Nye rutiner med samiske innkallingsbrev i DIPS

Finnmarkssykehuset fikk én journal og felles rutiner den 6. juni

Finnmarkssykehuset tar i bruk nye nasjonale innkallingsbrev samtidig med at foretaket får én felles journal den 6. juni. I den anledning blir det nye rutiner knyttet opp til de samiske innkallingsbrevene.

Finnmarkssykehuset får felles journal i neste uke og fra da må helsepersonell registrere i et eget felt i DIPS hvis pasienten ønsker innkallingsbrev på samisk. UNN følger etter med de samme prosedyrene til høsten. Foto: Jan Fredrik Frantzen, UNN

Helsedirektoratet har laget nye maler for helseforetakenes pasientinnkallingsbrev. Hensikten er å gi pasientene lik og påkrevd informasjon, uavhengig av bosted og hvilke foretak de er i kontakt med. Et mål er å få lik, klar og leservennlig tekst. 

I forbindelse med de nye pasientbrevene har prosjekt for innføring av felles journal i Helse Nord (HOS) foretatt en stor reduksjon av antall brevmaler, inklusiv maler for innkallingsbrev. I den sammenheng er det også innført endringer for de samiske (nordsamiske) innkallingsbrevene.

«Beboere innenfor forvaltningsområdet for samisk språk har rett til å bli betjent på samisk i kommunikasjon med offentlige etater», heter det i Sameloven. Finnmarkssykehuset og UNN er innenfor forvaltningsområdet for samisk språk. Foto: Eilert Sundt, Finnmarkssykehuset

Må registrere i eget felt

Når Finnmarkssykehuset innfører felles journal 6. juni i år, må helsepersonell registrere i feltet «Pasientopplysninger» i DIPS hvis pasienten ønsker innkallingsbrev på samisk. De som foretrekker brevene på samisk vil i henhold til Forskrift om pasientjournal § 7 også få et eksemplar av brevet på norsk. I tillegg følger et vedlegg på samisk og norsk med utdypende informasjon om pasientrettigheter som sendes til alle pasienter ved UNN og Finnmarkssykehuset.

Samiske brevmaler regnes som viktig i forhold til den samiske pasientens behov og rettigheter og helseforetakenes synliggjøring og anerkjennelse av det samiske, sier regional prosjektleder for HOS, Ann-Britt Nilssen hos FIKS. Foto: Solfrid Kallbekken, Helse Nord FIKS

Ivareta og synliggjøre

Tidligere har innkallingsbrevene til pasienter ved UNN og Finnmarkssykehuset vært sendt ut på både norsk og nordsamisk, uavhengig av hvilket språk mottakerne ønsker eller forstår.

Begge praksisene er i tråd med Sameloven; «Beboere innenfor forvaltningsområdet for samisk språk har rett til å bli betjent på samisk i kommunikasjon med offentlige etater».

I Helse Nord skal UNN og Finnmarkssykehuset legge til rette for kommunikasjon på samisk.

Samiske brevmaler regnes som viktig i forhold til den samiske pasientens behov og rettigheter og helseforetakenes synliggjøring og anerkjennelse av det samiske, sier regional prosjektleder for HOS, Ann-Britt Nilssen, hos FIKS.

Innen utgangen av 2016 skal alle fire foretakene i Helse Nord ha felles DIPS i regi av HOS. Når Finnmarkssykehuset får felles DIPS videreføres ordningen med å legge til rette for at samiske pasienter får innkallingsbrev på eget språk.

 

Inger Dagsvold arbeider med en doktorgrad om språklig og kulturell tilrettelegging av helsetjenester for samisk befolkning og finner blant annet at i sårbare situasjoner med sykdom og lidelse så vil mange foretrekke å uttrykke seg på samisk i møte med helsevesenet. Foto: Alf-Martin Sollund

Avdekker språkønske

Hvordan får helsepersonell vite om pasienten ønsker innkallingsbrev på samisk? 

Språkønsker avdekkes vanligvis når pasienten kommer til konsultasjon hos fastlege eller spesialisthelsetjenesten, og ved at pasienten opplyser om dette, sier Nilssen.

Lite kunnskap

I dag finnes det ingen oversikt over verken antall samer, deres bosted eller hvor mange samisktalende det er i Norge, men det antas at 20 - 30. 000 personer er samisktalende. Likedan er det ingen tall på hvor mange pasienter som ønsker samisk kommunikasjon med helsevesenet eller hvor mange helsepersonell som behersker samisk.

Vi vet også lite om hvordan samisk benyttes i helsevesenet og hva bruk eller ikke bruk av samisk betyr for behandlingen, forteller Inger Dagsvold, stipendiat ved Universitetet i Tromsø og tilknyttet Samisk nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsevern og rus.

Hun arbeider med en doktorgradsavhandling om språklig og kulturell tilrettelegging av helsetjenester for samisk befolkning og finner at i sårbare situasjoner med sykdom og lidelse så vil mange foretrekke å uttrykke seg på samisk i møte med helsevesenet.

