Koronavirus

Rehabiliteringstilbud i Helse Nord under covid-19

Her finner du oversikt over rehabiliteringstilbudet i spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge under covid-19-pandemien. Dette omfatter rehabilitering i somatisk sykehus, samt ordinære tilbud og "beredskapstilbud" ved private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med Helse Nord. 

Colourbox.com

Se også: Rehabiliteringstilbud til pasienter som har gjennomgått covid-19-sykdom

Prioritering under covid-19-pandemien

I henhold til notat om prioritering fra Helsedirektoratet av 25.5.20, skal pasienter i et forløp etter nyoppstått betydelig funksjonsnedsettelse, med behov for rehabilitering, prioriteres ved redusert kapasitet under koronavirusutbruddet. Dette kan gjelde pasienter innlagt i sykehus på grunn av hjerneslag, hjerneskade, ryggmargsskade, multitraume, amputasjon, brannskade, nevrologiske tilstander og andre skade- og sykdomsforløp der manglende rehabilitering kan medføre alvorlig varig funksjonstap. Også pasienter i senere faser som har fått ny betydelig funksjonssvikt, bør prioriteres høyt. 

Det ordinære tilbudet ved de private rehabiliteringsinstitusjonene

De ordinære tilbudene ved de private rehabiliteringsinstitusjonene er i tilnærmet normal drift. Kapasiteten er noe redusert. Se oppdatert informasjon på denne sida om tilbudet på hver institusjon. Pasienter som eventuelt får planlagte opphold utsatt, vil få beskjed fra institusjonen. Noe økt ventetid må påregnes.

Vi minner om at sykehusavdelinger, ved behov for spesialisert rehabilitering, kan henvise pasienter direkte i forlengelsen av sykehusopphold til institusjon etter akutt hjerneslag/traumatiske hodeskader, multitraumer, amputasjoner, brudd eller lignende, og etter langvarig sykehusbehandling. Les mer om tilbudet og direktehenvisning. 

"Beredskapstilbud" for prioriterte pasientgrupper under koronavirusutbruddet

Det er i tillegg til ordinært tilbud etablert "beredskapsplasser" for å øke kapasiteten til prioriterte grupper i vår helseregion, da noen tilbud har redusert kapasitet i forbindelse med Covid-19. Se ovenfor under overskriften "prioritering under covid-19-pandemien hvilke grupper dette gjelder. Beredskapstilbudene er forlenget fram til 31.12.2021. De fleste pasienter vil henvises direkte fra sykehus til dette tilbudet, men også pasienter som har fått ny betydelig funksjonssvikt, som blir henvist fra fastleger, vil kunne bli prioritert til de nye tilbudene (henvises via RVE). 

Vigør Rehabiliteringssykehus; e-post: inntak@vigor.no, telefon 77 66 88 11 (08:30 - 11:30) ved spørsmål om dette tilbudet. Se også informasjon på Vigørs nettside og lenger ned på denne sida.

Valnesfjord Helsesportssenter: E-post inntakskontor@vhss.no eller telefon 756 02526/ 756 02528. Se VHSS sin nettside og og lenger ned på denne sida.​ 

Henvisninger til ordinære og nye rehabiliteringstilbud ved institusjonene

De vanlige henvisningsrutinene gjelder. Sykehus henviser direkte til institusjonen ved opphold direkte i forlengelsen av sykehusopphold. Regional vurderingsenhet (RVE)  behandler alle øvrige henvisninger. 

Smittevern

Institusjonene legger stor vekt på  smittevern, og at hver enkelt er nøye med å følge de nasjonale rådene som gjelder til enhver tid. Det forutsettes at pasienter ikke har kjent smitte eller symptomer. 

Habilitering

På nettstedet www.habilitering.no er det samlet nyttig informasjon for brukere, pårørende og fagfolk knyttet til å forebygge, begrense og håndtere smitte av covid-19.

Lærings- og mestringstilbud

Gruppebasert pasient- og pårørendeopplæring i regi av Lærings- og mestringssentrene drifter som normalt men med færre deltakere på kursene grunnet avstandsregelen. Det er utarbeidet smittevernrutiner som ivaretar pasientsikkerheten. 

