Hva innebærer felles radiologiløsning i praksis for sykehusene?

5 på røntgen om én røntgenjournal og ett bildearkiv i nord

Elleve sykehus i Nord-Norge har i løpet av halvannet år i tur og orden tatt i bruk Helse Nords regionale radiologiløsning. Sist ut var Universitetssykehuset Nord-Norge som 1. oktober fikk felles røntgenjournal og felles bildearkiv med Nordlandssykehuset, Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset. Hva tenker de som jobber på røntgen om at de nå har fått én felles løsning? Og hva gjør det med arbeidshverdagen deres?
5 på røntgen om én røntgenjournal og ett bildearkiv i nord
​UNN er siste av fire helseforetak som tar i bruk den nye løsningen som gir helseregionen én felles røntgenjournal og ett felles bildearkiv. Innføringen fant sted 1. oktober og markerte samtidig startskuddet på et tettere samarbeid mellom røntgenavdelingene ved de elleve sykehusene i Nord-Norge. Vi har snakket med flere av de som har vært involvert i innføringsprosjektet av Sectra RIS og PACS om deres erfaringer så langt – og forventninger for felles radiologiløsning i nord:Rica Mortensen, radiolog
Universitetssykehuset Nord-Norge – Tromsø​Brystdiagnostisk senter (BDS)


 
FERSK BRUKER AV REGIONAL LØSNING: Radiolog Rica Mortensen er en av 35 superbrukere ved UNN på Sectra RIS og PACS.​

Rica er superbruker i Sectra RIS og PACS, og har gjennomgått en rekke opplæringsøkter i forkant av innføringen. Likevel er det ikke før man går ”live” med ny løsning at man virkelig får testet ut hvordan den egentlig fungerer.
– Det er litt vanskelig å ha en klar formening om Sectra på et så tidlig stadium, forteller Rica. – På BDS hadde vi et par utfordringer ved oppstart, blant annet har vi behov for høyoppløselige skjermer som brukes til mammografi som ikke kom på plass i tide. Vi fikk imidlertid relativt kjapt ordnet med en midlertidig løsning med skjerm som er godkjent for mammografitolkning, så det går bra, forsikrer radiologen. – Det ble ikke så smertefullt i oppstarten som vi på forhånd hadde fryktet, oppsummerer hun muntert.

Bedre oversikt over pasientens status i behandlingsforløpet
Radiologen trekker spesielt frem muligheten til å dele journalnotater og bilder mellom ulike røntgenavdelinger som et stort pluss. – Det jeg ser allerede nå, er at det etter omleggingen til ett felles bildearkiv i regionen er mye enklere å se på undersøkelser utført ved andre lokalsykehus, eksempelvis ved UNN Narvik. Tidligere måtte vi bruke tid på å importere bildene fra andre sykehus i regionen. Selv om Sectra-løsningen er rykende fersk på UNN, så ser vi allerede nå at den vil bli tidsbesparende for vår del.

Håper på et samarbeid med Nordlandssykehuset Bodø
– Røntgenavdelingen ved Nordlandssykehuset Bodø sliter på lik linje med oss med at det er mangel på radiologer som er spesialiserte innen brystdiagnostikk – ikke bare i regionen, men også på landsbasis, fortsetter hun. I mange tilfeller kan ressursmangelen skape ekstra utfordringer for radiologene ved BDS, blant annet i forbindelse med tolking av screeningmammografibilder av kvinner i alderen 50-69 år. Når bildene tas i regi av Kreftregisterets satsning på dette området, er det krav om av bildene skal tolkes av to uavhengige radiologer. Ved ferieavvikling eller sykdom kan nettopp dette være utfordrende å få til. Rica håper derfor at man etter hvert skal på plass en ordning i Helse Nord der de med kompetanse kan brukes der det trengs. – Med felles systemer vil det nå bli muligheter for å støtte hverandre og kanskje få til et vaktsamarbeid for radiologer i Tromsø og Bodø, avslutter radiologen.​Else-Lill Utstrand, radiograf
Finnmarkssykehuset Hammerfest


