Kickoff og nyttig erfaringsutveksling mellom røntgenpersonell

1. oktober får Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) én røntgenjournal og felles bildearkiv med Finnmarkssykehuset, Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset. De åtte sykehusene som allerede har tatt i bruk løsningen ser frem til å få UNN ombord i samme ”skuta”.

ÉN RØNTGENJOURNAL, ETT BILDEARKIV: Rune Grov Eilertsen ved Forvaltningssenter radiologi ser frem til felles løsning som muliggjør at radiologer kan tolke røntgenbilder fra hele Nord-Norge, uansett hvilket sykehus de befinner seg på. Foto: Helse Nord IKT

Onsdag og torsdag forrige uke ble det avholdt kickoff for innføringen av Helse Nords regionale radiologiløsning ved UNN. Innføringen, som skjer lørdag 1. oktober, markerer samtidig startskuddet på et tettere samarbeid mellom de elleve røntgenavdelingene i Nord-Norge – et viktig bidrag for bedre pasientsikkerhet. Når de elleve sykehusene i landsdelen fra høsten av får én felles røntgenjournal og ett felles bildearkiv, betyr det nemlig at all røntgenhistorikk om pasienten blir samlet på én plass. Det betyr også muligheter for at røntgenbilder kan tolkes av radiolog uansett hvor han eller hun befinner seg i Helse Nord.

Erfaringsutveksling

Universitetssykehuset Nord-Norge er det fjerde og siste foretaket i helseregionen som tar i bruk røntgenjournalen (RIS) og bildearkivet (PACS) fra systemleverandøren Sectra. I tillegg til praktisk informasjon om den nye – og ikke minst regionale – røntgenløsningen som innføres ved foretaket i oktober, utviklet kickoffet seg til en nyttig erfaringsutveksling mellom deltakerne fra de ulike helseforetakene.

Radiograf Steinar Hansen ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen hadde en sentral rolle ved innføringen av Sectra ved de tre røntgenavdelingene på Helgeland i februar 2015. Han hadde før kickoffet spurt sine kollegaer om hva de mente om omleggingen de har vært igjennom, og da var svaret at de ”ikke ønsket seg tilbake til den gamle løsningen”. Han viste blant annet til at den nye løsningen gir flere muligheter enn man hadde med den gamle. – Alt av manuelt skrivearbeid ble i tillegg borte, noe som medførte at de som hadde denne type oppgaver fikk andre arbeidsoppgaver ved sykehuset”, sier radiografen.

Viktig å være positiv – og hospiter gjerne

Radiolog Grete Norvang hadde tatt turen fra Hammerfest for å delta på kickoffet, og hun påpekte i sitt innlegg viktigheten av nettopp å delta på denne samlingen for å dele erfaringer med UNNs røntgenpersonell. Radiologen ga dessuten en klar anbefaling til UNN om å sette av tid til å hospitere på noen av de andre røntgenavdelingene for å se det nye systemet i bruk. Finnmarkssykehuset har meldt om at de gjerne stiller seg til rådighet i den anledning, og ser frem til at UNN kommer over på samme løsning i oktober.

Da radiograf Else-Lill Utstrand delte av sine erfaringer fra innføringen ved Finnmarkssykehuset i mai 2015, var det spesielt motivasjonsfaktoren hun dro frem: – Det er viktig med god informasjon rundt det som skal foregå frem mot innføringen, og ikke minst det å være positiv. Har man selv en positiv innstilling til det som skal skje, så sprer det seg i avdelingen, mente hun.

Tettere samarbeid på tvers av avdelingene og helseforetakene

Radiograf Anne Rognstad ved Nordlandssykehuset Vesterålen påpekte at en av de positive effektene ved innføringen av en regional løsning, har vært at de nå føler seg som én samlet enhet på tvers av røntgenavdelingene i Bodø, Lofoten og Vesterålen. – Før kjente vi ikke hverandre, nå er terskelen mye lavere for å ringe hverandre og be om hjelp ved behov, sier Anne.

I tida fremover har teamleder ved UNN, Kurt Bøckman Gschib en rekke oppgaver han skal ivareta i forberedelsene til høstens innføring i samarbeid med Eigil Røger ved UNN Narvik og Roy Vestjord ved UNN Harstad. Kvalitetssikring, testing, systemoppsett og opplæring er noe av det som står på agendaen i månedene frem mot innføringen. Nedtellingen til den gylne datoen har startet.

KICK OFF FOR UNN: Det er viktig å ha en positiv innstilling i endringsprosessen, mente røntgenpersonell som allerede har tatt i bruk den regionale radiologiløsningen. Steinar Hansen (Helgelandssykehuset Sandnessjøen), Anne Rognstad (Nordlandssykehuset Vesterålen) og Else-Lill Utstrand (Finnmarkssykehuset Hammerfest) bidro til nyttig erfaringsutveksling. Foto: Solfrid Kallbekken, Helse Nord FIKS


 

Om innføringen av regional radiologiløsning ved spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge