Rehabiliteringstilbudet sterkt redusert

Koronavirus

Rehabiliteringstilbudet i spesialisthelsetjenesten i Helse Nord har vært sterkt redusert siden midten av mars i forbindelse med koronavirusutbruddet. Det er etablert to nye tilbud ved private rehabiliteringsinstitusjoner for å ivareta prioriterte grupper. Fra mai har det vært en gradvis oppbygging av de ordinære tilbudene. På grunn av smitteverntiltak vil kapasiteten være redusert.

Colourbox.com
 

Status rehabiliteringstilbudet i Helse Nord under koronavirusutbruddet

Prioritering under covid-19 pandemien

Rehabiliteringstilbudet i spesialisthelsetjenesten i Helse Nord har vært sterkt redusert siden midten av mars som følge av koronavirusutbruddet. Det gjelder både det ordinære tilbudet ved de private rehabiliteringsinstitusjonene som har avtale med Helse Nord, og fysikalsk medisin og rehabilitering i helseforetakene.

I henhold til notat om prioritering fra Helsedirektoratet 25.3.20, skal pasienter i et forløp etter nyoppstått betydelig funksjonsnedsettelse, med behov for rehabilitering, prioriteres ved redusert rehabiliteringskapasitet under koronavirusutbruddet. Dette kan gjelde pasienter innlagt i sykehus på grunn av hjerneslag, hjerneskade, ryggmargsskade, multitraume, amputasjon, brannskade, nevrologiske tilstander og andre skade- og sykdomsforløp der manglende rehabilitering kan medføre alvorlig varig funksjonstap.  Også pasienter i senere faser som har fått ny betydelig funksjonssvikt, bør prioriteres høyt. 

En ny prioritert gruppe er pasienter som har hatt respiratorbehandling grunnet Covid-19. Regional kompetansetjeneste for rehabilitering i Helse Sør-Øst har samlet kunnskap om Covid-19-rehabilitering. Nettsida oppdateres fortløpende.

Nytt rehabiliteringstilbud ved Kurbadet i Tromsø og Valnesfjord Helsesportssenter under koronautbruddet

Det er etablert to nye rehabiliteringstilbud for prioriterte grupper i vår helseregion. Disse tilbudene løper ut 2020. 

Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad i Tromsø har etablert døgnplasser for pasienter innenfor de prioriterte gruppene. Det gjøres individuelle inntak - hovedsakelig pasienter som er henvist fra sykehus. Tilbudets lengde og innhold tilpasses den enkelte pasient. Helsepersonell kan kontakte inntakskontoret Kurbadet telefon 77 66 88 11 (08:30 - 11:30) ved spørsmål om dette tilbudet. Se også informasjon på Kurbadets nettside

Valnesfjord helsesportsenter har etablert døgnplasser for prioriterte grupper, nærmere bestemt hjerneslag, lårhalsbrudd, amputasjoner og multitraumer. Hovedsakelig for pasienter som henvises fra sykehus. Helsepersonell kan kontakte inntakskontoret om henvisning, inntak og opphold. E-post inntakskontor@vhss.no eller telefon 756 02526/ 756 02528. Ytterligere kontaktinformasjon se på nettsida til institusjonen

Pasienter som har fått ny betydelig funksjonssvikt, som henvises fra fastleger, vil også kunne bli prioritert til de nye tilbudene. 

Det ordinære tilbudet ved de private rehabiliteringsinstitusjonene

De ordinære tilbudene ved de private rehabiliteringsinstitusjonene er under gradvis oppbygning. Smitteverntiltakene gjør imidlertid at institusjonene må kjøre med redusert kapasitet. Oppdatert status for rehabilitering i helseforetak og institusjoner.

Pasienter som har fått planlagte opphold avlyst har fått beskjed fra institusjonen. Etter hvert vil disse få beskjed om ny tid for oppholdet. Det er gjort nye individuelle vurderinger av hvilke pasienter som har behov for å få tilbud først. Det vil være noe etterslep og økt ventetid må påregnes. 

Henvisninger til ordinære og nye rehabiliteringstilbud ved institusjonene

De vanlige henvisningsrutinene gjelder. Sykehus henviser direkte til institusjonen. Regional vurderingsenhet (RVE)  behandler henvisninger fra fastleger og poliklinikker.

Midlertidige endringer i helselovgivningen som påvirket vurderingsfrist og andre forhold ble opphevet 27.5. Nå gjelder de vanlige rettighetene og fristene ved henvisningsvurdering og fritt behandlingsvalg for rehabilitering i somatikken. 

Smittevern

Institusjonene legger stor vekt på at rutiner for smitteverntiltak overholdes, og at hver enkelt er nøye med å følge de nasjonale rådene som gjelder til enhver tid. Det forutsettes at pasienter ikke har kjent smitte eller symptomer. 


Individuell plan og kontaktlege
De midlertidige endringene i helselovgivningen under koronautbruddet, som innebar blant annet at retten til individuell plan ikke gjaldt i denne perioden, ble opphevet 27.5. Det er nå de vanlige rettighetene som gjelder for individuell plan og kontaktlege. 

Habilitering

På nettstedet www.habilitering.no er det samlet nyttig informasjon for brukere, pårørende og fagfolk knyttet til å forebygge, begrense og håndtere smitte av covid-19.

Lærings- og mestringstilbud

Gruppebasert pasient- og pårørendeopplæring i regi av Lærings- og mestringssentrene i Helse Nord  er underlagt samme regelverk som poliklinikkene i denne pandemisituasjonen. Som følge av det er all kursvirksomhet utsatt eller avlyst inntil videre. Her er en liten videohilsen fra Lærings- og mestringssenteret på UNN med informasjon, tips og råd.

Lærings- og mestringssenteret på UNN har også utviklet ei nettside med kvalitetssikret informasjon om helse og mestring (8.5.20). Denne bygges ut fortløpende med mer informasjon. Her kan man finne informasjon som supplement til samtalene med egne behandlere, få mer kunnskap om egne helseutfordringer, gjøre gode samvalg, og få økt innsikt i hva som kan være til hjelp for å kunne leve godt med helseutfordringer.


Psykisk helse og rus

Helse Nord RHF har anmodet avtalepartene innenfor psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling om å opprettholde tilbudet så langt det er mulig.