Digitale egenbehandlings- og behandlingsplaner

Behandlere har i dag få digitale muligheter for samarbeid om pasienten. Samhandling er ofte bare basert på digitale meldinger mellom to parter.  Men kanskje viktigst: Hovedpersonen – pasienten selv – har ikke mulighet til å delta. 

Flere initiativ adresserer problemet med mangelfull koordinering og deling av pasientinformasjon på tvers av helsetjenestenivåene. Delte egenbehandlings- og behandlingsplaner er ett av dem. Nye digitale samhandlingsformer som dette vil styrke pasientbehandlingen, øke pasientsikkerheten og gi innbyggerne forbedret tilgang til egne helseopplysninger. Digitale egenbehandlingsplaner og delte behandlingsplaner er også viktige komponenter for digital hjemmeoppfølging (DHO) og sammenhengende helsetjenester som understøtter pasientens forløp. 

Digitale behandlings- og egenbehandlingsplaner er en del av målbildet for digitale pasient- og samhandlingstjenester i nord (DIS). Helse Nord er hovedsamarbeidspartner for det nasjonale prosjektet Digitale behandlingsplaner og egenbehandlingsplaner, som eies og ledes av Helsedirektoratet.
Fire kommuner i Nord-Norge deltar i prosjektet: Alta, Bodø, Rana og Tromsø. Prosjektstyret for DIS er operativt prosjektstyre for det nasjonale prosjektet som rapporterer til Program for digital samhandling (PDS).

Det nasjonale prosjektet skal utvikle og pilotere teknisk løsning for  egenbehandlings- og behandlingsplan i samarbeid med kommuner og sykehus i Nord-Norge. Helsepersonell vil få tilgang til planen via uthopp fra fagsystemene til Kjernejournal. Pasienter og andre pårørende vil få tilgang via Helsenorge. 
Prosjektet utarbeider innhold til behandlingsplaner basert på behovene til pasienter og helsetjenesten. 
Digitale egenbehandlings- og behandlingsplaner skal ikke ha egne moduler for legemidler (Pasientens legemiddelliste) og timeavtaler, men integreres med  eksisterende løsninger. Leverandører skal utvikle eller tilpasse egne løsninger for å dele data med pasienter og på tvers av behandlingssteder med API-er. 
Helsedirektoratet har ansvar for juridisk avklaring av hva som kan deles, når og med hvem. Disse spørsmålene er felles for flere prosjekt og program om deling på tvers. Det nasjonale prosjektet finansierer ikke utvikling av fagsystemene for helsepersonell i spesialisthelsetjenesten og kommune. Innføring i helsetjenesten er ikke en del av prosjektet.  

På oppstartsmøtet med aktørene i Nord-Norge 20.-21. april ble krav og forventninger diskutert, deriblant:  

  • Det må være tydelig hvem som har behandlingsansvar for pasienten og/eller ansvar for de ulike tiltakene i planen.  
  • Pasienter skal se og oppdatere sine planer på Helsenorge. 
  • Digitale planer skal ikke erstatte andre dokumenter (henvisning, epikrise etc.), men henvise til disse og andre komponenter som har betydning for planen.  
  • De nye planene må være en del av arbeidsprosessene i helsetjenesten.  
  • Alle som pasienten er i kontakt med bør ha tilgang til planene.  
  • Alle som har tjenstlig behov bør ha tilgang til å redigere og oppdatere planene.  
  • Det bør være varsel om at pasienten har en aktiv plan og varsel ved ny informasjon i planen.  
  • Tjenesten bør ha digital tilbakemelding / dialog for å unngå økte telefonhenvendelser.  
  • Tilgang til planene må logges. Prosjektet er i gjennomføringsfasen (fra juni 2021) og går ut 2023. 

Fant du det du lette etter?