Innovasjonsutlysning 2018

Innovasjon er nødvendig for utvikling og forbedring av helsetjenesten. Nå lyser Helse Nord ut midler til innovasjonsprosjekter. Søknadsfristen er 19. april.

Innovasjonsmidler Colurbox.com

Innovasjon er nødvendig for utvikling og forbedring av helsetjenesten. Med innovasjon i Helse Nord menes nye eller vesentlig forbedrede produkter, tjenester eller prosesser som tas i bruk og som gir økt verdiskaping og/eller samfunnsnytte. 

Det går klart fram av forsknings- og innovasjonsstrategien at innovasjonsaktiviteten i Helse Nord skal økes. Egne midler til innovasjonsprosjekter ble for første gang lyst ut i Helse Nord i 2017. 

I perioden 2016-2020 er målet at minimum 5 % av Helse Nord RHFs forskningsmidler skal tilfalle innovasjon. Dette omfatter strategiske satsninger i regionen, midler til utlysning i åpen konkurranse samt innføring av system for registrering og fremming av innovasjonsaktivitet i helseforetakene.

Det er en erklært politisk målsetting å utnytte potensialet for innovasjon både til kvalitetsforbedring i helsetjenesten og til næringsutvikling. Helse Nord har som mål at aktiviteten skal økes både innen tjenesteinnovasjon og produktinnovasjon. Utlysningen omfatter begge kategorier, men retter seg særlig mot tjenesteinnovasjon på bakgrunn av den potensielle nytteverdien ved nye og bedre produkter og tjenester, og forbedringer som utvikles på organisatorisk nivå.
Kvalitetsstrategi Helse Nord 2016-2020

Søknadskategorier

Det tildeles midler innen to kategorier:

Tjenesteinnovasjon

Prosjekter innen denne kategorien skal frembringe nye løsninger som er av strategisk betydning for Helse Nord og må fortrinnsvis være innenfor ett eller flere av følgende tema:

 • Bedre pasientsikkerhet/reduksjon av pasientskade
 • Reduksjon i ventetider og økt kapasitetsutnyttelse
 • Økt arbeidsbesparelse og effektivisering
 • Økt bruk av selvbetjeningsteknologi 

Også bedre samhandling mellom foretak, kommune og/eller pasient er aktuelt som tema dersom det faller inn under ett av de fire hovedområdene over.


Produktinnovasjon

Produktinnovasjon er innovasjonsprosjekter som springer ut fra forskningsaktiviteter. Formålet er å styrke forskningsprosjekter mot et potensielt kommersialiseringsløp. Det legges ingen tematisk prioritering til grunn for denne kategorien.

 


Om søknad og søknadsprosess

Hvem kan søke?

Søker må være ansatt i minst 20 % stilling ved et helseforetak i Helse Nord eller ved en privat institusjon i regionen med søknadsadgang. 

Søknaden må fremmes gjennom institusjonen som har søknadsadgang.

Søker har ansvaret for at søknaden er fullstendig, dvs. at søknadsskjema er korrekt utfylt og at riktige vedlegg er lastet opp. Dersom søknaden ikke oppfyller oppsatte vilkår eller er ufullstendig, kan søknaden bli avvist på formelt grunnlag.

Søknadsbeløp

Tjenesteinnovasjon: 
 • Det kan søkes om inntil 500 000 pr prosjekt pr år. Det kan søkes om støtte for en prosjektperiode på inntil 2 år.

Produktinnovasjon: 
 • Det kan søkes om inntil 200 000 pr prosjekt

Begge kategorier: 
 • Det kan søkes om inntil 50 % av prosjektets totalbudsjett.

Budsjett/finansieringsplan: 
 • Oppgi kostnadene i prosjektet med spesifisering av personalrelaterte kostnader, kjøp av tjenester/utstyr og driftskostnader. 
 • Oppgi deretter egeninnsats i kroner (timeantall x timesats), annen finansiering og omsøkt beløp fra Helse Nord RHF.
 • Totalsummen for kostnadene skal være lik totalsummen i budsjettet/ finansieringsplanen.

