NRK/Legeforeningen: Faktafeil om innføring av én journal i Helse Nord

I rapporten ”IKT i spesialisthelsetjenesten i Norge” fra McKinsey & Company av april 2015 trekkes Helse Nords overordnede IT-strategi frem som eksempel på et IKT-prosjekt som er 11 år ”forsinket”. NRK fulgte opp 27. mai med å omtale den såkalte ”forsinkelsen” i et radioinnslag.

Her er det imidlertid 2 viktige fakta som glipper i fremstillingen:

1) Mangel på politiske rammevilkår
NRK unnlater å forklare at innføring av én felles journal i helseregionen på et tidligere tidspunkt (dvs. før 2015) ville vært ensbetydende med å bryte norsk lov: Helse Nord hadde et ønske om å dele pasientinformasjon på tvers av sykehus allerede i 2002, dette var imidlertid ulovlig helt frem til den nye Pasientjournalloven trådte i kraft 1.januar 2015. Riksrevisjonen har tidligere dokumentert klare svakheter ved Helse- og omsorgsdepartementets planlegging og styring i arbeidet med meldingsutveksling i helsesektoren. "Forsinkelsen" som NRK omtaler det som, er med andre ord et uttrykk på hvor lang tid det har tatt for å få på plass de nødvendige politiske rammevilkårene for innføringen av én journal i spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge.

2) ”Forsinkelse”?
Det har aldri vært snakk om et IKT-prosjekt i Helse Nord som skulle ha startet i 2002. Helse Nord vedtok en overordnet IT-strategi i juni 2002. Her rotes det med fakta, både fra McKinsey & Companys side og fra NRK sin side.

Det er betenkelig at et seriøst firma som McKinsey ikke har en klar forståelse for hva et prosjekt er, samt når man definerer prosjektstart og prosjektslutt. Helse Nords arbeid med én journal startet planleggingen i 2012, prosjektet skal ferdigstilles ved utgangen av 2016 – og er ikke forsinket. Det er også en tankevekker at dette er en rapport som er bestilt av Legeforeningen og som garantert kommer til å bli brukt i videre diskusjoner og i videre planlegging av eHelse-satsningen nasjonalt.

Relaterte vedlegg