Status rehabiliteringstilbudet i Helse Nord

Oversikt over habiliterings og rehabiliteringstilbudet i spesialisthelsetjenesten Helse Nord under koronaviruspandemien. Det kan skje endringer på kort varsel, så informasjonen kan raskt bli utdatert. Ta derfor kontakt direkte med helseforetaket / institusjonen for oppdatert informasjon. Se lenker til kontaktinformasjon for hvert helseforetak/institusjon. 

​Helseforetakene i Helse Nord

Finnmarkssykehuset

Sengeposten er omdispontert i forbindelse med koronavirusutbruddet. Det er ingen døgnplasser for dedikert spesialisert rehabilitering tilgjengelig under pandemiperioden. Slagenhetene fungerer som vanlig. 

Oppfølging av pasienter i sykehusene som er i behov av rehabilitering. Ergoterapeuter, fysioterapeuter og logopeder følger opp. 

Ambulant rehabiliteringsteam. Fortsetter med oppfølging via telefon og Skype, men starter opp igjen med ambulering etter nøye vurdering i hvert enkelt tilfelle fra 11.5.

Habilitering for voksne. Fortsetter med oppfølging via telefon og Skype, men starter opp igjen med ambulering etter nøye vurdering i hvert enkelt tilfelle fra 11.5. 

Henvisninger mottas som vanlig. Myndighetenes prioriteringsregler følges. De som får innvilget rett til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten  får informasjon om at det ikke kan oppgis når tilbudet vil kunne bli gitt. 

Tverrfaglig rehabiliteringspoliklinikk tar i mot pasienter igjen, og øker gradvis inntaket fra 4.5.

Avdeling ReHabilitering ved Finnmarkssykehuset

Universitetssykehuset Nord-Norge

Rehabiliteringsavdelinga ved UNN Tromsø

Sengeposten er omdispontert i forbindelse med koronavirusutbruddet. Pasienter med behov for intensiv rehabilitering, ligger nå på andre sengeposter, og følges opp der av dedikert rehabiliteringspersonale. Poliklinisk gis det kun oppfølgingskonsultasjoner per telefon eller Skype, ingen avtaler som involverer fysisk oppmøte. Det utføres ingen nevropsykologiske utredninger eller førerkortutredninger i denne perioden. Det tas imot henvisninger, men det gjøres hard prioritering i henhold til notat fra Helsedirektoratet 25.3.2020. 

Rehabiliteringsavdelinga ved UNN Harstad

Sengeposten er omdispontert i forbindelse med koronavirusutbruddet, personalet er omdisponert til medisinsk avdeling. Det gis rehabiliteringstilbud til noen få prioriterte pasienter. Det gis tilbud om fysioterapi til hele sykehuset, også covid-19 pasienter. Poliklinisk aktivitet er redusert til kun høyst nødvendige konsultasjoner. Helse i Arbeid følger opp via telefon og Skype. 

Rehabiliteringsplasser ved distriktsmedisinske sentra i Nord- og Midt-Troms

Det er geriatriske rehabiliteringsplasser ved de distriktsmedisinske sentrene på Storslett og Finnsnes. Disse plassene er i drift så lenge det er forenlig med smittevernregler og ressurser.  

Ambulante rehabiliteringsteam

Oppfølging på telefon. Henvisninger tas imot som vanlig. Ingen kursaktivitet 

Habilitering for voksne 

Fortsetter med oppfølging via telefon og Skype, men fra mai starter også poliklinisk virksomhet og ambulering etter nøye vurdering i hvert enkelt tilfelle både i Narvik, Harstad og Tromsø.

Rehabiliteringsavdelingen Universitetssykehuset Nord-Norge

Nordlandssykehuset

Ved Nordlandssykehuset Bodø gjenopptas nevropsykologiske utredninger, tverrfaglig førerkortvurderinger, fysioterapeutisk utredning og andre polikliniske konsultasjoner gradvis fra begynnelsen av mai. FRAM gruppebaserte behandlingsprogram og livsstyrketrening er fortsatt stengt.  Ambulant rehabiliteringsteam starer igjen med ambulerende virksomhet. (Oppdatert 6.5) 

Fysikalsk medisin og rehabilitering Bodø

Nordlandssykehuset Vesterålen holder åpent for rehabilitering etter hjerneslag med streng prioritering. Tilbudet tilpasses gjeldende smittevernrutiner. 

Rehabilitering Vesterålen

Henvisninger vurderes og ventelister gjennomgås. Alle konsultasjoner som kan vente blir utsatt. Pasienter blir oppringt. 

Helgelandssykehuset

Rehabiliteringsmedisinsk sengepost og den Fysikalske avdelingen har stengt. Pasienter på sykehuset med behov for fysioterapi får det. 

De private rehabiliteringsintstitusjonene som har avtale med Helse Nord 

Opptreningssenteret i Finnmark

Ordinær rehabiliteringsvirksomhet er midlertidig stengt. Insitusjonen har et tilbud i samarbeid med Alta kommune om kommunale omsorgs-/sykehjemsplasser.

Opptreningssenteret i Finnmark

Skibotn helse og rehabilitering 

Institusjonen er midlertidig stengt. 

Skibotn helse og rehabilitering

Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad

Helse Nord har inngått avtale om 30 plasser for rehabilitering / oppfølging av prioriterte pasientgrupper under pandemiperioden. I henhold til retningslinjer fra Helsedirektoratet skal det sikres nødvendig oppfølging av pasienter i prioriterte grupper. I all hovedsak vil dette være pasienter som henvises direkte fra andre enheter i spesialisthelsetjenesten. Også noen pasienter i senere faser som har fått ny betydelig funksjonssvikt kan henvises fra primærhelsetjenesten etter normale rutiner.
 
Noen av de ordinære tilbudene gjenåpner fra begynnelsen av mai. Dette gjelder i første omgang for pasienter med hjerterelaterte rehabiliteringsbehov, kreft, revmatiske sykdommer og barn. Kapasiteten er redusert grunnet smitteverntiltakene. Det vil bli gjort individuelle vurderinger av hastegrad. 

Pasienter som har fått sine opphold utsatt blir kontaktet på telefon eller per brev. 

Informasjonen om tilbudet oppdateres kontinuerlig på Kurbadets nettsider. Valnesfjord Helsesportssenter

Valnesfjord helsesportsenter (VHSS) har, som følge av pandemien, inngått midlertidig avtale med Helse Nord RHF om 22 døgnplasser for pasienter, direkte fra sykehus, med behov for helt nødvendig rehabilitering og behandling etter akutt og alvorlig sykdom. Nærmere bestemt hjerneslag, lårhalsbrudd, amputasjoner multitraumer, og pasienter som har gjennomgått covid-19. Les mer her om henvisning og kontaktinformasjon

Alle planlagte inntak er utsatt inntil videre. Berørte pasienter blir kontaktet.


Nordtun HelseRehab

Nordtun HelseRehab starter en forsiktig gjenåpning. Fra mandag 4 mai åpnes inntaket, og det startes med små grupper og god plass mellom gjestene. Det vil bli gitt informasjon om smitterverntiltak.


Helgeland rehabilitering 

Helgeland rehabilitering forbereder seg på å starte opp igjen med pasienttilbudet (29.4.20). Kontakt institusjonen for mer informasjon.

Helgeland rehabilitering

Stamina 

Stamina Helse Tromsø har tilbud til pasienter med sykelig overvekt. Stamina Helse Bodø har tilbud til personer med muskel-/skjelettplager og ikke inflammatoriske revmatiske sykdommer.

Stamina Helse Bodø

Stamina Helse Tromsø

Fant du det du lette etter?