Elektronisk kurve og medikasjon

Helse Nord innfører elektronisk kurve og medikasjon ved sykehusene i Nord-Norge. Det vil bli et viktig verktøy for helsepersonell i regionen, som vil bidra til bedre kvalitet i pasientbehandlingen og til å gjøre det tryggere for pasienten. 

 

Frem til nå har livsviktige legemidler og kliniske målinger foretatt på pasienter ved sykehus i Nord-Norge blitt dokumentert på papir. Det er ved bruk av den såkalte kurven at denne informasjonen følger sykehuspasienter gjennom behandlingsforløpet – fra innskriving til utskriving etter endt utredning eller behandling. 

Helse Nord innfører nå en felles elektronisk medikasjons- og kurveløsning for alle sykehusene i helseregionen, som også gjør informasjonen tilgjengelig på tvers av helseforetakene. Når helsepersonell får enkel og god tilgang til relevante pasientopplysninger, bidrar det til å gjøre det tryggere for pasienten.

Hva er en kurve?

En kurveløsning er integrert med pasientjournalen, og gir oversikt over ulike parametere i pasientens tilstand, eksempelvis temperatur- og blodtrykkmålinger, medisindoser, labsvar, observasjoner, m.m. Kurven inneholder også informasjon om hvilken behandling som er gitt og skal gis, samt andre opplysninger av relevans for behandlingsforløpet. Kurvedata blir tilgjengeliggjort for sykehuspersonell som følger opp pasienten fra vedkommende innskrives ved sykehuset til utskriving etter endt utredning eller behandling.

Knyttes opp mot andre journalsystemer

Kurveløsningen MetaVision har funksjonalitet som i stor grad grenser til – og til dels overlapper – funksjonalitet i det nye journalsystemet DIPS Arena (som også skal innføres i helseregionen). Når begge systemene tas i bruk er det derfor særdeles viktig at man på forhånd har besluttet hvor pasientdata skal registreres og lagres, slik at de enkelt kan gjenfinnes ved behov.

På bakgrunn av dette skal kurveløsningen på sikt integreres mot DIPS Arena. Også andre kliniske systemer som brukes ved sykehusene i Nord-Norge skal knyttes opp mot MetaVision. Dette gjøres for å gi klinikerne en mest mulig helhetlig prosess- og beslutningsstøtte gjennom hele pasientforløpet.

Om innføringen ved sykehusene i Nord-Norge

I desember 2014 signerte Helse Nord en avtale med systemleverandøren EVRY om anskaffelse av deres løsning for elektronisk kurve og medikasjon, MetaVision. Elektronisk kurve og medikasjon skal innføres ved alle kliniske avdelinger ved sykehusene i helseregionen, og forberedelsene er allerede godt i gang. Planen er å innføre kurveløsningen i Helse Nord trinnvis - avdeling for avdeling i løpet av programperioden.

Sykehuset i Østfold har tatt i bruk kurveløsningen MetaVision ved deres sengeposter. Foto: Bjørn Børresen, Helse Nord FRESK 
FRA PAPIR TIL DATA: Når elektronisk kurve innføres ved sykehusene blir det slutt på håndskrevne papirkurver ved sengepostene. Sykehuset i Østfold har allerede tatt i bruk kurveløsningen MetaVision ved deres sengeposter. Bildet er tatt høsten 2015 da kurveprosjektet i Helse Nord var på befaring. Foto: Bjørn Børresen, Helse Nord FRESK


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.