Testere møttes til årlig IKT-samling

Testpersonell er viktige ressurser i helsevesenet når nye datasystemer innføres og oppgraderes. Hvert år møtes de til faglig påfyll og gode diskusjoner når den nasjonale NASTHI-samlingen går av stabelen. I år deltok tretten testere fra Helse Nord.

Deltakerne fra Helse Nord som deltok på NASTHI 2016. Foto: Helse Nord

Hvert år møtes testpersonell fra de fire helseregionene i landet når Nasjonalt samarbeidsforum for test i Helse-IKT (NASTHI) går av stabelen. Målet med samlingen er at testere i Helse IKT skal dele erfaringer, bli kjent og utvide sitt faglige nettverk.

Testpersonell har en viktig funksjon i det norske helsevesenet. I Helse Nord var det inntil nylig ingen entydig strategi for testing i forbindelse med systeminnføringer og -oppgraderinger. Etterhvert som sykehusene i landsdelen får felles pasientbehandlingssystemer vil det bli større grad av regionalisering og store avtaleforpliktelser, og behovet for mer systematisert testing vil øke. På bakgrunn av dette ønsker Helse Nord å komme frem til én regional standard for hvordan testing i regionen skal utføres.

Prosjektleder Stian Halvorsen innledet om status og planene for det videre løpet til testregimeprosjektet i Helse Nord. Foto: Trine Krogstad, Helse Nord IKT

Delte erfaringer

Årets NASTHI-samling var i regi av Helse Vest og over sytti testere fra sykehusmiljøer rundt om i landet hadde tatt turen til Bergen. Fra Helse Nord deltok tretten testere fra ulike helseforetak og Helse Nord IKT.

Samlingen var fylt opp med presentasjoner, foredrag og workshops. Herunder foredrag fra adm. direktør Erik M. Hansen fra Helse Vest IKT om viktigheten knyttet til testing av IKT-systemer i helsevesenet og avd. direktør Per-Morten Gullberg fra Direktoratet for e-helse som presenterte status for deres arbeid.

Adm. direktør Erik M. Hansen fra Helse Vest IKT foreleste om viktigheten knyttet til testing av IKT-systemer i helsevesenet. Foto: Trine Krogstad, Helse Nord IKT

Testleder Inger-Anne Henriksen fra testregimeprosjektet i Helse Nord IKT er nyansatt og for henne var samlingen det første store møte med andre testere i fagmiljøet.

Det var nyttig å delta. Jeg fikk høre hva andre testere arbeider med, hvilke utfordringer de står ovenfor og hvordan de løser disse, sier Henriksen.

Hun deltok sammen med de fem andre kollegene i prosjektet, blant annet testleder Kari Krogstad som ledet workshopen om agil testing sammen med rådgiver Per Schrader i E-helse og IKT-forvaltning ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Prosjektleder Stian Halvorsen (t.v.) og testlederne Trine Krogstad, Inger-Anne Henriksen og Stian Dønland hadde inspirerende dager på samlingen i Bergen. Tilbake i Tromsø er de i full gang med å videreføre oppdraget med å etablere test som en tjeneste i Helse Nord IKT. Foto: Elin Vinje Jenssen, Helse Nord FIKS

Om kartleggingen av testtjenesten i Helse Nord

Prosjektleder Stian Halvorsen presenterte status og planene for det videre løpet til testregimeprosjektet og hva det betyr for Helse Nord. Han fortalte om testrammeverket som ble utviklet mens prosjektet var en del av FIKS og som fra første januar i år viderefører oppdraget med å etablerer test som en tjeneste i Helse Nord IKT.

Et eksternt firma har nylig kartlagt testinitiativet i Helse Nord og Halvorsen la frem resultatet fra denne i sitt innlegg. 

Intensjonen med kartleggingen var at den skulle finne eventuelle gap mellom hva vi har og hva vi burde ha innen testområdet. Tilbakemeldingene var at testrammeverket er solid og i tråd med de behovene regionens IKT-prosjekter har til testing og kvalitet. Det ble også trukket frem som positivt at prosjektet har bygd opp seks kvalifiserte og erfarne testledere. Den eneste bekymringen i rapporten var at det er større behov i Helse Nord IKT på testlederressurser enn det testorganisasjonen kan tilby, forteller Halvorsen.

Starter testforum

Under samlingen trakk Stian Halvorsen frem etableringen av et testforum i regionen. Forumet skal bidra til samarbeid på tvers og kompetansebygging. Det vil være både fysiske møter og videokonferanser, og oppstarten er allerde vinteren 2016.

Vi har lenge ønsket å lage et møtested for testere i regionen hvor vi kan utveksle erfaringer og få faglig påfyll, og testforumet er et riktig steg i den retningen, sier han.

De fire helseregionene i landet rullerer på å arrangere NASTHI-samlingen. I 2017 er det Helse Nord sin tur til å organisere treffet.

Relevante lenker:

Om testregimeprosjektet i Helse Nord

FIKS (Felles innføring av kliniske systemer) startet testprosjektet sommeren 2013 fordi det var ønskelig å etablere et regionalt testrammeverk for IKT-systemer som skal innføres og oppgraderes ved helseforetakene i Nord-Norge. Bakgrunnen var at det manglet en felles strategi for testing i forbindelse med systeminnføringer og oppgraderinger. Nå er grunnstrukturen til rammeverket på plass og det gjenstår videreutvikling av rammeverket og etablere test som en tjeneste i Helse Nord.