Utenlandsk personell – innreise, karantene og test

Når helseforetakene benytter utenlandsk personell må det først vurderes om vedkommende arbeidstaker kan unntas for gjeldende innreiserestriksjoner. Dersom vilkårene for unntak fra innreiserestriksjonene er oppfylt, må det vurderes om arbeidstaker skal i karantene eller om det foreligger grunnlag for karantenefritak i arbeidstiden. 

Grensekontroll
Soldater fra HV16 bistår Politiet med grensekontroll. Foto: Jonny Karlsen, Forsvaret.

​Innreise

I utgangspunktet vil kun utlendinger som er bosatt i Norge få anledning til å reise inn i Norge. Følgende unntak kan være særskilt aktuelle for personell ved helseforetakene:

  • Helsepersonell som er bosatt i Sverige eller Finland som arbeider i helse- og omsorgstjenesten jf. forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger § 2.
  • Arbeidstakere fra andre land hvor innreise anses som strengt nødvendig for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, jf. midlertidig lov om innreiserestriksjoner § 2.

Særskilt 

Regjeringen gjør en ytterligere innstramming i innreisereglene. Attest på gjennomgått covid-19 har til nå gitt unntak fra innreisekarantene, krav om negativ test og test ved ankomst. Dette er opphevet fra søndag 31.01.21. Les mer om endringene på regjeringen.no.

Karantene

§ 6b 

Arbeidstakere som mer enn én gang i løpet av en periode på 15 dager ankommer Norge fra Sverige eller Finland som ledd i reise mellom arbeidssted og bosted, er unntatt fra innreisekarantene i arbeidstiden dersom de i Norge testes for SARS-CoV-2 minst

a. hver sjuende dag, eller

b. første dag de ankommer Norge, og deretter hver sjuende dag, dersom det er mer enn sju døgn siden de sist ble testet i Norge for SARS-CoV-2.

Unntaket kan ikke brukes av helsepersonell som samtidig jobber i svensk eller finsk helse- og omsorgstjeneste. Unntaket kan heller ikke brukes av personer som har oppholdt seg i et annet område med karanteneplikt enn Sverige og Finland i løpet av de siste 10 døgnene før ankomst til Norge.

Innskjerping i unntaksbestemmelsen i §6e 

Det foreligger innskjerpinger i unntaksbestemmelsen § 6e. Arbeidstaker må nå ha testet negativt for SARS-CoV-2 med testmetode PCR tidligst tre døgn etter ankomst til Norge før det gjøres unntak fra karantene i arbeidstiden. I akutte situasjoner kan personen likevel gå i arbeid etter å ha testet negativt med PCR-test samme dag som arbeidet skal gjennomføres.

Kravet om PCR tidligst tre døgn etter ankomst gjelder ikke for utenlandsk helsepersonell som er fullvaksinert mot SARS-CoV-2, jobber for spesialisthelsetjenesten eller kommunehelsetjenesten i Norge og har testet negativt for SARS-CoV-2 med PCR eller antigen hurtigtest ved ankomst til Norge. Arbeidsgiver er ansvarlig for at dokumentasjon for dette foreligger.

Helse Nord jobber med å få på plass en god og sikker løsning for å verifisere dokumentasjonen på vaksinasjon.


Opphevede §§

Covid-19-forskriften 6c er opphevet. Bakgrunnen for dette er at den har liten hensikt med tanke på dagens smittesituasjon, herunder at de fleste land anses å ha et særskilt høyt smittenivå.

Forkortet karantenetid 

Innreisekarantene gjelder som utgangspunkt de ti første døgnene etter ankomst til Norge jf. covid-19-forskriften § 4. Innreisekarantene kan nå forkortes dersom personen dokumenterer negativt testresultat i karantenetiden ved PCR-test som tidligst er tatt syv døgn etter ankomst til Norge jf. covid-19-forskriften § 4c. Regelen gjelder både for arbeidstakere som er underlagt full karantene og for arbeidstakere som er unntatt karantene i arbeidstiden jf. § 6e. For arbeidstakere som etter § 6e er fritatt karantene i arbeidstiden medfører dette at karantene på fritiden, samt særlige smittevernstiltak knyttet til karanteneperioden kan oppheves etter negativ PCR-test tatt døgn syv etter ankomst. 

I tillegg gjelder følgende:

Krav om attest på negativ covid-19-test ved ankomst til Norge

Personer som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt skal ved innreise til Norge fremvise en attest som viser negativ test for SARS-CoV-2. Godkjent testmetode er PCR eller antigen hurtigtest. Testen skal være tatt i løpet av de siste 24 timene før ankomst til Norge. For personer som ankommer med fly, kan testen være tatt i løpet av de siste 24 timene før oppsatt avgangstid på første del av flyreise, jf. § 4a. Helseforetakene betaler for denne utgiften. 

Unntak

    • Utlendinger som jevnlig ankommer Norge fra Sverige eller Finland for å arbeide, jf. §4a annet ledd bokstav e.
    • Samfunnskritisk personell dersom det ikke er praktisk mulig å gjennomføre testing, jf. § 4a annet ledd bokstav c.

Innreiseregistreringssystem 

For bedre smittekontroll skal alle som reiser til Norge fra områder med karanteneplikt registrere seg før de krysser grensen. Registrering skjer via digitalt registreringsskjema som fylles ut før ankomst til Norge, jf. § 5b.

Obligatorisk test på grensen

Regjeringen pålegger obligatorisk testing av SARS-CoV-2 ved grenseovergangsstedet i Norge for personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt, jf. § 4d. Testen er en antigen hurtigtest eller PCR-Aest. Testen er gratis. 

Unntak

    • Utlendinger som jevnlig ankommer fra Sverige og Finland for å arbeide, jf. § 4d annet ledd bokstav d. 
    • Samfunnskritisk personell dersom det ikke er praktisk mulig å gjennomføre testing, jf. § 4d annet ledd bokstav f.

Opphold på enerom i karantenetiden

Alle arbeidstakere skal oppholde seg på enerom i karantetiden. For de som er unntatt karantene i arbeidstiden, gjelder dette tiden de oppholder seg på fritiden. Boligen skal ha eget bad og eget kjøkken eller matservering, jf. § 5.