–  Vi ser at selv om pasientene snakker norsk til vanlig, så kan de miste eller glemme det norske språket i akutte situasjoner eller når sykdom oppstår.

Fanger opp språkbehov

Forskeren synes det er positivt at HOS-prosjektet gir helsevesenet mulighet til å registrere hvem som ønsker samisk brevtekst ved innkallelse og håper at dette kan bidra til at helsevesenet bedre fanger opp hvem som også ønsker å snakke samisk i møte med behandler.

Hvis pasienter får spørsmålet om de ønsker samisktalende terapeut eller tolk først når de står ansikt til ansikt med behandleren, kan noen være høflige og si at det går fint å snakke norsk, selv om de helst ønsker å ha samtalen på samisk, sier Dagsvold.

Registreringen i DIPS vil tallfeste hvor mange pasienter i Helse Nord som ønsker samiske innkallingsbrev og slik bidra til å fylle et kunnskapshull, selv om tallene ikke trenger å beskrive det reelle språkbehovet.

Trenger gode rutiner

Dagsvold er ikke udelt tilhenger av at det blir slutt på å sende innkallingsbrev på begge språk. Hun understreker at det er forskjell på skriftlig informasjon og muntlig kommunikasjon, og at et ønske om innkallingsbrev på samisk ikke sier noe om antall samisktalende eller behov for terapi på samisk.

Det er bra med en registrering, men jeg synes ikke det kvalitetssikrer at samisktalende får den informasjonen de har rett til og behov for. Språkkompetanse kan variere og noen er ikke i stand til å lese samisk, selv om morsmålet er samisk. Andre vil kanskje ikke innrømme at de foretrekker samisk, sykdom kan endre behovet, og noen kan avslå tilbudet om samiske brev for så å endre mening. Det blir viktig med rutiner for å innlemme i registreringen de som ønsker og trenger samisk som behandlingsspråk.

Dynamiske tekster gir utfordringer

Ann-Britt Nilssen i HOS er enig i at bruken av de samiske innkallingsbrevene vil kreve god kvalitet på oppfølgingen for å sikre at alle som ønsker samiske brev skal få tilbudet. Videre er det et faktum at mange helsearbeiderne ikke forstår samisk, noe som blir spesielt krevende i forhold til oversetting av brevmaler og fraser.

Brevene som går ut til pasienten er å betrakte som dynamiske fordi fagtekstene kan endres til ulike tider og fra ulike steder, og hvordan man skal sikre redigering og oversetting av disse må man finne gode løsninger på, sier Nilssen.

Inntil videre er disse frasene på norsk i DIPS grunnet utfordringer knyttet til redigering og oversetting. I praksis betyr dette at den fagspesifikke informasjonen som beskriver den aktuelle behandlingens art og eventuelle forberedelser vil bestå av norskspråklige fraser i de samiske innkallingsbrevene. 

Færre brev – mer oversiktlig informasjon

Finnmarkssykehuset vil tilstrebe å imøtekomme de samiskspråklige pasientene på en best mulig måte. Når nye nettsider lanseres i juni vil all pasientinformasjon være parallelt på norsk og samisk, og på sikt kommer også behandlingsbeskrivelser på begge språkene.

– Standardinformasjon som i dag kommer i brevene vil bli gjort tilgjengelig på nettsiden og oversatt til samisk. Pasienten kan dermed gå inn på nettsiden å lese informasjonen på samisk, opplyser prosjektleder Line Nilsen for HOS i Finnmarkssykehuset.

Hun håper at standardinformasjon i brevene etter hvert vil utelates, og at pasientene i stedet kan orienteres ved henvisning til nettsidene. Innkallingsbrevene inneholder allerede mye informasjon som ikke direkte angår timen, undersøkelsen eller behandlingen, og det kan lett bli overflod av informasjon å forholde seg til.

Vi opplever at pasienter kommer uten å ha fått med seg viktig informasjon i brevet, de forklarer dette med at det var uoverkommelig mye informasjon slik at de mistet oversikten over hva som er viktig.

Miljøgevinst med mindre papiravfall

Mindre og tydeligere informasjon i brev er i tråd med Helsedirektoratet sitt mål med nye, felles brevmaler. Men det er også en miljøgevinst knyttet til de nye brevmalene. I dag utgjør trykksaker og emballasje størsteparten av papiravfallet i Norge (Statistisk sentralbyrå, Avfallsregnskapet 2013). Forurensing er et utbredt globalt problem, og skadelige miljøgasser frigjøres under produksjonsprosessen av papir. Når samiske innkallingsbrev kun sendes til pasienter som ønsker de på samisk, vil papirforbruket også gå ned, noe som er til fordel for klimaet og miljøet.

Kilder:

Dagsvold, I., 2015, Samisk nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsevern og rus, Universitetet i Tromsø, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25976741

Om Samelovens språkregler: https://www.regjeringen.no/no/tema/urfolk-og-minoriteter/samepolitikk/samiske-sprak/samelovens-sprakregler-og-forvaltningsom/id633281/

Statistisk sentralbyrå (SSB), Avfallsregnskapet, 2013.