Elektronisk medikasjons- og kurveløsning bidrar til bedre pasientsikkerhet

Helse Nord innfører en felles, elektronisk medikasjons- og kurveløsning i helseregionen som på sikt skal erstatte dagens papirbaserte kurver. – Løsningen skal bidra til å gjøre det tryggere for pasienten, sier prosjektleder Bjørn Børresen.

Helse Nord signerte i desember 2014 en avtale med Evry som sikret helseregionen en gjennomgående løsning for elektronisk kurve og medikasjon. MetaVision er navnet på IT-løsningen som innføres i hele helseregionen.

Nå starter et stort og viktig stykke arbeid der det skal besluttes hvordan Helse Nord skal ta i bruk og sette opp den elektroniske løsningen. Forprosjektet starter i februar 2016 og vil avsluttes innen utgangen av året. Sterk involvering fra klinikere er en viktig suksessfaktor i dette arbeidet, og den nylig påtroppede prosjektlederen jobber for tiden med å rekruttere de nødvendige ressursene til prosjektet.

Elektronisk medikasjon og kurve skal være en gjennomgående kurveløsning som kan brukes på tvers av organisatoriske og faglige grenser, sier prosjektlederen. Løsningen vil gi god medisinskfaglig beslutningsstøtte, oversikt over relevant pasient-/behandlingsdokumentasjon, samt god funksjonalitet for gjennomgående legemiddelhåndtering for hele virksomheten.

Det er mye jobb før vi er i mål med innføringen, men det ligger en stor gevinst i horisonten i form av bedre pasientsikkerhet, avslutter Børresen.

skillelinje

Merk: Denne artikkelen ble publisert da forprosjektet til eKurve var en del av FIKS-programmet i Helse Nord.

skillelinje