Pasienter kan lese journalen sin fra Longyearbyen sykehus på nett

Longyearbyen sykehus tok i begynnelsen av desember i bruk samme journalsystem som de elleve sykehusene i Nord-Norge – et viktig skritt på veien mot myndighetenes ambisjoner om ”én innbygger, én journal”. For pasienter på Svalbard betyr det at de får full oversikt over egen helse på nett.

Longyearbyen sykehus tok i desember 2016 i bruk samme journalsystem som øvrige sykehus i Helse Nord. Foto: Håvard Standal
VERDENS NORDLIGSTE DIPS-SYKEHUS: 5. desember 2016 tok Longyearbyen sykehus i bruk samme journalsystem som de øvrige sykehusene i Helse Nord. Foto: Håvard Standal
Det er ikke alltid enkelt å få med seg all informasjon du får fra leger, sykepleiere eller annet sykehuspersonell. Mye av informasjonen finnes imidlertid i journalen din. Nå kan du lese den i ro og mak hjemmefra.

Langt foran

Helse Nord var først ute av de fire helseregionene i Norge – og blant de tidligste i verden – med å tilby pasientene tilgang til sin sykehusjournal på nett. Pasienter ved spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge har siden 2015 hatt elektronisk tilgang til sin pasientjournal. Nå inkluderes også pasientdata fra Longyearbyen sykehus i det samme journalsystemet.

– Befolkningen på Svalbard har hatt elektronisk tilgang til journalen sin fra Helse Nord-sykehus like lenge som den øvrige befolkningen i Nord-Norge, sier avdelingsleder ved Longyearbyen sykehus, John Aksel Bilicz. – Det som er nytt fra 5. desember, er at pasienten får full oversikt over undersøkelser og behandling utført både ved spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge og ved Longyearbyen sykehus.


I MÅL: Avdelingsleder John Aksel Bilicz, prosjektleder Ann-Britt Nilssen (Helse Nord FIKS) og overlege Eirik Kragh Jenssen ved Longyearbyen sykehus. Foto: Siv Marie Lien

Hvordan får du tilgang til din pasientjournal?

Den nasjonale helseportalen helsenorge.no har mange digitale tjenester for deg, blant annet får du elektronisk tilgang til din sykehusjournal. Du logger på fra helsenorge.no/pasientjournal.

Andre tjenester du får tilgang til i nettportalen er at du kan bytte fastlege, se reseptene dine, status på henvisninger, egenandeler og kjernejournal. Portalen bygges stadig ut. Snart vil du også få oversikt over dine timer ved sykehusene i Nord-Norge, og du vil kunne kommunisere elektronisk på en sikker måte med sykehuset. Helsenorge.no er en sikker kilde til helseinformasjon.

Du må selv godkjenne ”Min pasientjournal” før den blir aktivert på helsenorge.no. Dette gjøres første gang du bruker tjenesten.

Hva får du tilgang til?

Fra Longyearbyen sykehus er det kun pasientdata produsert og godkjent av helsepersonell etter 5. desember 2016 som vil vises i pasientjournalen på nett. Ønsker du tilgang til eldre dokumenter må du ta kontakt med sykehuset. I tillegg har du allerede nå tilgang til pasientdata fra Universitetssykehuset Nord-Norge (dokumenter godkjent etter 10.oktober 2014) og fra Finnmarkssykehuset Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset (dokumenter godkjent etter 21. september 2015).

Ønsker du å få rettet opp i feil eller mangler i journalen din fra Longyearbyen sykehus, kan du fylle ut et skjema som du finner på helsenorge.no - Hjelp for innsyn i pasientjournal. Du kan også ta kontakt med sykehuset på telefon 79 02 42 00. En brosjyre med nærmere informasjon om elektronisk tilgang til egen sykehusjournal tilgjengeliggjøres innen kort tid på Longyearbyen sykehus – se etter brosjyren ”Logg på din egen helse”.


REGIONALT JOURNALSYSTEM: Som siste av tolv sykehus i Helse Nord tok ved Longyearbyen sykehus i bruk journalsystemet DIPS mandag 5. desember 2016. Foto: Håvard Standal

Tryggere for pasienten med bedre oversikt over sykdomshistorikk

Dersom du blir innlagt ved et av sykehusene i Helse Nord, vil sykehuspersonell nå få bedre oversikt over den fulle sykdomshistorikken din som pasient. Dette kan være en trygghet når det skal settes diagnose eller for videre oppfølgning.

Det er verdt å nevne at det er strenge regler for taushetsplikt knyttet til sykehusjournalen. Her er regelverket klinkende klart: Oppslag i pasientens journaldokumenter – om det gjelder sykehus i Nord-Norge eller på Svalbard – skal kun gjøres på pasienter som legen har et behandlingsansvar for på det aktuelle tidspunktet, dvs. dersom vedkommende har behov for å se den aktuelle informasjonen i behandlingsøyemed.

Når helsepersonell tar seg tilgang til å lese pasientens journal fra andre foretak i helseregionen, må de dokumentere hvorfor de har hatt behov for å ta seg tilgang til pasientens journal. Helsepersonell har med andre ord ikke anledning til å ”snoke” i pasientjournaler. Alle oppslag må begrunnes ved innlogging og vil samtidig loggføres. Dette utgjør en sikkerhet for pasienten, men også for helsepersonell som da må dokumentere hvorfor de hadde behov for å se pasientens historikk.

Systematisk ettersyn av logger

Det vil utføres systematisk ettersyn av logger - dette ivaretas av Forum for informasjonssikkerhet i Helse Nord. Manglende eller ufullstendige begrunnelser vil bli meldt som avvik og følges opp mot den enkelte, noe som utgjør en sikkerhet både for pasienten og for behandler. Med tilgang til egen journal på helsenorge.no vil det innen utgangen av året også bli mulig for pasienten selv å sjekke hvem som har hatt tilgang til journalen.

Spesialist- og allmennhelsetjenester

Longyearbyen sykehus yter både spesialisthelsetjenester og allmennhelsetjenester til befolkningen på Svalbard, samt til alle som ferdes på og rundt øygruppen og de tilstøtende havområdene i Barentshavet. Helsepersonell tilknyttet sykehuset er formelt ansatt ved Universitetssykehuset Nord-Norge (som er en del av Helse Nord), likevel er det både allmennleger og spesialister tilknyttet Longyearbyen sykehus.

Sykehuset i Longyearbyen blir det siste av tolv sykehus i helseregionen som nå tilknyttes det samme journalsystemet, en stor milepæl for befolkningen på Svalbard og for Helse Nord som helhet.

FAKTA OM ”MIN PASIENTJOURNAL”:
  • Alle pasienter over 16 år i spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge har siden september 2015 hatt tilgang til sin egen pasientjournal på nett. Dette gjelder også foreldre til barn under 12 år. Mer om ordningen på helsenorge.no/pasientjournal
  • Også befolkningen på Svalbard har tilgang til sin pasientjournal på nett, men hittil er det kun pasientdata fra sykehusene i Nord-Norge som pasienter har hatt tilgang til på nett.
  • Pasientdata fra Longyearbyen sykehus tilgjengeliggjøres i pasientjournalen på nett fra og med 5. desember 2016 (dokumenter som er godkjente fra og med denne datoen). Pasientdata som er tilgjengelig hos bedriftshelsetjenesten eller på helsestasjonen vil ikke være tilgjengelig i pasientjournalen på nett.
  • Mer informasjon om innsyn i egen pasientjournal på helsenorge.no – Hjelp for innsyn i pasientjournal