Helse Nords forskningsmidler for 2018 tildelt

Helse Nord har tildelt om lag 111 millioner kroner til løpende og nye forskningsprosjekter i 2018. Midlene er fordelt på følgende måte.Forskningsmidler i Helse Nord
 • Ca. 80 millioner kroner til løpende prosjekter
 • Ca. 30 millioner kroner til 43 nye prosjekter fordelt på:
  • 26,1 millioner kroner i ordinær tildeling
  • 1,8 mill. kr til korttidsstipend for fullføring ph.d.
  • 0,5 mill. kr til startstipend regionalt prosjekt
  • 1 mill. kr til inkubatorstøtteprosjekter
  • 0,7 mill. kr startstipend for å skrive ph.d./postdoktorsøknad

 

 


Det vil frigjøres midler grunnet forsinkelser i noen prosjekt, og de vil gå til omsøkte korttidsprosjekter og korttidsstipend for fullføring av ph.d.-grad, jf. vedtak i Tildelingsutvalget. Det tildeles ikke frigjorte midler til flerårige prosjekter, da dette vil binde opp for mye midler av neste års utlysning. På nåværende tidspunkt er det frigjort midler til å fullfinansiere siste prosjekt i den ordinære tildelingen samt fire andre prosjekter, et prosjekt til Nordlandssykehuset, UiT, UNN og SKDE. 

Øvrige forsknings- og innovasjonsmidler over RHFs budsjett går blant annet til oppdragsforskning, faste tiltak som regional forskningsinfrastruktur ved UNN og tilskudd til forskningslaboratoriet ved Nordlandssykehuset. 

Vi har også noen strategiske tildelinger som medfinansiering av Tromsøundersøkelsen ved UiT, miljøstøtte psykisk helse, forskning på pasient- og pårørendeopplæring, og e-helseforskning. 

Innovasjonsmidlene tildeles i 2018 etter egen utlysning og beslutning om strategiske innovasjonssatsinger.

Se vedlagt budsjett for oversikt over alle finansierte tiltak innen forskning og innovasjon fra Helse Nord RHF (vedtatt i USAM – samarbeidsorganet med universitetet 9. november 2017).

Høy innvilgelsesprosent

I år mottok Helse Nord totalt 163 søknader til de utlyste forskningsmidlene. De 43 søknadene i ordinær tildeling gir en innvilgelsesprosent på 26,1 %. Dette er noe lavere enn i fjor, da vi hadde mer midler. Innvilgelsesprosenten i vår region er fremdeles høy sammenliknet med andre regioner, og på de store programmene til Norges forskningsråd og i EUs Horizon 2020 er den omkring 10 %. 

Nye prosjekter i den ordinære tildelingen fordeler seg på følgende måte:

 • Universitetssykehuset Nord-Norge (27)
 • Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet (9)
 • Nordlandssykehuset (3)
 • Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (2) 
 • Sykehusapotek Nord (1)
 • Finnmarkssykehuset (1)

Det var ikke nye søknader fra Helgelandssykehuset eller Nord universitet. 

 
Se vedlagte oversikt over alle prosjekter som får forskningsmidler i 2018 (PDF)

Hvilke områder forskes det på?

Helse Nords forskningsstrategi fastslår at forskningen skal ha god kvalitet, være nyttig og basert på behovet for mer kunnskap. Det er derfor ingen faglige områder med øremerkete midler i den åpne utlysningen. 

Tildelingsutvalget har påsett at de få tilleggskriteriene i strategien er oppfylt, som blant annet forskning i alle foretak såfremt det er støtteverdige prosjekter, og helsefaglig forskning etter ph.d.-nivå.

– Vi ser at alle nevnte prioriterte områder i forskningsstrategien tildeles midler, sier forskningssjef Tove Klæboe Nilsen. 

Samtidig viser hun til et av vedtakspunktene fra Tildelingsutvalget, der de uttrykker bekymring for at noen områder tildeles lite midler. 

– Noen av disse får midler gjennom våre strategiske satsinger, men det er et mål at de skal være konkurransedyktig i åpen konkurranse. Årsaken til at de får lite midler kan være flere, og det er klart at med 14 områder som spenner bredt, kommer ikke alle like godt ut når 30 millioner nye kroner skal fordeles. Tildelingsutvalget anmoder Helse Nord RHF og USAM om å følge dette opp nærmere. Vi vil også følge med på hvordan de kliniske prosjektene kommer ut i konkurransen, da dette også har vært gjenstand for bekymring i helseforetakene og i USAM, sier Klæboe Nilsen.


Informasjon til søkere

Tildelingsbrev

Søkere som får tildeling av midler vil motta brev – på epost til prosjektleder - i løpet av desember 2017. Brevet vil inneholde en oversikt over tildelte midler og informasjon om forpliktelser tilknyttet bruk av midlene. I tillegg oversendes søknadens karakterer og en kort skriftlig kommentar til søknaden ut fra de gitte vurderingskriteriene, kvalitet og nytte. 

Avslagsbrev

Øvrige søkere vil motta brev i løpet av desember/januar med informasjon om søknadens karakterer og en kort skriftlig kommentar til søknaden ut fra de gitte vurderingskriteriene, kvalitet og nytte, eventuelt grunn til avvisning. 

Institusjonene v/forskningsleder får deretter oversikt over hvordan det gikk med prosjektene innsøkt fra egen institusjon, med karakter og kommentarer.


Kontaktpersoner

 • Helen Sagerup, seniorrådgiver, sekretariatet for Helse Nords vurderingskomiteer, tlf. 77 62 82 14 / 994 72 873
 • Vidar Anderssen, rådgiver, sekretariatet for Helse Nords vurderingskomiteer, tlf. 77 75 58 86 / 924 30 343
 • Veronika Nordskag, konsulent, sekretariatet for Helse Nords vurderingskomiteer, tlf. 77 75 40 28 / 926 12 188 

For spørsmål på e-post, send til: forskningsmidler@unn.no *

*sekretariatet for Helse Nords vurderingskomiteer behandler alle e-posthenvendelser samlet her


Relaterte vedlegg