Utlysning av helseforskningsmidler for 2018

Helse Nord lyses ut midler til helseforskning for 2018. Søknadsfristen er 1. september 2017.

Forskningsmidler i Helse Nord

​Årets utlysning har samme oppbygning og søknadstyper som i fjor. Det er likevel noen forskjeller som er verdt å merke seg. Den største er en forhåndsannonsering av en ny søknadstype som kommer ved neste utlysning (for 2019). 

Nede på siden finner du lenke til søknadsskjema samt søknadsveileder og alle tilhørende vedlegg til søknad om forskningsmidler i Helse Nord for 2018.


Ny søknadstype for 2019 

I 2019 kommer en ny søknadstype som foreløpig går under navnet Regionalt samarbeid innen pasientnær klinisk forskning og/eller helsetjenesteforskning. Det åpnes for å søke startstipend allerede i år for å utarbeide søknad til denne søknadstypen. 

Denne søknadstypen vil bli et viktig tiltak for å imøtekomme flere regionale utfordringer: styrke klinisk forskning og helsetjenesteforskning, mer regionalt samarbeid og bidra til å bygge opp flere og/eller sterkere forskningsmiljø i de små helseforetakene. For å klare dette vil det kreve store prosjekter, det er derfor behov for å gi fagmiljø muligheten til å bli kjent med søknadstypen i god tid før utlysning og søknadsfrist. Søknadsveilederen inneholder mer informasjon om det som er klart på nåværende tidspunkt.  

Det lyses nå ut 4 stipend á 250 000 kr som kan brukes til frikjøp av prosjektleder eller annen anvendelse av midlene (som reiser/møter). Etablerte forskere i helseforetak oppfordres spesielt til å søke. 

Vi minner også om muligheten de med hovedstilling i helseforetak har til å søke om toppstipend for å utforme søknader til for eksempel KLINBEFORSK, Forskningsrådet og EU (det lyses ut 4 stipend á 250 000 kr).

Nytt for utlysningen:

 • Starstipendordningen er utvidet (gjelder kun helseforetak). Nå kan det søkes om startstipend for å utarbeide ph.d.- eller postdoktorsøknad, samt søknad om regionalt samarbeid innen pasientnær klinisk forskning og/eller helsetjenesteforskning.

 • Det åpnes for at de som har forskerstipend finansiert av Helse Nord RHF kan søke om utenlandsstipend. 

 • Det er flere obligatoriske bokser å fylle ut i det elektroniske søknadsskjemaet. Vi anbefaler derfor at det settes av tilstrekkelig tid til dette arbeidet. 

Vi minner om: 

 • Krav til brukermedvirkning: For å øke nytten av offentlig finansiert klinisk forskning, er det innført krav om begrunnelse dersom brukermedvirkning – av pasienter og pårørende - er fraværende i planlegging og gjennomføring av klinisk forskning eller helsetjenesteforskning. Helse Nord har også vedtatt retningslinjer for brukermedvirkning i forskning (vedlagt). Dette er nå tatt inn i kriteriene (nytte) og vil påvirke karakteren på søknaden. 

 • Søknadene vurderes etter de nasjonale kriterier for kvalitet og nytte.

 • Øvre grense for innvilgelse av prosjekter fra Helse Nord er vedtatt til en totalsum på 5 millioner kr i støtte pr. prosjektleder pr. år til både pågående og nye forskningsprosjekter, i den åpne konkurransen.

 • Maksimal støtte pr. prosjekt pr. år er 1,2 mill. kr, med noen variasjoner.

 • De tre vitenskapelige vurderingskomiteene avspeiler HRCS-inndelingen, og søknadene sorteres også etter HRCS-kategorier (health research classification system).

 • Forskerlinjestudenter søker innen ph.d.-kategorien.

 • Mal for veiledererklæring (for ph.d.) skal benyttes.

 • Det er fremdeles mange formaliakrav, bruk søknadsveilederen kapittel 8 og 9 for en komplett oversikt, eller vedlagte tabell og sjekkliste for skjematisk oversikt. 

Alle søkere bes lese utlysningstekst og søknadsveileder nøye før utfylling av eSøknad! 

Søknadsfrist: 1. september 2017 kl. 1600 på vårt elektroniske søknadssystem (eSøknad)


Søknad


Forskningsutvalgene


Avtaler og retningslinjerMaler for klagerHar du spørsmål?

Spørsmål på e-post rutes primært til felles epostkasse forskningsmidler@unn.no

For spørsmål knyttet til utlysning (faglig, kriterier m.m.) kontakt:

Helen Sagerup
rådgiver, sekretariatet for Helse Nords vurderingskomiteer
Telefon: 77 62 82 14 (kontor) / 99 47 28 73 (mobil)

Kristina Lindstrøm
rådgiver, Helse Nord RHF
Telefon: 934 83 077 (kontor)


For spørsmål knyttet til søknadsprosess (teknisk – eSøknad m.m.):

Vidar Anderssen
rådgiver, sekretariatet for Helse Nords vurderingskomiteer 
Telefon: 77 75 58 86 (kontor), 92 43 03 43 (mobil)

Veronika Nordskag
konsulent, sekretariatet for Helse Nords vurderingskomiteer, 
Telefon: 77 75 40 28 (kontor) 92 61 21 88 (mobil)