Elektronisk rekvirering til sykehuslaboratorier i Helse Nord

Nytt: Røntgentjenester, klinisk henvisning, m.m.

Prosjektet skal ta hånd om videreutvikling av tjenesten Elektronisk rekvirering av laboratorietjenester (ERL), som i dag er i bruk ved de aller fleste legekontorene i Nord-Norge. I tillegg til laboratorietjenester vil legekontorene innen kort tid kunne foreta rekvirering av radiologitjenester og klinisk henvisning fra én og samme løsning. Løsningen vil tilbys til legevakter, sykehjem, fengsler og andre aktører i helseregionen som rekvirerer tjenester fra sykehusene i Helse Nord.

Elektronisk rekvirering av lab- og røntgentjenester
 

NB: Lette du etter brukerstøtte for løsningen (kontaktinfo, brukermanualer eller annet)? Klikk her:

button brukerstøtte

Helse Nord innførte i perioden 2014-2017 et nettbasert bestillingsverktøy som ga legekontorene i Nord-Norge mulighet til å rekvirere blodprøveanalyser og andre laboratorietjenester elektronisk til sykehuslaboratoriene i regionen. Det store flertallet av legekontorene i Nord-Norge har tatt i bruk løsningen. I kjølvannet av denne innføringen har både sykehuslaboratoriene og legekontorene etterlyst ytterligere funksjonalitet i løsningen. Med mer funksjonalitet vil løsningen også egne seg for flere brukere.

Radiologisk rekvirering - bedre kvalitetssikring og info om ventetid på røntgen

Legekontorene kan allerede rekvirere radiologitjenester elektronisk til sykehuset, dette gjøres fra legekontorenes respektive journalsystemer. På nåværende tidspunkt fungerer det slik at fastlegen legger ved den informasjonen som han/hun selv mener er nyttig. Mangelfull informasjon kan skape medarbeid for å innhente supplerende opplysninger - i ytterste konsekvens kan dette medføre lengre ventetid før pasienten kommer inn til utredning. Når rekvirering av radiologitjenester kan gjøres i DIPS Interactor, vil legekontorene få spesifisert hvilken type informasjon som må fylles inn, og pasienten vil da kunne unngå unødvendig ventetid.

Den store fordelen med den nye løsningen er imidlertid at leger kan gjøre store deler av rekvireringsarbeidet fra én plass. Legekontoret vil få spesifisert hvilket røntgentilbud som finnes ved de ulike sykehusene i helseregionen, og ikke minst hvor lang ventetid det er ved hvert sykehus. For fastlegen vil dette bidra til å gjøre det langt enklere å planlegge den videre oppfølgingen i samråd med pasienten, noe som er helt i tråd med tilbudet om fritt sykehusvalg.

Klinisk henvising - tidsbesparende funksjonalitet

Også klinisk henvisning fra primær- til spesialisthelsetjenesten gjøres elektronisk i dag, men det er en kjensgjerning at det ofte er for dårlig kvalitet på innkomne henvisninger. Dette medfører at spesialisten på sykehuset som vurderer henvisningene, i mange tilfeller må bruke unødig tid på å innhente supplerende opplysninger som er nødvendig for vurdering av den aktuelle henvisningen. En videreutvikling av løsningen vil bedre kvaliteten på henvisninger betraktelig, noe som igjen vil kunne få innvirkning på ventetiden for pasienten.

I Helse Vest har man tatt i bruk spesifikke henvisningsråd for utvalgte diagnoser, som er laget i samråd med primærlegene. Resultatet av dette arbeidet har vært at spesialisten som sitter og behandler henvisningene i snitt sparer ca 34 % for hver henvisning som vurderes.

Løsning tilbys også legevakter, sykehjem og fengsler

ERL-løsningen har blitt godt mottatt av legekontorene i i Nord-Norge, og det er et naturlig steg videre å tilby løsningen også til andre aktører som rekvirerer lab- og røntgentjenester fra sykehusene i helseregionen. En lang rekke aktører vil være aktuelle som brukere av tjenesten: alt fra sykehjem, helsestasjoner og andre kommunale enheter til legevakter, private avtalespesialister og militære sykehus. Dette er også i tråd med de nasjonale krav om elektronisk samhandling i helsesektoren.

Bedre løsning for legekontorene – og for sykehuslaboratoriene

Bedre løsning for legekontorene

En videreutvikling av bestillingsløsningen gjør Helse Nord istand til å tilby en enda bedre løsning til legekontorene som allerede har tatt den i bruk. En videreutviklet versjon vil bidra til at primærlegene kan jobbe mer effektivt, ettersom store deler av det pasientrelaterte arbeidet kan gjøres i ett og samme system (DIPS Interactor).

Bedre løsning for sykehuslaboratoriene

En videreutvikling av ERL-løsningen vil bedre kvaliteten på informasjonen som sendes fra fastlegen til spesialisthelsetjenesten. På denne måten slipper sykehuslaboratoriet å bruke unødig tid på å innhente ytterligere informasjon fra legekontoret for å kunne vurdere rekvisisjonen, noe som utgjør en uheldig tidstyv for pasienten som venter på utredning eller behandling. Samtidig vil en videreutvikling av løsningen bidra til bedre kontroll på informasjonen som sendes fra legekontor til sykehus, slik at bestillinger av laboratorie- og røntgentjenester kan behandles mer effektivt. Dette innebærer i praksis at man sikrer at flere bestillinger går "rett inn", og at man får mindre manuelt arbeid for de som jobber på røntgen. 

Kontaktpersoner i ERL-prosjektet

Prosjektleder:


Aktuelt om elektronisk rekvirering av lab- og radiologitjenester

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.