Innføringen av felles radiologisystemer i Helse Nord er i gang!

Et omfattende regionalt arbeid starter denne uka, der medarbeidere fra samtlige helseforetak i regionen er involvert.

Prosjektleder Leif Naglestad fra Sectra (til høyre) sammen med prosjektansvarlig Cato Johansen i FIKS. Denne uka var det oppstartsmøte med prosjektledelsen, systemleverandør og Helse Nords gruppeledere for samtlige arbeidsområder samlet i Tromsø.

Helgelandssykehuset er første foretak som etter nyttår tar i bruk regionalt Sectra RIS og PACS. Høstens arbeid med systemoppsett, brukermanualer og opplæring av superbrukerne er imidlertid et regionalt arbeid som kommer alle helseforetakene i landsdelen til gode.

Én røntgenjournal og ett bildearkiv i Helse Nord
Den store fordelen med det regionale innføringsprosjektet er at man får lik systembruk innen radiologi i hele Helse Nord. I dag brukes flere ulike systemer for røntgeninformasjon og for arkivering og visning av diagnostiske bilder ved helseforetakene i Nord-Norge: systemene DIPS RIS, TRIS fra RisCo, IMPAX fra Agfa, samt andre versjoner av Sectra RIS og PACS erstattes til fordel for én røntgenjournal og ett bildearkiv som tas i bruk av alle foretakene i landsdelen. De nye systemene som innføres kommer begge fra leverandøren Sectra.

Enklere forvaltning = store besparelser
Når radiologisystemene brukes likt fra ett sykehus til et annet medfører det store besparelser, blant annet som følge av mer enhetlig brukerstøtte og langt enklere forvaltning av systemene.

Når vedlikeholdet nå kan håndteres på ett systemoppsett i stedet for en rekke ulike oppsett, bidrar dette til lavere drifts- og vedlikeholdskostnader, sier prosjektleder Leif Naglestad i Sectra.

Lik systembruk, like arbeidsrutiner, lik opplæring
Med samme radiologisystemer i bruk ved de nord-norske sykehusene tilrettelegges det også for like arbeidsrutiner ved de ulike radiologiavdelingene i landsdelen. Dette vil forenkle hverdagen for røntgenmedarbeidere og annet helsepersonell som tar vakter ved flere sykehus i regionen – opplæring i både systembruk og rutiner kan da gjøres på likt grunnlag. Muligheten for å gjøre uttrekk av rapporter og statistikker fra samme systemer vil også bidra til et langt bedre sammenligningsgrunnlag for ledere innen radiologi.

Alt i alt tilrettelegger innføringen av felles radiologisystemer i Helse Nord for bedre samarbeid mellom helseforetakene i regionen, sier Cato Johansen, som er prosjektansvarlig fra Helse Nord FIKS’ side.

Cato vil i tiden fremover ha fullt fokus på de regionale oppgavene som skal løses i løpet av de kommende høstmånedene – i samarbeid med systemleverandøren og en lang rekke radiologiressurser fra helseforetakene.