Utlysning av innovasjonsmidler 2019

Innovasjon er nødvendig for utvikling og forbedring av helsetjenesten. Nå lyser Helse Nord ut midler til innovasjonsprosjekter, med søknadsfrist 25. april.

Illustrasjon
For å opprettholde og videreutvikle en helsetjeneste av god kvalitet er vi avhengig av nye og innovative løsninger. Tjenesten selv har et stort potensial ved at ansatte kan fungere som endringsagenter og pådrivere for utvikling. Dette er tredje året at Helse Nord lyser ut midler for å stimulere til økt innovasjonsaktivitet i helseforetakene. 

I 2018 ble det tildelt ca. 2.5 mill. til nye prosjekter. Total sum til fordeling til nye innovasjonsprosjekter i 2019 avhenger av øvrige satsinger innen innovasjon, og vil bli avklart senere på våren. Utlysningen er godkjent i USAM (Samarbeidsorganet mellom universitet og helseforetak for forskning og innovasjon). Gjeldende retningslinjer skal evalueres etter tre år, dvs. etter tildeling av midler i 2019. 
Søknadskategorier

Det tildeles midler innen to kategorier:

Tjenesteinnovasjon

Prosjekter innen denne kategorien skal frembringe nye løsninger som er av strategisk betydning for Helse Nord. Det kan være behovsbasert eller forskningsbaserte ideer. Ideene må fortrinnsvis være innenfor ett eller flere av følgende tema:

 •  Bedre pasientsikkerhet/reduksjon av pasientskade
 • Reduksjon i ventetider og økt kapasitetsutnyttelse
 • Økt arbeidsbesparelse og effektivisering
 • Økt bruk av selvbetjeningsteknologi

Også bedre samhandling mellom foretak, kommune og/eller pasient er aktuelt som tema dersom det faller inn under ett av de fire hovedområdene over.

Produktinnovasjon

Produktinnovasjon er innovasjonsprosjekter som springer ut fra forskningsaktiviteter. Formålet er å styrke forskningsprosjekter med produktutvikling mot et potensielt kommersialiseringsløp. Det legges ingen tematisk prioritering til grunn for denne kategorien.Om søknad og søknadsprosess

Hvem kan søke

Søker må være ansatt i minst 20 % stilling ved et helseforetak i Helse Nord eller ved en privat institusjon/avtalespesialist i regionen med søknadsadgang. Søknaden må fremmes gjennom institusjonen som har søknadsadgang.

Søker har ansvaret for at søknaden er fullstendig, dvs. at søknadsskjema er korrekt utfylt og at riktige vedlegg er lastet opp. Dersom søknaden ikke oppfyller oppsatte vilkår eller er ufullstendig, kan søknaden bli avvist på formelt grunnlag.


Søknadsbeløp

Tjenesteinnovasjon:

 • Det kan søkes om inntil 500 000 pr prosjekt pr år. Det kan søkes om støtte for en prosjektperiode på inntil 2 år.

Produktinnovasjon:

 • Det kan søkes om inntil 200 000 pr. prosjekt.

Begge kategorier:

 • Det kan søkes om inntil 50 % av prosjektets totalbudsjett.
Budsjett/finansieringsplan:

 • Oppgi kostnadene i prosjektet med spesifisering av personalrelaterte kostnader, kjøp av tjenester/utstyr og driftskostnader. 
 • Oppgi deretter egeninnsats i kroner (timeantall x timesats), annen finansiering og omsøkt beløp fra Helse Nord RHF.
 • Totalsummen for kostnadene skal være lik totalsummen i budsjettet/finansieringsplanen.


Godkjenning av budsjett

Det forutsettes at søknaden er godkjent av budsjettansvarlig ved søkers enhet/klinikk/avdeling i søkerinstitusjonen. Det må foreligge formell dokumentasjon ved søknaden som forpliktelse for finansiering og garanti for totalbudsjettet.Innsending av søknad og søknadsfrist

Søknadsfrist: Torsdag 25. april 2019 kl. 1600. Søknaden sendes inn elektronisk via det nettbaserte søkesystemet eSøknad.


Vær oppmerksom på at systemet stenges automatisk, og at det ikke er anledning å levere inn søknader etter fristen.Hva skal søknaden inneholde

Søker har ansvaret for at søknaden er fullstendig iht. retningslinjene for utlysning. Last bare opp materiale som er etterspurt. Innsending av tilleggsinformasjon etter søknadsfrist tillates ikke, bortsett fra i de tilfeller der dette etterspørres spesifikt fra Helse Nord RHF.

