Sykehuspersonell lærte om elektronisk kurve

Helse Nord er i gang med å forberede innføringen av elektronisk medikasjons- og kurveløsning ved alle kliniske avdelinger ved sykehusene i Nord-Norge.

KLINIKERGRUPPA: For første gang møttes den utvidede klinikergruppa som skal stå i førersetet når elektronisk kurve gradvis innføres ved sykehusene i Nord-Norge. Foto: Elin Vinje Jenssen, Helse Nord FIKS

Kurven er et av de viktigste arbeidsverktøyene til sykehuspersonell. Det brukes for å dokumentere pasientens tilstand, samt hvilken medikamentell- og annen type behandling som pasientene får.

Frem til nå har kurven vært i papirform ved sykehusene i Nord-Norge, men i kurveløsningen MetaVision, som Helse Nord har valgt, vil all kurvedata samles i et elektronisk system fra innleggelse til utskriving, og bli tilgjengelig for alle som jobber med pasienten.

PROSJEKTLEDER: Bjørn Børresen er prosjektleder for innføringen av elektronisk kurve i Helse Nord. Foto: E. Vinje Jenssen

Skal bedre pasientsikkerheten

I begynnelsen av mars 2016 møttes den utvidede klinikergruppa, som består av rundt tretti helsepersonell og andre deltakere fra sykehus i landsdelen, Helse Nord IKT, systemleverandøren Evry/iMDsoft og FIKS, til kick-off for å markere den formelle oppstarten av forprosjektet.

På samlingen ble deltakerne nærmere kjent med MetaVision.

Kurven og journalen blir gjennomgående for hele pasientforløpet og gjennom hele regionen, det vil si at når en pasient flyttes mellom sykehusene og avdelingene i landsdelen, så har behandlerne tilgang til all nødvendig informasjonen om pasienten, fra begynnelse til slutt, sa prosjektleder Bjørn Børresen hos FIKS og understreker:

Hovedargumentet for elektronisk kurve er å bedre pasientsikkerheten gjennom hele pasientforløpet.


PÅ BEFARING Nina Brox (t.v.), Hilde Lydersen og Gerd Mona Nilsen fra FIKS var på befaring ved sengeposter på Sykehuset Østfold høsten 2015 for å se hvordan helsepersonell der bruker kurveløsningen MetaVision. Her er de i prat med sykepleier Caroline Kristine De Courcy Boxill. Foto: Bjørn Børresen, Helse Nord FRESK

Forebygger legemiddelfeil

I denne omgang var det særlig de framtidige medikasjonsprosessene som ble gjennomgått under samlingen. Legemiddelfeil er en av de viktigste årsakene til pasientskader, og digitalisering av medikasjonsprosessen forventes å kunne forebygge mange av disse skadene.

– Særlig er det viktig at kommunikasjonen i ”vekslingsfasene” i behandlingskjeden standardiseres og digitaliseres, fordi vi ser at det er her mange av feilene oppstår.

FRA PAPIR TIL ELEKTRONISK KURVE: Når MetaVision innføres i Helse Nord blir det slutt på kurveføring på papir. Dette bildet er tatt ved sengeposten på Intensivavdelingen på UNN. Foto: E. Vinje Jenssen

– Kampen om kurven er over

Under kickoffet fikk klinikergruppa se presentasjoner av hvordan MetaVision fungerer i Helse Sør-Øst, som har tatt i bruk løsningen på det nye Sykehuset Østfold. Der har helsepersonellet med seg kurven i bærbare PCer og nettbrett på traller i korridorene.

Overlege og klinisk teamleder i kurveprosjektet i Helse Nord, Hanne Winge Kvarenes, slo fast at "kampen om kurven" var over på de sykehusavdelingene som har tatt i bruk elektronisk kurve.

Alle som har jobbet på en sykehusavdeling vet at i visse perioder av døgnet er det mange som trenger tilgang til kurven samtidig. Dette forsinker arbeidet vårt og gjør at vi ikke kommer tidlig nok i gang med viktige beslutninger og arbeidsoppgaver. Med en elektronisk kurve slipper helsepersonellet både å lete etter kurven og å vente på at andre skal bli ferdige med kurvearbeidet. Vi slipper også å være fysisk tilstede der kurven befinner seg, men kan jobbe i kurven fra et helt annet sted. Vi får i tillegg mulighet til å organisere oss på helt nye måter i sengepostarbeidet, kanskje bør arbeidsdagen flyte på en annen måte i framtiden? Dette kommer i neste instans pasientene til gode, fordi helsepersonell kan bruke tiden på det aller viktigste, nemlig dem, sa Winge Kvarenes. 

Knyttes opp mot andre datasystemer

MetaVision skal knyttes opp til DIPS Arena og mot andre viktige kliniske systemer. Det betyr at brukeren skal kunne jobbe effektiv i flere systemer samtidig, og nødvendig informasjon vil overføres mellom dem.

– Elektronisk kurve vil være en betydelig forbedring på hvordan informasjon kan registreres, deles og utnyttes i en klinisk situasjon på sykehusene i landsdelen, sier Børresen.

Èn felles, regional løsning

I innføringsarbeidet fremover blir det viktig å tenke regionalt fra første stund, påpekte Børresen. Alle sykehusene i landsdelen skal innlemmes i samme regionale kurveløsningen, og mange ulike yrkesgrupper blir involvert.

Målet er at vi skal komme frem til én felles, regional løsning som innebærer betydelig standardisering og kunnskapsbasert kvalitetsheving, og da er vi opptatt av å tenke regionalt fra dag én i prosjektet. Alle fagområdene skal bli hørt og alle sykehusene er like viktige.

På sikt skal hele regionen ta i bruk kurveløsningen. Planen er at prosjektet tar utgangspunkt i løsningen fra Helse Sør-Øst og tilpasser denne til Helse Nords prosesser, arbeidsflyt og behov. I tillegg skal prosjektet arbeide med overordnede, regionale prosedyrer som følger med en regional kurveinnføring.

skillelinje

Merk: Denne artikkelen ble publisert da forprosjektet til eKurve var en del av FIKS-programmet i Helse Nord.

skillelinje