 plasser). 

Poliklinisk utredning gjøres hovedsakelig ved oppmøte, men telefon og skype brukes når dette vurderes som hensiktsmessig. En større andel oppfølging gjøres per telefon. Gruppebehandling starter opp igjen med mindre grupper og kortere kurs. Noen lærings- og mestringskurs vil avholdes på Skype, andre med oppmøte.

Rehabiliteringsavdelinga ved UNN Harstad

Tilbudet bygges gradvis opp til 9 plasser i egen sengepost fra 1.9. Normal poliklinisk aktivitet. 

Rehabiliteringsplasser ved distriktsmedisinske sentra i Nord- og Midt-Troms

De geriatriske rehabiliteringsplassene ved de distriktsmedisinske sentrene er i ordinær drift. Det er 3 plasser på Storslett og 6 på Finnsnes.

Ambulante rehabiliteringsteam

Ambulant virksomhet gjennomføres der det er mest hensiktsmessig, ellers benyttes telefon og Skype. Lærings- og mestringskurs med oppmøte planlegges gjenopptatt.  

Helse i arbeid

Drifter stort sett med normal poliklinisk aktivitet. Tilstreber å gjennomføre oppfølginger på telefon eller Skype når det er mulig. 

Habilitering for voksne 

Fortsetter med oppfølging via telefon og Skype. Poliklinisk virksomhet og ambulering etter nøye vurdering i hvert enkelt tilfelle både i Narvik, Harstad og Tromsø.

Rehabiliteringsavdelingen Universitetssykehuset Nord-Norge

Nordlandssykehuset

Ved Nordlandssykehuset Bodø er det ordinær drift.  FRAM gruppebaserte behandlingsprogram er gjenopptatt, men livsstyrketrening er fortsatt stengt.  Ambulant rehabiliteringsteam er startet igjen med ambulerende virksomhet.

Fysikalsk medisin og rehabilitering Bodø

Nordlandssykehuset Vesterålen holder åpent for rehabilitering etter hjerneslag med streng prioritering. Tilbudet tilpasses gjeldende smittevernrutiner. 

Rehabilitering Vesterålen

Helgelandssykehuset

Rehabiliteringsmedisinsk sengepost åpner opp alle fem plassene fra 1.september. 


Private rehabiliteringsintstitusjoner med avtale

Opptreningssenteret i Finnmark

Opptreningssenteret i Finnmark drifter alle rehabiliteringsytelser som vanlig. Noen av forløpene understøttes med e-rehabilitering etter avtale med Helse Nord.

E-rehab er lagt til som supplerende del av rehabiliteringen for å korte ned rehabiliteringsforløpene noe i lys av covid-19. Gjennom e-rehab får deltakerne samtaler med behandler, oppfølging av trening og forelesning via elektroniske medium. Deltakerne får få opplæring i bruk av de elektroniske løsningene  før avslutning av oppholdet.

Opptreningssenteret i Finnmark

Skibotn helse og rehabilitering 

Skibotn helse og rehabilitering drifter alle rehabiliteringsytelser som vanlig. Noen av forløpene understøttes med e-rehabilitering etter avtale med Helse Nord.

E-rehab er lagt til som supplerende del av rehabiliteringen for å korte ned rehabiliteringsforløpene noe i lys av covid-19. Gjennom e-rehab får deltakerne samtaler med behandler, oppfølging av trening og forelesning via elektroniske medium. Deltakerne får få opplæring i bruk av de elektroniske løsningene  før avslutning av oppholdet.

Skibotn helse og rehabilitering


Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad 

Kurbadet har åpent hele sommeren 2020. Lavdrift uke 30-32.

Helse Nord har inngått avtale om 30 plasser for rehabilitering / oppfølging av prioriterte pasientgrupper under pandemiperioden. I henhold til retningslinjer fra Helsedirektoratet skal det sikres nødvendig oppfølging av pasienter i prioriterte grupper. I all hovedsak vil dette være pasienter som henvises direkte fra andre enheter i spesialisthelsetjenesten. Også noen pasienter i senere faser som har fått ny betydelig funksjonssvikt kan henvises fra primærhelsetjenesten etter normale rutiner.
 
Noen av de ordinære tilbudene gjenåpnet fra begynnelsen av mai. Dette gjelder i første omgang for pasienter med hjerterelaterte rehabiliteringsbehov, kreft, revmatiske sykdommer og barn. Kapasiteten er redusert grunnet smitteverntiltakene. Det vil bli gjort individuelle vurderinger av hastegrad. Pasienter som har fått sine opphold utsatt blir kontaktet på telefon eller per brev. 

Informasjon om tilbudet oppdateres kontinuerlig på Kurbadets nettsider. Valnesfjord Helsesportssenter

Valnesfjord helsesportsenter (VHSS) er åpent hele sommeren 2020. 

VHSS har, som følge av pandemien, inngått midlertidig avtale med Helse Nord RHF om 22 døgnplasser for pasienter, direkte fra sykehus, med behov for helt nødvendig rehabilitering og behandling etter akutt og alvorlig sykdom. Nærmere bestemt hjerneslag, lårhalsbrudd, amputasjoner multitraumer, og pasienter som har gjennomgått covid-19. Les mer her om henvisning og kontaktinformasjon

Inntakskontoret er bemannet gjennom hele sommeren. Noen uker er ikke sosionom, klinisk ernæringsfysiolog og psykolog til stede.


Nordtun HelseRehab

Nordtun Helserehab har tilnærmet normal drift. Bassenget er stengt for ombygging/renovering ut september.


Helgeland rehabilitering 

Pasienter tas inn på alle 9 ytelsene  i avtalen med Helse Nord RHF. Helsedirektoratets smittevernretningslinjer følges.

Stamina 

Stamina Helse Tromsø har tilbud til pasienter med sykelig overvekt. Stamina Helse Bodø har tilbud til personer med muskel-/skjelettplager og ikke inflammatoriske revmatiske sykdommer.

Stamina Helse Bodø

Stamina Helse Tromsø