Søknad fremmes gjennom eSøknad. I tillegg skal det utformes en prosjektbeskrivelse (maksimum 3 sider) etter følgende mal:


Innovasjonsutlysning Helse Nord 2019.pdf


Brukermedvirkning

Det skal redegjøres for i hvilken grad bruker (pasient, pårørende, helsepersonell) er involvert i planlegging og gjennomføring av prosjektet, eventuelt hvorfor dette ikke er relevant. 

Om det ikke er brukermedvirkning i prosjektet skal det gjøres rede for hvorfor dette er fraværende.

Veileder for brukermedvirkning i helseforskning i spesialisthelsetjenesten(mai 2018) kan også benyttes i utvikling og gjennomføring av innovasjonsprosjekter. Veilederen gir blant annet informasjon/råd om hva brukermedvirkning er, hvordan rekruttere brukere (da forstått som pasienter og pårørende) og hvordan brukermedvirkning kan inkluderes/gjøres i prosjekt.Vurderingskomiteens sammensetning

 • Fagsjefene i HF-ene (Finnmarkssykehuset, UNN, NLSH, Helgelandssykehuset og Sykehusapotek Nord)
 • Seksjonsleder forskning og innovasjon, Helse Nord RHF (leder av komiteen)
 • Leder kvalitetsnettverk, Helse Nord RHF
 • Ekstern representant fra annen helseregion
 • Representant brukerutvalg
 • Representant fra Universitetet i Tromsø
 • Representant fra TTO
For prosjekter som berøres av retningslinjer for IKT innhentes synspunkt fra IKT- faglig instans. (Dette for å få avklart om prosjektet er gjennomførbart og evt. hvilken arkitektur/teknologi/plattform som må brukes. Innvirker ikke på rangering av søknadene).

Helse Nord følger habilitetsreglene i Forvaltningsloven (§ 6), og habilitet gjennomgås for alle medlemmer. Fagsjefene vurderes som habil i søknader som kommer fra eget foretak dersom ikke det er forhold i henhold til lovens bestemmelser som tilsier inhabilitet.


Vurderingskriterier, søknadsrangering og tildeling

Helse Nord RHF har fire hovedkriterier i vurderingen av søknader om innovasjonsmidler som vektlegges i lik grad. Hvert kriterium har underpunkter som også vektlegges i lik grad. Kriteriene er felles for begge søknadskategoriene.

 1.  Innovasjonsområdet, kvalitet, originalitet og dets potensial.
 2. Nytteverdi for helsetjenesten.
 3. Gjennomførbarhet.
 4. Organisering og samarbeid.
Karakterskalaen for hvert av kriteriene ovenfor går fra 0 til 5. Hver søknad gis en totalkarakter med en desimal.Det settes en samlet karakter for søknaden. Søknadene må ha karakter 3.0 eller bedre for å kunne innstilles.Endelig tildeling publiseres på Helse Nord RHFs nettsider og søkerne vil samtidig bli tilskrevet med informasjon om søknadens utfall. Oppstart av prosjektet må skje innen tre måneder etter tildeling.Retningslinjer for håndtering av klager

Prosjektleder har anledning til å påklage saksbehandlingsfeil i forbindelse med behandling av søknaden. Utøvelse av faglig skjønn ved vurdering av søknaden kan derimot ikke påklages.

Utlysningen omfatter ikke

 • Rene forskningsaktiviteter
 • Doktorgradsprosjekter
 • Kliniske studier og sammenlikningsstudier definert som pasientrettede forskningsstudier.
Unntak:
 • Tidligfase studier som involverer pasienter for verifisering
 • Etablering av gjennomførbarhet og/eller proof-of-concept/first-in-man.


Kontaktpersoner

 • Kristina Lindstrøm, rådgiver Helse Nord RHF. kristina.lindstrom@helse-nord.no.
  Tlf. 934 83 077
 • Petter R. Øien, seksjonsleder forskning, NLSH.  
  petter.oien@nlsh.no
  Tlf. 755 70817
For brukerstøtte i søknadsprosessen/spørsmål om eSøknad:

 • Veronika Nordskag, rådgiver UNN. veronika.nordskag@unn.no 
  tlf. 77 75 40 28 / 926 12 188,
 • Kristina Lindstrøm, rådgiver Helse Nord RHF. kristina.lindstrom@helse-nord.no
  Tlf. 934 83 077