ENDELIG! Vi som jobber på røntgen ved Finnmarkssykehuset har sett frem til at UNN tar i bruk samme røntgenløsning, sier radiograf Else-Lill Utstrand.​

Felles løsning gir mer effektive pasientforløp
Radiograf Else-Lill Utstrand har brukt Sectra RIS og PACS siden innføringen ved Finnmarkssykehuset våren 2015. Hun synes det er et bra system og jobbe i. – Bildearkivet er enklere tilgjengelig, og gir bedre oversikt over pasientens tidligere røntgenundersøkelser. Sammenlignet med tidligere, er det er en stor fordel at alt er oppdatert til enhver tid i systemet og ikke minst at røntgenpersonell i hele regionen har tilgang til samme informasjon. – Det gjør at vi slipper å bruke unødvendig tid på sende og å vente på bilder fra andre sykehus i regionen, sier Else-Lill. – Det vi merker allerede nå er at det er enklere å samarbeide på tvers av røntgenavdelingene i Helse Nord. God oversikt over pasientens historikk bidrar samtidig til mer effektive pasientforløp.

Erfaringsutveksling og brukerstøtte for UNN
Else-Lill er én av fem superbrukere fra regionen som har stilt opp som 
brukerstøtte for røntgenpersonell ved UNN nå i oppstarten – en bistand som har blitt godt mottatt. – Jeg føler at oppstarten har gått veldig bra på sykehuset i Tromsø, til tross for at ting tar litt lengre tid nå i starten når alt er nytt. Det tar tid å sette seg inn i ny systembruk, så det er lov å være litt frustrert, sier hun. Samtidig drar Else-Lill frem motivasjonsfaktoren som en viktig suksessfaktor. – Min erfaring fra Finnmarkssykehuset er at det er viktig å være positiv, påpeker hun. Har man selv en positiv innstilling – til tross for endringer og utfordringer som dukker opp underveis – så sprer det seg i avdelingen. – Det blir bra til slutt, avslutter radiografen med et smil.​Anna Elisabet Øyen, radiograf og avdelingsleder

Helgelandssykehuset SandnessjøenFØRST UT: Helgelandssykehuset var første foretak i regionen som tok i bruk Helse Nords regionale radiologiløsning. Det skjedde i februar 2015.

God oversikt over pasientforløpene
– Innføringen av den regionale radiologiløsningen på Helgeland har bidratt til at røntgenpersonell ved foretaket har fått knallgod oversikt over pasientforløpene, sier radiograf Anna Elisabeth, som til daglig jobber ved sykehuset i Sandnessjøen. Dette har igjen bidratt til mindre ventelister for pasienter ved Helgelandssykehuset. – Den nye røntgenløsningen har gitt en rekke muligheter som vi ikke hadde før, påpeker radiografen. Å få til bedre samhandling mellom røntgenavdelingene i regionen er noe som tar tid, men systemet bidrar til at dette blir enklere å få til.

Felles vaktordning for Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset
– På et sykehus på størrelse med Helgelandssykehuset Sandnessjøen er det ikke alltid rom for å ha en radiolog på vakt, siden det er små forhold. En felles løsning i helseregionen gjør det imidlertid mulig for radiologer å samarbeide tett, selv om de geografisk sitter spredt fra Mosjøen i sør til Hammerfest i nord. I mars 2016 fikk Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset på plass en felles vaktordning for radiologi, og da så man virkelig nytten av en regional løsning ved de tre sykehusene på Helgeland, avslutter Anna Elisabet.Anne Rognstad, radiograf

Nordlandssykehuset VesterålenBRUKERSTØTTE I HARSTAD: Radiograf Anne Rognstad ved Nordlandssykehuset Vesterålen har siden innføringen av Sectra ved foretaket i 2012 opparbeidet seg god kompetanse på bruk av systemet (Nordlandssykehuset tok i bruk den regionale løsningen i januar 2016). Den kompetansen kommer nå UNN Harstad til gode, ettersom Anne i disse dager bistår som brukerstøtte der.​

Bedre samarbeid mellom røntgenavdelingene
Radiograf Anne Rognstad ved Nordlandssykehuset Vesterålen har lenge sett frem til å få UNN ”med på laget”. – Å få på plass én røntgenjournal og ett bildearkiv i regionen bidrar til å gjøre samarbeidet mellom sykehusene i Helse Nord enklere. Nå kan en kliniker ved Nordlandssykehuset eksempelvis ringe spesialister på UNN og diskutere et kasus i samme øyeblikk som en røntgenundersøkelse er blitt utført.

