DIPS Arena Operasjonsmodul

Journalsystemet DIPS Arena skal innføres ved sykehusene i Nord-Norge – deriblant en operasjonsmodul som skal ivareta operasjonsplanlegging og dokumentasjon av operasjon. Før man innfører modulen ved de elleve sykehusene i helseregionen, må man sørge for lik praksis for disse registreringene i journalen.

DIPS Arena Operasjonsmodul
 

​DIPS Arena Operasjonsmodul er et delprosjekt som inngår i det regionale Pasientforløpsprosjektet. Prosjektarbeidet skal legge grunnlaget for innføring av den nye operasjonsmodulen ved sykehusene i helseregionen, der bl.a. felles kodeverk og felles dokumentasjonspraksis (i form av regionale prosedyrer) står sentralt. Delprosjektet skal ha et overordnet faglig fokus – ikke systemfokus.

Prosjektets bidrag i arbeidet med én journal i nord

Prosjektet skal bl.a. bidra til å få på plass felles praksis for sykehusene i helseregionen på følgende områder:

 • Én metode for operasjonsplanlegging, bestilling av operasjon og dokumentasjon av operasjon
 • Lik bruk av feltet "Prioritet" ved bestilling av operasjon
 • Felles navngivning av operasjonstyper og -koder
 • Felles rapporter og bruksområder for disse
 • Felles sjekklister for "Trygg kirurgi"
 • Felles rutine for registrering og rapportering om strykninger av planlagte operasjoner

Flere av punktene over forutsetter kartlegging av dagens praksis ved de ulike sykehusene i regionen.

Ressurser fra fagmiljøene – og fra hele helseregionen

For å få plass et system som er mest mulig tilpasset klinikernes arbeidshverdag, har vi med ressurser fra fagmiljøene som bruker verktøyet i sitt daglig virke på sykehuset – eksempelvis anestesileger, anestesisykepleiere, kirurger, operasjonssykepleier og operasjonsplanlegger. Alle foretakene i helseregionen vil bli involvert i dette arbeidet.

Det forventes at deltakerne i delprosjektet DIPS Arena Operasjonsmodul vil få en sentral rolle når modulen er klar for innføring ved sykehusene.

Når innføres operasjonsmodulen ved sykehusene?

Pr. dags dato er det ikke endelig avklart når DIPS Arena Operasjonsmodul skal innføres. De første modulene av journalsystemet DIPS Arena er planlagt innført ved sykehusene i Nord-Norge i løpet av senhøsten 2019 og våren 2020 (avhengig av helseforetak), men operasjonsmodulen skal innføres i en senere fase ettersom det vil komme relativt store endringer i funksjonaliteten.

Effekt- og resultatmål

Effektmål

 • Helse Nord skal standardisere kodeverk, registrerings- og dokumentasjonspraksis for operasjonsplanlegging og -gjennomføring
 • Standardisering av kodeverk, samt registrerings- og dokumentasjonspraksis innen innføringen av DIPS Arena Operasjonsmodul
 • Helse Nord skal etablere forvaltning av praksis for operasjonsplanlegging

Resultatmål

 • Ved endt prosjektperiode skal det være opprettet standardiserte prosedyrer – gjeldende for alle sykehus i Nord-Norge – som beskriver metode og verktøy for dokumentasjon av planlegging og gjennomføring av operasjon
 • Opprettelse av standardiserte prosedyrer for riktig og lik bruk av dagens funksjonalitet for operasjonsplanlegging og gjennomføring, samt formidling av disse til fagmiljøene
 • Opprettelse av prosedyre for kvalitetskontroll
 • Lik registreringspraksis for samtlige sykehus i helseregionen
 • Standardisering/lik bruk av kodeverk i hele helseregionen
 • Lik bruk av dokumenttyper og maler for alle yrkesgrupper ved sykehusene i Nord-Norge som dokumenterer planlegging og/eller gjennomføring av operasjon

Kontaktpersoner Pasientforløpsprosjektet

Prosjektleder
DIPS Arena Operasjonsmodul
Helse Nord FRESK

Rådgiver
Helse Nord FRESK
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.