Hvordan ligger vi an på veien mot én journal i nord?

Det går mot jul, og prosjektressursene som jobber iherdig med å innføre felles journalsystemer ved sykehusene i nord har et velfortjent lite pusterom foran seg. Det har vært et svært travelt år for alle involverte, både innenfor og utenfor sykehusveggene. Derfor er det ekstra viktig for oss å få takket alle for den formidable innsatsen.

FRESK-programmet består av fire prosjekter som alle har ansvaret for å innføre viktige fagsystemer ved spesialisthelsetjenesten i nord. Her kan du lese mer om status for de ulike prosjektene:

skillelinje

MetaVision – elektronisk kurve og medikasjon

I november/desember tok UNN Harstad som første sykehus i helseregionen i bruk kurveløsningen MetaVision. I likhet med koronaviruset bidro det til å snu opp/ned på hverdagen for mange av medarbeiderne ved sykehuset. I kjølvannet av innføringen jobber det regionale prosjektet fortsatt med utfordringer som må løses – blant annet treghet i løsningen som bidrar til lengre ventetid enn forventet for helsepersonell som skal bruke MetaVision. Vi satser på å finne en snarlig løsning på dette, og kommer tilbake med oppdatert informasjon så snart vi er i mål med pågående utredninger. Samtidig er kurveprosjektet svært takknemlig for innsatsen og stå-på-viljen som medarbeiderne ved UNN, Helse Nord FRESK og Helse Nord IKT har utvist for å få MetaVision i drift. Mer om første erfaringer med elektronisk kurve i UNN på foretakets eget intranett (krever innlogging).

skillelinje

DIPS Arena i nord

Prosjektet DIPS Arena i nord forbereder seg til 2021 – som blir et spennende og krevende innføringsår. Helgelandssykehuset tar i bruk det nye journalsystemet i mars, deretter følger Nordlandssykehuset i mai og til slutt Finnmarkssykehuset og Universitetssykehuset Nord-Norge i hhv. oktober og november. Den siste store brukertesten er gjennomført, og journalsystemet fremstår som en stabil og god løsning med en ny og intuitiv arbeidsflate. I tida fremover skal alle DIPS-brukere i Helse Nord læres opp på løpende bånd. For å lykkes med å ta i bruk DIPS Arena må hver enkelt enhet ved sykehusene i Nord-Norge være særdeles godt forberedt, og det hviler et tungt ansvar på lederne ved disse enhetene. Det jobbes derfor systematisk med å forberede sykehusene på hva det vil kreve av dem å innføre det nye journalsystemet og hva de konkret må gjøre for å bli tilstrekkelig forberedt til å ta dette i bruk. Kort oppsummert er prosjektet i skarp rute til den kommende innføringen og takker alle involverte for en solid innsats.

skillelinje

Digitalt mediearkiv

Innføringen av Helse Nords digitale mediearkiv ved sykehusene i Nord-Norge er godt i gang. Funksjonalitet for lagring av bilder og oversendelse av dosedata er pr. dags dato satt i drift på 37 av 42 C-buer (røntgenstrålende utstyr) ved operasjon- og ortopediske avdelinger i helseregionen. Prosjektet har i fortsettelsen fokus på ultralyd: Kartlegging av utstyr, funksjonalitet og koblinger til ulike spesialistsystemer er i gang, og det jobbes med å finne gode løsninger for å koble disse opp mot det regionale mediearkivet. I samarbeid med systemleverandøren jobbes det også med videreutvikling av arkivet, bl.a. utvikling/forbedring av kommunikasjonen med andre fagsystemer som er i bruk ved sykehusene nord.

skillelinje

Elektronisk rekvirering av lab- og radiologitjenester (ERL)

Løsning for bestilling av radiologiundersøkelser er på plass i Helse Nords rekvireringsløsning Interactor – dermed kan legekontorer og andre rekvirenter nå bestille røntgentjenester fra alle sykehusene i Nord-Norge, samt fra private aktører som Helse Nord har avtale med. Siden mars 2020 har det blitt jobbet med å få på plass en elektronisk løsning for alle aktører som tar Covid-19-prøver, dette arbeidet pågår fortsatt og vil fortsette videre utover i 2021. Etter planen skulle en «skyløsning» for rekvirering av lab- og røntgentjenester med DIPS Interactor nå ha vært etablert – utvikling pågår fortsatt, men idriftsettelse er midlertidig stoppet som følge av Schrems II-dommen i EU. Dommen setter begrensninger for å bruke systemer som kan dele data utenfor EU, noe som har betydning for utformingen av denne type «skyløsninger». Systemleverandøren DIPS AS jobber på spreng med å finne en alternativ løsning som skal kunne innføres nasjonalt, og håper på å være i mål med dette tidlig i 2021.

skillelinje

FRESK-programmet i Helse Nord ønsker alle en riktig God jul og et Godt nyttår!