Både for røntgenpersonell og for klinikerne er etableringen av ett felles bildearkiv både ressurs- og tidsbesparende: – Før vi tok i bruk den regionale radiologiløsningen har det hendt at røntgenpersonell etter endt arbeidsdag har vært nødt til å returnere til sykehuset for å bistå bl.a. røntgenavdelingen ved UNN med å sende bilder som de hadde behov for, bekrefter hun. Når alle sykehusene i helseregionen nå er over på én og samme løsning og har tilgang til det samme bildearkivet, vil dette være et avsluttet kapittel.

Stor nytte også fra et pasientperspektiv
Det er heller ikke tvil om felles røntgensystemer også kommer pasienten til gode. – Når en pasient fra Helgeland sendes til UNN for kontroll, vil bilder og svar fra røntgenundersøkelser utført på lokalsykehuset til enhver tid være tilgjengelig, påpeker Anne. I et behandlingsløp sparer pasienter dermed dyrebar tid på å vente på å få bilder oversendt.

Systemendringer påvirker alle sykehusene
Innføringen av en regional løsning byr imidlertid også på noen utfordringer man ikke hadde tidligere. – Man må blant annet lære seg å tenke på en ny måte, sier radiografen. – Før kunne røntgenpersonell ved Nordlandssykehuset selv gjøre systemendringer dersom de så behovet for det. Med en regional løsning vil endringer påvirke alle de andre sykehusene i regionen, derfor må alle endringsønsker tas opp med Forvaltningssenter radiologi (FSR). – Samtidig er fordelene med én røntgenjournal og ett bildearkiv i regionen langt flere enn ulempene, avslutter hun.Yngve Skar
Forvaltningssenter radiologi
 
FORVALTER SYSTEMENE: Et regionalt forvaltningssenter for Helse Nords røntgensystemer ble etablert i februar 2015.​
Enklere forvaltning med én regional løsning
Yngve Skar er leder av FSR – et regionalt senter som har ansvaret for support og funksjonell forvaltning av Sectra RIS og PACS. Forvaltningssenteret har pr. dags dato åtte medarbeidere, der alle helseforetakene er representert. – Innføringen av én regional løsning vil forenkle forvaltningen av røntgensystemene i Helse Nord, sier Yngve. – Der vi tidligere hadde flere ulike systemer å forholde oss til, har vi nå bare ett. Derfor kan man nå legge opp til en mer enhetlig måte å jobbe på i helseregionen, og man kan nyte godt av hverandres erfaringer i langt større grad enn tidligere.

Systemendringer fordrer god dialog mellom sykehusene
Utfordringen med én regional løsning er ifølge FSR-lederen at de ulike sykehusene har ulike behov og ønsker som Forvaltningssenteret må ta stilling til. – En del endringer som gjøres vil påvirke samtlige sykehus i regionen, sier Yngve. Derfor må man ha en god dialog før visse endringer kan iverksettes. – Sist, men ikke minst så er det viktig å sikre best mulig oppetid, slik at røntgenpersonell til enhver tid har tilgang til Sectra. To datasentre i regionen skal bidra til å ivareta dette på en god måte.

Enklere for helsepersonell og bedre tilbud til pasienten
Siden røntgenbilder og annen journalinformasjon nå er tilgjengelig på tvers av helseforetakene, vil behovet for å innhente og sende bilder og beskrivelser mellom sykehusene bli borte i Helse Nord.
– Samtidig fører nye integrasjoner mellom røntgensystemet (Sectra) og elektronisk pasientjournal (DIPS) til at både de kliniske avdelinger og røntgen får enklere tilgang til informasjon fra hverandres systemer. Dette vil totalt sett føre til en enklere hverdag for sykehusansatte og et bedre tilbud til pasienten, avslutter Yngve.​​