Godkjenning av budsjett

Det forutsettes at søknaden er godkjent av budsjettansvarlig ved søkers enhet/klinikk/avdeling i søkerinstitusjonen.

Det må foreligge formell dokumentasjon ved søknaden som forpliktelse for finansiering og garanti for totalbudsjettet.

Innsending av søknad og søknadsfrist

Søknadsfrist en er 19. april 2018 kl. 16.00. 

Søknaden sendes inn elektronisk via det nettbaserte søkesystemet eSøknad. 

Vær obs på at systemet stenges automatisk og at det ikke er anledning å levere inn søknader etter fristen.

Hva skal søknaden inneholde?

Søker har ansvaret for at søknaden er fullstendig iht. retningslinjene for utlysning. Last bare opp materiale som er etterspurt. Innsending av tilleggsinformasjon etter søknadsfrist tillates ikke, bortsett fra i de tilfeller der dette etterspørres spesifikt fra Helse Nord RHF.

Søknad fremmes gjennom e-søknad. I tillegg skal det utformes en prosjektbeskrivelse etter malen på side 2 i dette dokumentet:

Innovasjonsutlysing 2018.pdf

Vurderingskomiteens sammensetning

 • Fagsjefene i HF-ene (Finnmarkssykehuset, Universitetssykehuset Nord-Norge, Nordlandssykehuset, Helgelandssykehuset og Sykehusapotek Nord)
 • Leder kvalitetsnettverk RHF
 • Ekstern representant
 • Representant brukerutvalg
 • Representant fra TTO (For søknader innen produktinnovasjon innhentes faglig vurdering fra TTO. Dette for å vurdere potensialet for realisering)
 • For prosjekter som berøres av retningslinjer for IKT innhentes synspunkt fra IKT- faglig instans. (Dette for å få avklart om prosjektet er gjennomførbart og evt. hvilken arkitektur/teknologi/plattform som må brukes. Innvirker ikke på rangering av søknadene)
Helse Nord følger habilitetsreglene i Forvaltningsloven (§ 6).


Vurderingskriterier, søknadsrangering og tildeling

Helse Nord RHF har fire hovedkriterier i vurderingen av søknader om innovasjonsmidler som vektlegges i lik grad. Hvert kriterium har underpunkter som også vektlegges i lik grad. Kriteriene er felles for begge søknadskategoriene.

 1. Innovasjonsområdet, kvalitet, originalitet og dets potensial.
 2. Nytteverdi for helsetjenesten.
 3. Gjennomførbarhet.
 4. Organisering og samarbeid.
Karakterskalaen for hvert av kriteriene ovenfor går fra 0 til 5. Hver søknad gis en totalkarakter med en desimal.

Det settes en samlet karakter for søknaden. Søknadene må ha karakter 3.0 eller bedre for å kunne innstilles.

Endelig tildeling publiseres på Helse Nord RHFs nettsider og søkerne vil samtidig bli tilskrevet med informasjon om søknadens utfall.

Oppstart av prosjektet må skje innen tre måneder etter tildeling.

Retningslinjer for håndtering av klager

Prosjektleder har anledning til å påklage saksbehandlingsfeil i forbindelse med behandling av søknaden. Utøvelse av faglig skjønn ved vurdering av søknaden kan derimot ikke påklages.Utlysningen omfatter ikke


 • Rene forskningsaktiviteter
 • Doktorgradsprosjekter
 • Kliniske studier og sammenlikningsstudier definert som pasientrettede forskningsstudier.
Unntak:

 • Tidligfasestudier som involverer pasienter for verifisering
 • Etablering av gjennomførbarhet og/eller proof-of-concept/first-in-man

Kontaktpersoner

Spørsmål om utlysningen kan rettes til: 

Kristina Lindstrøm, rådgiver Helse Nord RHF
Tlf: 934 83 077 

Petter R. Øien, forskningsleder NLSH
Tlf: 75 57 08 17

For brukerstøtte i søknadsprosessen/spørsmål om e-søknad: 

Veronika Nordskag, konsulent UNN
veronika.nordskag@unn.no
Tlf. 77 75 40 28, 92 61 21 88

Kristina Lindstrøm, rådgiver Helse Nord RHF
Tlf: 934 83 077