MetaVision: UNN Tromsø tar i bruk elektronisk kurve i første kvartal 2020

Intensivavdelingen og Anestesi-/Operasjonsavdelingen ved UNN Tromsø skal i løpet av de neste månedene ta i bruk en ny kurveløsning for å dokumentere legemidler og kliniske målinger. På oppløpssiden ble det imidlertid avdekket flere feil i MetaVision som må rettes før innføring, og systemleverandøren EVRY har bedt Helse Nord om mer tid til feilretting. UNN viderefører inntil videre praksisen med å dokumentere på papir, og tar sikte på å innføre den elektroniske løsningen i 1. kvartal 2020.

MetaVision: Innføring av elektronisk kurve i 1. kvartal 2020

– Dyktige og dedikerte prosjektressurser både i Helse Nord og ved Universitetssykehuset Nord-Norge har jobbet hardt for å ferdigstille løsningen til innføringen, uttaler Kolbjørn Engeseth, regional prosjektleder i Helse Nord FRESK. – Det er veldig beklagelig at den opprinnelige datoen for innføring ved de to sykehusavdelingene nå forskyves, men det er også viktig å sette ned foten når vi oppdager feil i systemet, påpeker han.

Ønske om lengre tid til feilretting fra EVRYs side

Det er Helse Nord som selv har valgt å trekke i nødbremsen, dette skyldes i hovedsak forsinkede leveranser fra systemleverandørens side.
– EVRY har bedt om lengre tid til feilretting, bekrefter den regionale prosjektlederen. I samråd med UNN har det regionale prosjektet derfor besluttet å utsette innføringen som i høst var planlagt ved de to første sykehusavdelingene i helseregionen.

– At leveransen vi venter på fra EVRY holder mål med tanke på kvalitet, er helt avgjørende for når vi går live med kurveløsningen ved UNN Tromsø, påpeker prosjektlederen.

Fra papir til elektronisk kurve

Kurven er et viktig verktøy for å dokumentere planlagt og gjennomført behandling ved innleggelse av pasienter – eksempelvis blodtrykk, temperatur og legemidler i bruk fra innleggelse til utskriving.

I dag dokumenteres dette på papir ved sykehusene i Nord-Norge, med ulike papirkurver fra én avdeling til en annen. – Det er på høy tid å komme i gang med utfasing av en utdatert og gammeldags praksis, uttaler Engeseth.

Klargjort for innføring ved anestesi, intensiv og operasjon

Helse Nord har lagt ned et enormt arbeid i å tilpasse kurveløsningen til behovene ved sykehusenes anestesi-, intensiv- og operasjonsavdelinger – også kalt AIO. Den nye løsningen ble i høst ferdigstilt for bruk i hele dette fagområdet.

Sykehuspersonell over hele Nord-Norge står klare til å ta i bruk elektronisk kurve og medikasjon, og det er store forventninger til MetaVision fra fagmiljøet. Den elektroniske løsningen som skal innføres, vil på sikt bli felles for alle sykehusene i helseregionen.

Kolbjørn Engeseth,

KVALITETSSIKRER LØSNINGEN: Det regionale prosjektet i Helse Nord er sammensatt av ressurser fra de kliniske fagmiljøene. – Disse gjør en svært viktig jobb for å kvalitetssikre løsningen på vegne av de øvrige systembrukerne, sier regional prosjektleder Kolbjørn Engeseth i Helse Nord FRESK.

Feilretting og avtalemessige forpliktelser

Den regionale prosjektlederen forklarer at det er flere tekniske og avtalemessige utfordringer som skal forseres før en elektronisk kurveløsning kan innføres i helseregionen:

– Før helsepersonell ved våre sykehus kan ta i bruk MetaVision, skal systemet igjennom en akseptansetest der Helse Nord formelt godkjenner at funksjonaliteten i løsningen tilfredsstiller avtalefestede krav, påpeker han. Prosjektet kunne imidlertid ikke ta fatt på denne akseptansetesten før EVRY formelt erklærte installasjon av løsningen i Helse Nords tekniske miljø. Denne fristen klarte ikke EVRY å overholde i hht. avtale. Som følge av dette har Helse Nord og systemleverandøren den siste tiden vært i harde forhandlinger om vilkårene for videre fremdrift.

Akseptansetesten utgjør journalbrukernes garanti

– Helse Nord er nå i gang med den formelle akseptansetesten der vi selv skal kvalitetssikre den nye løsningen før bruk, men feilrettingen fra leverandørens side bidrar til en uheldig forsinkelse for to avdelinger ved UNN Tromsø, sier Kolbjørn Engeseth. – Det sier seg selv at vi ikke kan slippe løs et system i sykehusene som inneholder feil som allerede er kjent for leverandøren, fortsetter han.

Ressurser fra de kliniske fagmiljøene gjør nå en svært viktig jobb med å kvalitetssikre kurveløsningen på vegne av de øvrige systembrukerne, før MetaVision tas i bruk ved de to første avdelingene ved UNN Tromsø.

Sikter på ny oppstartsdato i 1. kvartal 2020

– Intensivavdelingen ved UNN Tromsø er godt igang med forberedelsene til å ta i bruk MetaVision, sier lokal prosjektleder ved UNN, Janne Nilssen. Dette skulle etter planen skje i november. Blant annet er opplæringen av instruktørene ved Intensivavdelingen gjennomført.
– Beslutningen om å utsette er selvsagt beklagelig, men vi har heller ingen ønsker om at løsningen skal innføres dersom systemet utgjør en utfordring for brukerne på grunn av feil, påpeker hun.

Janne Nilssen - lokal prosjektleder ved UNN

LOKAL PROSJEKTLEDER VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE: Janne Nilsen leder innføringen av elektronisk kurve og medikasjon ved UNN. Intensivavdelingen og Anestesi- og Operasjonsavdelingen ved UNN Tromsø er først ut.

Det utarbeides nå en ny tidsplan for innføringen av MetaVision ved foretaket, dette gjøres i samarbeid med de aktuelle avdelingene.  Målet er at både Intensiven og AnOp ved UNN Tromsø tar i bruk MetaVision i 1. kvartal 2020, avslutter regional prosjektleder Kolbjørn Engeseth. – Det er imidlertid under forutsetning av at systemleverandøren kommer i mål med feilrettingen først, og at akseptansetesten av løsningen godkjennes av det regionale prosjektet.