Rehabiliteringstilbudet sterkt redusert

Koronavirus

Helsemyndighetene vil sikre tilstrekkelig kapasitet til å behandle pasienter som blir alvorlig syke av covid-19. Mye planlagt rehabiliteringsaktivitet i Norge med fysisk oppmøte er nå avlyst. Dette innebærer at rehabilitering gis primært til pasienter som har hatt akutte/plutselig oppståtte hendelser.

Colourbox.com
 

Prioritering under covid-19 pandemien

Pasienter i et forløp etter nyoppstått betydelig funksjonsnedsettelse og behov for habilitering og rehabilitering prioriteres høyest. Dette kan gjelde pasienter innlagt på grunn av hjerneslag, hjerneskade, ryggmargsskade, multitraume, amputasjon, brannskade, nevrologiske tilstander og andre skade- og sykdomsforløp der manglende rehabilitering kan medføre alvorlig varig funksjonstap. Også noen pasienter i senere faser som har fått ny betydelig funksjonssvikt, bør prioriteres høyt.

Det er viktig å prioritere oppfølging av pasienter med utfordrende adferd, og der det er aktuelt å bruke tvang og makt. Samhandling mellom kommunal helse- og omsorgstjeneste og spesialisthelsetjenesten må sikres for oppfølging av denne pasientgruppen.

All helsehjelp som medfører fysisk kontakt mellom rehabiliteringspersonalet og pasient, bør utsettes hvis ikke utsettelse vurderes å medføre betydelig funksjonstap. Dette gjelder også habilitering.

Pasienter som tidligere har fått tilbud om opphold ved våre private rehabiliteringsinstitusjoner vil få beskjed fra institusjonen dersom tilbudet er avlyst.

Helse Nord har gjort avtale med Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad om tilbud til pasienter innenfor de prioriterte gruppene. Det jobbes også med et tilbud i Nordland. Utfyllende informasjon vil komme etter hvert. 

Inntil videre er det de vanlige henvisningsrutinene som gjelder. Sykehus henviser direkte til institusjonen. Gjelder inneliggende pasienter i innenfor de prioirterte gruppene. Regional vurderingsenhet (RVE) vil behandle henvisninger fra fastleger og fra poliklinikker i sykeus også i denne perioden. Pasienter som har fått ny betydelig funksjonssvikt vil kunne bli prioritert. Øvrige pasienter som får vurdert at de har rett til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten vil i denne perioden ikke få tildelt tid og sted for oppmøte 

Det er gjort midlertidige endringer i helselovgivningen under koronautbruddet. Spesielt aktuelt for rehabilitering:
  • spesialisthelsetjenestens plikt til å sette frist for når pasienten senest skal få nødvendig helsehjelp gjelder ikke
  • vurderingsfristen for henvisninger utvides fra 10 til 30 dager
  • rett til ny vurdering gjelder ikke
  • retten til fritt behandlingsvalg fjernes for rehabilitering i somatikken. Fritt behandlingsvalg gjelder fortsatt for intensiv habilitering av barn
  • retten til individuell plan og kontaktlege gjelder ikke

For oppdatert informasjon, følg med på helseforetakenes beredskapssider og rehabiliteringsinstitusjonenes nettsider. 
Du kan også ringe ReHabiliteringstelefonen 800 30 061

Habilitering

På nettstedet www.habilitering.no er det samlet nyttig informasjon for brukere, pårørende og fagfolk knyttet til å forebygge, begrense og håndtere smitte av covid-19.


Lærings- og mestringstilbud
Gruppebasert pasient- og pårørendeopplæring i regi av Lærings- og mestringssentrene i Helse Nord  er underlagt samme regelverk som poliklinikkene i denne pandemisituasjonen. Som følge av det er all kursvirksomhet utsatt eller avlyst inntil videre.


Psykisk helse og rus

Helse Nord RHF har anmodet avtalepartene innenfor psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling om å opprettholde tilbudet så langt det er mulig.