Bruk av fraser høyner kvaliteten på kommunikasjon med pasienten

Når Universitetssykehuset Nord-Norge 24. oktober tar i bruk regionale rutiner for journalbruk som er vedtatt innført i hele helseregionen, er bruk av fraser til fordel for brevmaler én av mange endringer som helsepersonell vil merke.

Annette Bugge Haugen er arbeidsgruppeleder for innføring av fraser på UNN. Foto: Elin Vinje Jenssen, Helse Nord FIKS

Fraser er definerte standardtekster som kan hentes inn i dokumenter i journalsystemet DIPS. De kan brukes manuelt til innsetting av tekst i et dokument eller for automatisk innsetting av tekst i venteliste- og innkallingsbrev.

Manuelle fraser er allerede i bruk på UNN og vil etter 24. oktober bli videreført etter ny standard, mens bruk av automatiske fraser blir nytt.

KURS I FRASEBRUK FOR FRASEANSVARLIGE VED UNN. Fra venstre foran: Vilde Ekrem, Connie Hoel og Liss Eva Strandmo. Fra venstre bak: Maria Pettersen, Michelle Hokland, Annette Bugge Haugen og Lill Heidi Johansen. Foto: Elin Vinje Jenssen, Helse Nord FIKS

Fraseansvarlige på alle klinikkene

Det er 40 fraseansvarlige på UNN fordelt på ulike lokalisasjoner. De fleste har deltatt på to dagers kurs om Helse Nords regionale føringer for fraser, og om hvordan man hjelper til å opprette frasebibliotek.

Som fraseansvarlige skal man ha oversikt og innsikt i avdelingens frasebibliotek og ansvaret for avdelingsfrasene i journalsystemet. 

LAG FRASER - OG BRUK DEM: Mona Lisa Georgsen og Ann-Britt Nilssen oppfordrer helsepersonell til å lage fraser. Og til å bruke dem. Gjennom HOS-prosjektet har de vært med å arbeide frem nye regionale ventelistebrev med flere hundre fraser. Foto: Elin Vinje Jenssen, Helse Nord FIKS

Bedre kvalitetssikring av informasjon

Før avdelingsfrasene tas i bruk skal de være kvalitetssikret av medisinskfaglig ansvarlig på de ulike sykehusavdelingene. Arbeidsgruppeleder for innføring av fraser på UNN, Annette Bugge Haugen,  tror det er flere gevinster å hente med de nye frasene.

Frasene skal bidra til hurtigere skriving av journaldokumentasjon, redusere behovet for maler og kvalitetssikre informasjonen som sendes ut til pasientene, sier hun og gir honnør til de fraseansvarlige som har brukt mye tid på frasearbeidet. – De fraseansvarlige har gjort en veldig god jobb.

Det er Helsedirektoratet som har initiert arbeidet med frasene rundt om på sykehusene i landet. Bakgrunnen er direktoratets mål om å redusere antallet maler på ventelistebrevene ved alle landets sykehus i den hensikt å oppnå bedre dialog mellom pasienter, pårørende og sykehusene, redusere antallet som ikke møter opp til timer og bidra til kvalitetssikring og arbeidsflyt innad i sykehusene. Gode og konsise fraser er herunder viktig middel i måloppnåelsen.

Fra tusen til hundre brevmaler

I Nord-Norge er det HOS-prosjektet som har organisert arbeidet med å redusere brevmalene på sykehusene. Da prosjektet startet i 2013 talte de nesten tusen ulike ventelistebrevmaler ved sykehusene i landsdelen. Nå er tallet nede i ca. hundre maler.