60 felles pasientadministrative rutiner innføres ved sykehusene i nord

Et viktig skritt på veien mot én pasientjournal og lik praksis i helseforetakene i Nord-Norge er innføringen av regionale prosedyrer. Mandag 28. april starter innføringen av 60 regionale prosedyrer for bruk av pasientbehandlingssystemet DIPS i Helse Nord. Den nord-norske pasienten skal bli møtt av helsepersonell på samme måte - uansett behandlingssted.

En av de nye prosedyrene som innføres gjelder oppdatering av pasientopplysninger: F5-bildet (illustrasjon er hentet fra testbase, ikke reelle pasientdata)

I tillegg til innføringen av én journal, er et av de viktigste målene med FIKS-prosjektene å sørge for en mer enhetlig bruk av den elektroniske pasientjournalen DIPS ved sykehusene i Nord-Norge. Kort fortalt dreier det seg om at helsepersonell skal følge samme rutiner i møte med pasienten, uansett hvor i landsdelen pasienten behandles.

Enormt arbeid

Etter mer enn to år med ”forhandlinger” i regi av HOS-prosjektet i Helse Nord FIKS for å komme frem til beste praksis, har man nå kommet frem til felles, regionale prosedyrer for bruk av DIPS. Det har vært nedlagt et enormt arbeid i kartlegging og forberedelser, og et stort antall representanter fra samtlige helseforetak i regionen har bidratt. Prosessen er forankret i regionale forvaltningsorganer for klinisk IKT.

Flere fordeler

Innføringen av de nye, regionale føringene starter mandag 28. april, og omfatter blant annet nye prosedyrer for ventelister, pasientadministrasjon, henvisning og arbeidsflyt. Fordelene med regionale prosedyrer i spesialisthelsetjenesten er mange: på sikt vil det bli enklere for helsepersonell og ikke minst tryggere for pasienten. Med én standard for bruk og oppsett av pasientjournalen vil man også få en mer effektiv ressursutnyttelse på tvers av helseforetakene i regionen.