Etablering av PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø

Styret i Helse Nord RHF besluttet i møte 13. desember 2017 at det skal opprettes et tilbud om PCI-behandling ved Nordlandssykehuset Bodø. På denne siden finner du mer informasjon, fremdriftsplan og møtereferater fra arbeidet med denne etableringen.

PCI (illustrasjon)

Bakgrunn og begrunnelse for prosjektet

Styret i Helse Nord RHF besluttet i møte 13. desember 2017 at det skal opprettes et tilbud om PCI-behandling ved Nordlandssykehuset Bodø. 

Saken er redegjort for i følgende styresaker:
Styrets vedtak legger rammer for arbeidet med etableringen (styrevedtak av 13. desember 2017):

 1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å opprette et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø i en senter-satellitt-modell fra det regionale PCI-senteret ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø.

 2. PCI-behandlingen ved Nordlandssykehuset Bodø etableres som dagtilbud med planlagt oppstart i 2019. Det forutsettes at etableringen av et PCI-tilbud i Bodø ikke svekker Universitetssykehuset Nord-Norge HFs posisjon som universitetssykehus i regionen. Styret ber adm. direktør om å gjennomføre en evaluering av tilbudet innen fem år etter styrevedtaket.

 3. Styret ber adm. direktør om å organisere etablering og implementering av et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø som et regionalt prosjekt. Styret ber adm. direktør om å utarbeide en tydelig milepælsplan for gjennomføringen av etableringen av et PCI-senter i Bodø. Det er en forutsetning at det hjertemedisinske miljøet ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF styrkes, før igangsetting av PCI-tilbudet i Bodø.

 4. Styret forutsetter at innsatsen for å øke andelen pasienter som får prehospital trombolyse prioriteres, og pasientflyten i hele behandlingskjeden forbedres i regionen - som en del av det regionale prosjektet.

 5. Videre bes adm. direktør om å sørge for at Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø og Nordlandssykehuset Bodø styrkes med ekstra stillinger (herunder overleger innen kardiologi, leger i spesialisering, spesialsykepleiere, merkantil ressurs) ved hjertemedisinsk avdeling for å delta i oppbyggingen av nytt PCI-tilbud og Universitetssykehuset Nord-Norge HF for å ivareta utdanning og forskning. Investeringskostnadene ved Nordlandssykehuset Bodø og lønnsmidlene til de ekstra stillingene i begge helseforetak tilføres fra Helse Nord RHF. 

 6. Økonomiske tilpasninger for foretaksgruppen som helhet justeres i økonomisk langtidsplan og i årlige budsjetter, første gang i mai 2018. Styret forutsetter at Universitetssykehuset Nord-Norge HF ikke blir økonomisk skadelidende som følge av etableringen av et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø.

 7. Styret ber adm. direktør om å sørge for at det utarbeides regionale retningslinjer for behandling av pasienter med NSTEMI, jf. anbefaling fra klinisk fagrevisjon.Prosjektets mål

Å etablere et dagtilbud for PCI-behandling ved Nordlandssykehuset Bodø innen utgangen av 2019.

2.1 Prosjektets avgrensninger
Prosjektet inkluderer ikke punkt 4 og 7 i styrevedtaket som omhandler prehospitale tjenester og utarbeidelse av retningslinjer for behandling av NSTEMI. Vedtakspunkt 4 vil kjøres som eget prosjekt, og vedtakspunkt 7 ivaretas av fagråd for hjertemedisin.Beskrivelse av tiltak og nødvendige arbeidsoppgaver

For å lykkes med etableringen er det identifisert følgende nødvendige forutsetninger:

Beskrivelse av tiltak og nødvendige arbeidsoppgaver.pdf


Organisering, roller og ansvar

Prosjekteier 
 • Lars Vorland, administrerende direktør, Helse Nord RHF

Prosjektstyre
 • Randi Spørck, leder og prosjektkoordinator, seksjonsleder somatikk, Helse Nord RHF 
 • Einar Bugge, konstituert viseadministrerende direktør, UNN 
 • Kristian Bartnes, klinikksjef Hjerte lunge klinikken, UNN (Truls Myrmel fra 1. august 2019)
 • Beate Sørslett, medisinsk direktør, Nordlandssykehuset 
 • Olaug Kråkmo, klinikksjef medisinsk klinikk, Nordlandssykehuset
 • Baard Einar Martinsen, konserntillitsvalgt
 • Bengt Ole Larsen, konsernverneombud
 • Brukerrepresentant fra Regionalt brukerutvalg, Arne Ketil Hafstad

Prosjektgruppe/prosjektdeltakere
 • Thor Trovik, UNN, prosjektgruppeleder
 • Amjd Iqbal, seksjonsoverlege invasiv kardiologiUNN
 • Truls Myrmel, Professor kardiovaskulær medisin, og overlege thoraxkirurgi, leder av hjerte-lungeklinikkens forskningsutvalg, UNN (Rolf Busund fra 1. august 2019)
 • Tor Magne Gamst, seksjonsoverlege thoraxanestesiolog, UNN
 • Andreas Kristensen, seksjonsoverlege invasiv, UNN
 • Eivind Øygard Fosse UNN (plasstillitsvalgt DNLF (overlegeforeningen)
 • Linn Tangen, klinikkverneombud, UNN
 • Siw Anita Lillevik, avdelingsleder card,lab, UNN
 • Hanne Bjørnstad, avdelingsoverlege hjertemedisin Nordlandssykehuset
 • Anders Hovland, kardiolog, Nordlandssykehuset
 • Knut Tore Lappegård, Nordlandssykehuset
 • Hallvard Cock, avdelingsleder hjertemedisin Nordlandssykehuset
 • Lege i spesialisering – Nordlandssykehuset
 • Rita Elisabeth Karlsen, klinikkverneombud NSF, Nordlandssykehuset
 • Bente Arntzen, klinikktillitsvalgt, Nordlandssykehuset

Referansegruppe

Prosjektstøtte
 • Jann Georg Falch, rådgiver fagavdelingen, Helse Nord RHF
 • Anne May Knudsen, kommunikasjonsdirektør, Helse Nord RHF

Rollebeskrivelser (prosjektveiviseren.no) 


Hele styringsdokumentet (pdf)

Styringsdokument utkast PCI 2 28 april 2018 .pdf

Møtereferater prosjektgruppe


Møtereferater prosjektstyremøter
Fant du det du lette etter?