I tillegg til fysiske pasient- og pårørendekurs, tilbys det for noen diagnosegrupper også digitale kurs. Disse kursene gjennomføres i sanntid via en videotjeneste. 

Lærings- og mestringssenteret på UNN har ei nettside med kvalitetssikret informasjon om helse og mestring​. Her kan pasienter finne informasjon som supplement til samtalene med sine behandlere, få mer kunnskap om egne helseutfordringer, hvordan gjøre gode samvalg, og lære mer om hva som kan være til hjelp for å kunne leve godt med helseutfordringer.

Psykisk helse og rus

Helse Nord RHF har anmodet avtalepartene innenfor psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling om å opprettholde tilbudet så langt det er mulig.

Se også: Tilbud innen psykisk helse og rus under covid-19

​Tilbud ved helseforetakene i Helse Nord

Sengeposter, poliklinikk, ambulant habilitering og rehabilitering, samt Helse i arbeid

Finnmarkssykehuset

Sengeposten for rehabilitering har seks døgnplasser i drift.

Ambulant rehabiliteringsteam og Habilitering for voksne fortsetter med oppfølging via telefon og Skype, men ambulerer etter vurdering i henhold til gjeldende råd om reiseaktivitet.

Tverrfaglig rehabiliteringspoliklinikk har ordinær drift.

Avdeling ReHabilitering ved Finnmarkssykehuset

Universitetssykehuset Nord-Norge

Rehabiliteringsavdelinga ved UNN Tromsø

Sengeposten drifter med 6 plasser i egne lokaler (normaldrift er 14 plasser). 

Poliklinisk utredning, i Fysikalskmedisinsk poliklinikk og Rehabiliteringsmedisinsk poliklinikk gjøres hovedsakelig ved oppmøte, men telefon og skype brukes når dette vurderes som hensiktsmessig. En større andel oppfølging gjøres per telefon. Gruppebehandling starter opp igjen med mindre grupper og kortere kurs. Noen lærings- og mestringskurs vil avholdes på Skype, andre med oppmøte.

Rehabiliteringsavdelinga ved UNN Harstad

Avdelingen har full drift med 11 døgnplasser. Normal poliklinisk aktivitet. 

Rehabiliteringsenheter i Nord- og Midt-Troms

Rehabiliteringsplassene ved de distriktsmedisinske sentrene  på Storslett og 6 på Finnsnes er per november 2021 ikke i drift. På Finnsnes åpner tilbudet igjen 14.1.22.

Ambulante rehabiliteringsteam

Ambulant virksomhet gjennomføres der det er mest hensiktsmessig, ellers benyttes telefon og videokonferanse. Lærings- og mestringskurs med oppmøte er gjenopptatt.  

Helse i arbeid

Drifter stort sett med normal poliklinisk aktivitet. Tilstreber å gjennomføre oppfølginger på telefon eller videokonferanse når det er mulig. 

Habilitering for voksne 

Fortsetter med oppfølging via telefon og videokonferanse. Poliklinisk virksomhet og ambulering etter nøye vurdering i hvert enkelt tilfelle både i Narvik, Harstad og Tromsø.

Rehabiliteringsavdelingen Universitetssykehuset Nord-Norge

Nordlandssykehuset

Ved Nordlandssykehuset Bodø er det ordinær drift.  FRAM gruppebaserte behandlingsprogram er gjenopptatt, men livsstyrketrening er fortsatt stengt.  Ambulant rehabiliteringsteam er startet igjen med ambulerende virksomhet.

Fysikalsk medisin og rehabilitering Bodø

Nordlandssykehuset Vesterålen har normal drift for rehabilitering etter hjerneslag. 

Rehabilitering Vesterålen

Helgelandssykehuset

Rehabiliteringssengepost med 5 senger i normal drift.

Tverrfaglig poliklinisk kontroll etter rehabiliteringsopphold og 3 mnd.kontroll etter hjerneslag følges opp som normalt.

ART Helgeland i normal drift.

Hjertetreningstilbud oppe og går med tilrettelagte gruppestørrelser.


Private rehabiliteringsintstitusjoner med avtale

Opptreningssenteret i Finnmark

Opptreningssenteret i Finnmark drifter alle rehabiliteringsytelser som vanlig. Noen av forløpene understøttes med e-rehabilitering etter avtale med Helse Nord.

