Én journal for Finnmarkssykehuset, UNN, Nordlandsykehuset og Helgelandssykehuset

Psykiatrien tar i bruk felles journal

Med én felles journal i spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge er pasientens sykdomshistorikk nå samlet på én plass. Det betyr at helsepersonell slipper å bruke unødig tid på å innhente journaldokumenter fra andre sykehus i helseregionen. I somatikken fikk helsepersonell i juni tilgang til journalopplysninger fra hele regionen, 31. oktober var det rus og psykiatri som stod for tur.

I juni 2016 fikk helsepersonell i somatikken tilgang til pasientens historikk ved samtlige elleve sykehus i Helse Nord. Ordningen har siden den tid vært utredet for bruk også innen rus og psykiatri. Mandag 31. oktober fikk psykologer og leger innen rus og psykiatri tilgang til pasientens fulle historikk fra spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge.

Stortinget: Journalen skal følge pasienten
Sykehuspersonell har tidligere ikke hatt direkte tilgang til pasientens journaldokumenter fra andre sykehus – først og fremst på grunn av lovverket, men også datatekniske forhold har vært til hinder.  1. januar 2015 trådte imidlertid en ny pasientjournallov i kraft, der man ga helsetjenesten mulighet for å samarbeide om felles journal – uavhengig av hvor pasienten har vært til utredning eller behandling. Kort oppsummert vedtok myndighetene at opplysningene skal følge pasienten.​

Tilgang for helsepersonell med "tjenestlig behov"

At pasientens sykdomshistorikk fra helseregionen nå er samlet på én plass bidrar til at relevant informasjon er langt enklere tilgjengelig for de som skal behandle den aktuelle pasienten. Helsepersonell som har et såkalt "tjenestlig behov" slipper nå å bruke unødig tid på å innhente journaldokumenter fra andre sykehus i Nord-Norge, slik praksis har vært tidligere.

Både innen somatikk og psykiatri behovsprøves ordningen – det betyr at andre yrkesgrupper enn psykologer og leger kan få brukertilgangen tildelt på bestilling fra sin avdelingsleder dersom de har et ”tjenstlig behov”. Dette vurderes fra tilfelle til tilfelle.

Fortsatt taushetsplikt
Det er verdt å nevne at reglene for taushetsplikt om pasienten ikke har endret seg. Her er regelverket klinkende klart: Oppslag i pasientens journaldokumenter fra andre sykehus i Nord-Norge skal kun gjøres på pasienter som psykologen/legen har et behandlingsansvar for på det aktuelle tidspunktet - dvs. dersom vedkommende har behov for å se den aktuelle informasjonen i behandlingsøyemed.

Alle oppslag i journalen skal begrunnes
Når helsepersonell tar seg tilgang til å lese pasientens journal fra andre foretak i helseregionen, må de dokumentere hvorfor de har hatt behov for å ta seg tilgang til pasientens journal. Helsepersonell har med andre ord ikke anledning til å ”snoke” i pasientjournaler. Alle oppslag må begrunnes ved innlogging og vil samtidig loggføres. Dette utgjør en sikkerhet for pasienten, men også for helsepersonell som da må dokumentere hvorfor de hadde behov for å se pasientens historikk.

Det vil utføres systematisk ettersyn av logger - dette ivaretas av Forum for informasjonssikkerhet i Helse Nord. Manglende eller ufullstendige begrunnelser vil bli meldt som avvik og følges opp mot den enkelte, noe som utgjør en sikkerhet både for pasienten og for behandler. Med tilgang til egen journal på www.helsenorge.no vil det i løpet av inneværende år også bli mulig for pasienten selv å sjekke hvem som har hatt tilgang til journalen.

Fakta om én felles journal i nord:

  • 6. juni 2016 var den offisielle datoen for innføring av felles journalopplysninger for helsepersonell ved elleve sykehus i Nord-Norge. (se artikkel Nord-Norge tar første skritt mot "én innbygger, én journal").
  • 31. oktober 2016 fikk helsepersonell innen rus og psykiatri samme type lesetilgang.
  • I første omgang er det snakk om en lesetilgang som må gis i en separat brukerrolle/innlogging ("Felles journal psykisk helse Helse Nord ReadOnly1"), men det jobbes med at tilgangen på sikt kan gis via ordinær brukerrolle. Rollen gir tilgang til samme type journalgrupper som brukeren har i sin ordinære innlogging.
  • Det har de siste årene pågått et omfattende arbeid i Helse Nord for å tilrettelegge teknisk slik at man etterhvert skal kunne oppfylle myndighetenes ambisjoner om "én innbygger, én journal". Kort oppsummert er pasientdata fra ulike sykehusdatabaser i regionen gjennom en rekke tekniske operasjoner blitt samlet i én felles database. På denne måten har man gått fra elleve sykehusjournaler i Nord-Norge i 2009 til én felles journal i 2016. Arbeidet omfatter flere fagfelt, også patologi, radiologi og lab. Det overordnede målet har vært å samle den nord-norske pasientens historikk på én plass, noe som helt klart vil bidra til å gjøre det tryggere for pasienten når behovet for helsehjelp oppstår.​