Spørsmål og svar om beredskap koronavirus i Helse Nord

Mer informasjon til pasienter og pårørende finner du her

Får man som pasient dekket utgifter til bruk av egen bil?

Hvis du kjører selv eller blir kjørt til behandling, får du nå dekket tilleggsutgifter, som parkering, bom og bilferge. Dette er en midlertidig rettighetsendring som følge av koronaviruset.

Les mer om utgiftsdekning på helsenorge.no

Kan pasienter med koronasymptomer reise med drosje?

Dersom transporten skal koordineres av Pasientreise (drosje), skal pasienten ha på et kirurgisk munnbind. Dette rådet omfatter også annen type transport organisert av helsetjenesten. Dørhåndtak kan tørkes av med en desinfeksjonsserviett dersom pasienten selv åpnet eller lukket døren. Det er ikke behov for annen rengjøring av drosjen etter reisen. Alternativt kan syketransport koordineres med AMK-sentralen. Det må opplyses at pasienten mistenkes å være syk med covid-19.

Les mer om transport av pasient til sykehus/legevakt på fhi.no

Vil det være nok ansatte tilgjengelig under fødsler? 

Det er iverksatt strenge tiltak for å skjerme ansatte på sykehus for koronasmitte. Skulle smitte likevel oppstå, blir det iverksatt tiltak for å begrense spredning gjennom bruk av karantene for personell og pasienter hvis nødvendig. Dette gjøres for at sykehusene skal kunne ivareta sine oppgaver på en betryggende måte.

På fødeavdelinger og for andre deler av sykehusene er det også iverksatt tiltak for å begrense besøk og trafikk inn og ut av virksomheten. Også dette handler om å redusere smittespredning og unngå at helsepersonell og pasienter blir smittet. Dette gjør vi nettopp for å sikre at det skal være kvalifisert personale til stede ved fødsler og pasientbehandling på sykehusene.

Hvor stor intensivkapasitet, hvor mange respiratorer og isolat har Helse Nord?


Vi svarer på dette i denne artikkelen:
Oversikt over antall intensivplasser i sykehusene i Helse Nord


Har sykehusene i Helse Nord nok helsepersonell?

Per i dag er personellsituasjonen tilfredsstillende, men Helse Nord planlegger for at vi kan få mangel på personell. Vi har under avklaring bruk av vikarer fra utlandet, som sykehusene i Helse Nord benytter en god del. Hvis et av våre sykehus får mangel på personell vil vi se kapasiteten under ett i hele Helse Nord og hjelpe hverandre. Pasienter kan bli forflyttet til andre sykehus med kapasitet. For å sikre nok personell med nødvendig kompetanse, er det under arbeid, og enkelte steder påbegynt, kursing av personell til andre oppgaver enn de til daglig utfører. For å sikre god nok kapasitet for å behandle mange syke pasienter samtidig, utsettes planlagt pasientbehandling som ikke går ut over liv og helse.

På nasjonalt plan er det etablert samarbeid om personell, slik at vi skal sikre best mulig benyttelse av det personellet som er tilgjengelig.

Har sykehusene i Helse Nord nok smittevernutstyr?

Helt siden starten av pandemien er det jobbet fortløpende med å sørge for at sykehusene har tilstrekkelige mengder smittevernutstyr. Blant annet er det opprettet et eget regionalt beredsskapslager i Harstad.

Hvilket beredskapsplaner og beredskapsnivå har Helse Nord?

Les mer om beredskapsplaner og beredskapsnivå ved sykehusene

Hva gjøres for å redusere antall fristbrudd og korte ned på ventetidene som følge av pandemien?


Korona-pandemien har ført til et etterslep på behandling ved sykehusene i Nord-Norge. Dette har ført til flere fristbrudd og lengre ventetider for pasienter. 

Slik følger Helse Nord RHF opp sykehusene i landsdelen med tiltak for hvordan man skal redusere antall fristbrudd og korte ned på ventetidene.

Kan denne situasjonen påvirke den ordinære akuttberedskapen i Nord-Norge?

I utgangspunktet opprettholdes alle akutte funksjoner som normalt

Behandles alle akutte pasienter som kommer inn til sykehusene som om de var koronasmittet?

Nei.  Dersom en fra sykehistorie og symptomer kan mistenke covid-19 infeksjon blir det iverksatt spesielle smitteverntiltak for å beskytte andre pasienter og helsepersonell.

Kan koronasmittede fraktes med helikopter/ambulansefly?

Det er anskaffet spesielle smittekuvøser for voksne til transport av pasienter med kjent COVID-19 infeksjon

Disse kan transporteres i de fleste ambulansebiler og -båter. Alle ambulansehelikoptrene (Brønnøysund, Harstad, Tromsø) og Sea King redningshelikoptre (Banak, Bodø) er godkjent for transport av EpiShuttle kuvøse. 

Ambulanseflyene kan ikke transportere disse på grunn av størrelse, men kan i spesielle situasjoner transportere Covid-19 pasient uten kuvøse dersom dette gir en forventet helsegevinst for pasienten. 

Slik transport medfører særlige smitteverntiltak og utmelding/vasking av maskinen en periode. I tillegg til egne ambulanseressurser er det gjort avtale med Widerøe om bruk av spesialtilpasset Dash8 (Bodø) for kuvøsetransport ved behov.  Dette flyet kan ta to kuvøser samtidig og har kapasitet for bruk til Svalbard.

Hvis mange av de ansatte i sykehusene selv blir smittet (men ikke er syke) – kan de behandle andre koronasmittede? 

Ansatte som har positiv smitteprøve skal ikke behandle pasienter, men holde seg i hjemmeisolasjon.

Hvor mange pasienter kan sykehusene ta imot? 

Alle våre helseforetak har en pandemiplan som beskriver ulike stadier i en epidemi og som beskriver hvor en bygger opp nødvendig kapasitet med å ta i bruk andre areal, omdisponere personell og omdisponere utstyr.

Hvordan hindrer dere at ansatte blir smittet?

Helsepersonell som kommer i kontakt med smittsomme pasienter skal bruke forsvarlig personlig smittevernutstyr og være trent på prosedyrer som ikke utsetter dem for fare.  Det er også viktig at personell som kan ha vært eksponert for smitte uten verneutstyr holder seg hjemme i karantene.

Fant du det du lette etter?