Gjennom e-rehabilitering får deltakerne samtaler med behandler, oppfølging av trening og forelesning. Deltakerne får få opplæring i bruk av de elektroniske løsningene  før avslutning av oppholdet.

Opptreningssenteret i Finnmark

Skibotn helse og rehabilitering 

Skibotn helse og rehabilitering drifter alle rehabiliteringsytelser som vanlig. Noen av forløpene understøttes med e-rehabilitering etter avtale med Helse Nord.

Gjennom e-rehabilitering får deltakerne samtaler med behandler, oppfølging av trening og forelesning. Deltakerne får få opplæring i bruk av de elektroniske løsningene  før avslutning av oppholdet.

Skibotn helse og rehabilitering


Vigør Rehabiliteringssykehus (tidligere Nord-Norges Kurbad) 

Vigør har tilnærmet ordinær drift i de faste rehabiliteringsytelsene i avtalen med Helse Nord RHF. Pasientinntakene er noe begrenset i forhold til normal drift ved senteret, dette for å ivareta smittevernet. Smitteverntiltakene er beskrevet på Vigørs nettside.

Som følge av pandemien, har Vigør avtale med Helse Nord om å være i beredskapsdrift frem til 31.12.2021. Det betyr at Vigør til enhver tid har 5 beredskapsplasser i tillegg til det ordinære rehabiliteringstilbudet. Beredskapsplassene benyttes hovedsakelig til  pasienter som henvises direkte fra sykehus, inkludert personer som har følgetilstander etter gjennomgått COVID-19 - også post-respirator pasienter. Pasienter i senere fase av sine rehabiliteringsforløp, som henvises fra primærhelsetjenesten, kan også få plass innen beredskapstilbudet dersom de har fått ny og betydelig funksjonssvikt. Henvisning etter ordinære rutiner.

Informasjon om tilbudet oppdateres kontinuerlig på nettsiden: Vigør Rehabiliteringssykehus

Valnesfjord Helsesportssenter

Valnesfjord Helsesportsenter drifter alle ordinære rehabiliteringsytelser i avtalen med Helse Nord RHF. Pasientinntakene er noe begrenset i forhold til normal drift ved senteret, dette for å ivareta smittevernet. Noen av ytelsene gjennomføres og understøttes med digital rehabilitering etter avtale med Helse Nord. 

Helse Nord RHF har inngått avtale for perioden 1.7.21-31.12.21 om 5 plasser for rehabilitering av pasienter direkte fra sykehus, med behov for helt nødvendig rehabilitering og behandling etter akutt og alvorlig sykdom. Herunder også pasienter som har gjennomgått Covid- 19. Prioriterte pasientgrupper til disse ytelsene er i henhold til retningslinjer fra Helsedirektoratet og er i hovedsak pasienter som henvises direkte fra andre enheter i spesialisthelsetjenesten. I tillegg gjelder dette også noen pasienter i senere faser som har fått ny og betydelig funksjonssvikt. Sistnevnte kan henvises fra primærhelsetjenesten i henhold til ordinære henvisningsrutiner 


Nordtun HelseRehab

Nordtun Helserehab har normal drift og tar inn pasienter på de 9 ytelsene vi har i avtalen med Helse Nord RHF. 

Rehabilitering etter gjennomgått Covid-19 kan gjennomføres under ytelsen «Kols og andre luftveislidelser» og ytelsen «Andre pasienter med komplekst og sammensatt sykdomsbilde». Henvisning etter ordinære rutiner. 


Helgeland rehabilitering 

Pasienter tas inn på alle 9 ytelsene  i avtalen med Helse Nord RHF. Helsedirektoratets smittevernretningslinjer følges. 
Behov for rehabilitering etter gjennomgått Covid-19 kan tas inn under våre ytelser: «lungesykdom» eller «kompleks og sammensatt sykdomsbilde». 
Klikk på linken under for å se våre tilbud.


Stamina 

Stamina Helse Tromsø har tilbud til pasienter med sykelig overvekt. Stamina Helse Bodø har tilbud til personer med muskel-/skjelettplager og ikke inflammatoriske revmatiske sykdommer.

Stamina Helse Bodø

Stamina Helse Tromsø