Utlysning av helseforskningsmidler for 2019

Helse Nord lyser ut midler til helseforskning for 2019. Søknadsfristen er 1. september 2018, kl. 16.00.

Colourbox.com
Nede på siden finner du lenke til søknadsskjema samt søknadsveileder og alle tilhørende vedlegg til søknad om forskningsmidler i Helse Nord for 2019.

Ny søknadstype - KlinReg

Det har i år kommet en ny søknadstype, Regionalt samarbeid innen pasientnær klinisk forskning og/eller helsetjenesteforskning (KlinReg).  Årets nye søknadstype er innrettet mot klinisk forskning og/eller helsetjenesteforskning i spesialisthelsetjenesten – der prosjekter innen helsetjenesteforskning må være knyttet til en klinisk problemstilling. 

Omfattende regionalt forskningssamarbeid skal være bærebjelken i søknaden. Ønske om å bygge forskningskompetanse i regionens mindre helseforetak er ett av målene med søknadstypen. Helse Nords motto forbedring gjennom samarbeid gjelder også for forskningen i foretakene.

Søknadstypen er på enkelte områder særegen sammenlignet med de andre søknadstypene i Helse Nord, og det er viktig at søkere er oppmerksom på hvilke krav som gjelder. 

Støtte for å utvikle nye søknader – to ulik muligheter
Prosjektetableringsstøtte skal gi ansatte, med hovedstilling i et helseforetak, mulighet til frikjøp og driftsmidler for å utarbeide søknad til nasjonale/internasjonale finansieringskilder. Både enkeltforskere og sterke forskningsgrupper oppfordres til å benytte denne muligheten slik at tid til nettverksbygging og søknadsskriving kan prioriteres i en travel klinisk hverdag. 

Startstipend skal gi ansatte i et helseforetak mulighet til frikjøp i inntil tre måneder for utarbeidelse av ph.d.- eller postdoktorprosjekt. Inntil 6 startstipend (inntil 900 000) er satt av til tiltaket, der det øremerkes minimum ett stipend for søkere fra hvert helseforetak – gitt god kvalitet og nytte på søknaden.

ARKIV: Forskningsmidler i Helse Nord (tidligere tildelinger)

Veileder for brukermedvirkning
Formålet med brukermedvirkning i helseforskning i spesialisthelsetjenesten er å bedre forskningens kvalitet og relevans. Forskningsresultater får større betydning og tas raskere i bruk når de oppleves som nyttige for pasienter og pårørende. Brukermedvirkning innebærer en demokratisering av helseforskningen, og kan bidra til at brukernes perspektiv, behov og erfaringer blir reflektert i forskningen.

Det er utarbeidet en nasjonal veileder for forskere og brukere. Denne er et hjelpemiddel som konkretiserer hva brukermedvirkning i helseforskning innebærer, og tydeliggjør/forenkler de nasjonale retningslinjene. 

Nytt for utlysningen:
 • Nytt krav til universitet/private institusjoner: Samarbeid med helseforetak i Helse Nord skal dokumenteres med eget vedlegg. Klinikksjef til samarbeidende forsker i helseforetak skal forankre søknaden i dokument som kort sier noe om hvordan samarbeidet arter seg og om prosjektet inngår i klinikkens budsjett.

 • Maksimal støtte pr. søknad/prosjekt pr. år er 1,2 mill. kr, ved tilsvarende fullt årsverk. Et særlig unntak er den nye søknadstypen KlinReg som må ha et søkebeløp pr. søknad mellom 2 og 4 mill. kr pr. år. 

 • Hver søker kan maksimalt sende inn, og få vurdert, 2 søknader til de ordinære søknadstypene. Søknad til KlinReg kommer i tillegg. 

 • Øvre grense for årlig tildelingsbeløp pr. prosjektleder er totalt 4 millioner i støtte, både til pågående og nye forskningsprosjekter. Ordningen gjelder midler som lyses ut i åpen konkurranse. Tildeling av midler til søknadstypen KlinReg inngår ikke i tallmaterialet for maksimalt årlig tildelingsbeløp til prosjektleder. 

