1200 DIPS-brukere ved Finnmarkssykehuset på skolebenken

Innføring av én journal og felles rutiner ved Finnmarkssykehuset vil medføre en ny måte å jobbe på for helsepersonell ved sykehusene i Hammerfest og Kirkenes, ved de tre distriktspsykiatriske sentrene og andre desentraliserte spesialisthelsetilbud i Finnmark som bruker journalsystemet DIPS. Forberedelsene er i full gang.

Opplæring: Opplæringskoordinator Bente Johanson spiller en viktig rolle i fbm. innføringen av én journal ved Finnmarkssykehuset 6. juni. Til høyre: Helene Andreassen, Hanne Hagerupsen og Åshild Østlyngen ved sykehuset i Hammerfest. Foto: Helse Nord

Når hele Finnmarkssykehuset 6. juni samles "i ett rike" medfører det omfattende endringer: Hvordan skal vi logge på, hva får vi tilgang til av journaldokumenter og hvordan skal helsepersonell i foretaket jobbe sammen når vi nå får én felles journal? For å være best mulig forberedt skal alle journalbrukere ved spesialisthelsetjenesten i Finnmark gjennomgå en obligatorisk opplæring i forkant av innføringen.

Én journal for finnmarkingen betyr bedre pasientsikkerhet

Målet for prosjektet er primært å sørge for at pasienter innenfor et og samme helseforetak i Nord-Norge får én journal som inneholder alle relevante opplysninger om sitt behandlingsforløp – uansett hvor pasienten har vært inne til undersøkelse eller behandling. For helsepersonell ved Finnmarkssykehuset betyr dette at man enkelt får tilgang til viktig og oppdatert informasjon om pasienten på tvers av sykehusene – henvisninger, epikriser, legemiddelbruk, prøvesvar, osv. I tillegg legger det til rette for tettere samarbeid mellom de somatiske sykehusene, samt mellom somatikk og psykisk helsevern.

At Finnmarkssykehuset nå får felles organisasjon, vil samtidig få betydning for den videre oppfølgingen av pasienten. Når fastlegen henviser en pasient en til spesialisthelsetjenesten, vil henvisningen heretter sendes til helseforetaket og ikke til ett spesifikt sykehus slik det tidligere var tilfelle. Deretter vil helseforetaket som enhet vurdere hvem som best og raskest har kapasitet til å ta i mot pasienten.

Lederne og superbrukerne spiller en viktig rolle

De nærmere 70 superbrukerne ved Finnmarkssykehuset gjennomgikk i mars og i april en to dagers opplæringsøkt der de fikk innblikk i de faktiske endringene som kommer når foretaket får én journal, felles rutiner og felles organisasjon. Opplæringen ga mulighet for diskusjon og faglig påfyll for å være best mulig forberedt på hva som skal skje ved innføringen av felles DIPS ved foretaket.

Opplæring er helt avgjørende for at innføringen av én journal ved Finnmarkssykehuset skal bli en suksess, sier foretakets opplæringskoordinator Bente Johanson. Både lederne og superbrukerne vil spille en svært viktig rolle i opplæringen. – De har ansvar for å sikre at helsepersonell faktisk tar i bruk de nye rutinene som innføres, noe som er nøkkelfaktoren for å lykkes med én journal, sier Johanson.

Kompetanseløft for Finnmarkssykehuset

Det er ikke tvil om at det omfattende opplæringsopplegget man har lagt opp til, utgjør et betydelig kompetanseløft for Finnmarkssykehuset. Johanson ble ansatt som opplæringskoordinator i juli 2014, og hun har siden da etablert et tett samarbeid med opplæringskoordinatorene ved Nordlandssykehuset, Helgelandssykehuset og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). En av de viktigste oppgavene har vært å tilpasse det regionale opplæringsmateriellet som er utarbeidet til lokale forhold. Sammen med flere representanter fra Finnmarkssykehuset deltok hun på opplæringen av superbrukerne ved Helgelandssykehuset allerede i desember, noe som var svært nyttig med tanke på gode råd for veien videre.

Har du spørsmål vedr. det pågående arbeidet eller vedr. innføringen av én journal ved Finnmarkssykehuset, kan du ta kontakt med:

Bente Johanson
Opplæringskoordinator
e-post: bente.elisabet.johanson@finnmarkssykehuset.no

Line Nilsen
Prosjektleder, HOS-prosjektet
e-post: line.nilsen@finnmarkssykehuset.no

 

Mer om HOS-prosjektet