 • Mal for CV anbefales brukt (vi benytter samme mal som Forskningsrådet)

 • Korttidsstipend for fullføring av ph.d.-grad vil gis unntaksvis og ved ekstraordinære årsaker til forsinkelser. Det kan søkes om støtte i inntil 6 måneder. Søknadene vurderes av egen komité, med egne vurderingskriterier. 

 • Utenlandsstipend vurderes med egne vurderingskriterier. 

Vi minner om: 

 • Søknadene vurderes etter nasjonale kriterier for kvalitet og nytte.

 • De tre vitenskapelige vurderingskomiteene avspeiler HRCS-inndelingen, og søknadene sorteres også etter HRCS-kategorier (health research classification system).

 • Krav om brukermedvirkning: Det skal redegjøres for i hvilken grad bruker er involvert i planlegging og gjennomføring av prosjektet, eventuelt hvorfor dette ikke er relevant. Om det ikke er brukermedvirkning i prosjektet skal det gjøres rede for hvorfor dette er fraværende.

 • Eventuell avhengighet mellom søknader må angis i prosjektsammendraget i eSøknad. Eventuelle prioriteringer mellom søknadene må også angis.

 • Ph.d.-stipend til forskerlinjestudenter søkes innen ph.d.-kategorien.

 • Mal for veiledererklæring (for ph.d.) skal benyttes.

 • Ved Nord universitet er det kun universitetets fakultet/avdelinger/ansatte som geografisk har hovedarbeidssted innenfor Helse Nords område, som kan søke om forskningsmidler.

 • Det er fremdeles mange formaliakrav som må være oppfylt for at søknaden skal vurderes av vitenskapelig komité. Obligatoriske vedlegg er spesifisert under hver søknadstype i veilederens kapittel 4. 

 • Det er mange obligatoriske bokser å fylle ut i det elektroniske søknadsskjemaet. Vi anbefaler derfor at det settes av tilstrekkelig tid til dette arbeidet.

Alle søkere bes lese søknadsveileder nøye før utfylling av eSøknad! Nede på siden finner du lenke til søknadsskjema samt søknadsveileder og alle tilhørende vedlegg til søknad om forskningsmidler i Helse Nord for 2019.

Søknadsfrist: 1. september 2018 kl. 1600 på vårt elektroniske søknadssystem (eSøknad).


Har du spørsmål?

Spørsmål på e-post rutes til felles epostkasse forskningsmidler@unn.no

For spørsmål knyttet til utlysning (faglig, kriterier m.m.):

Helen Sagerup
Seniorrådgiver, sekretariatet for Helse Nords vurderingskomiteer
Telefon: 77 62 82 14 (kontor), 994 72 873 (mobil)

Kristina Lindstrøm
rådgiver, Helse Nord RHF,
Telefon: 934 83 077 (kontor)

For spørsmål knyttet til søknadsprosess (teknisk – eSøknad m.m.):

Vidar Anderssen
Rådgiver, sekretariatet for Helse Nords vurderingskomiteer
Telefon: 77 75 58 86 (kontor), 924 30 343 (mobil)

Veronika Nordskag
Konsulent, sekretariatet for Helse Nords vurderingskomiteer
Telefon: 77 75 40 28 (kontor), 926 12 188 (mobil)


Søknad

Søknadsfrist: 1. september 2018 kl. 1600 på vårt elektroniske søknadssystem (eSøknad).


VurderingskomiteeneAvtaler og retningslinjer
Maler for klager

Klage ved avvisning (pdf)

Klage ved avvisning (word)Presentasjon fra informasjonsmøter

I juni ble det holdt en rekke informasjonsmøter om forskningsutlysningen. 

Last ned presentasjonen fra informasjonsmøtene her (pdf)