Regional standard for testing av IKT-systemer​

Helse Nord har utviklet et regionalt testrammeverk for IKT-systemer som er i bruk ved spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge. Testrammeverket utgjør en form for "oppskrift" som skal følges når systemer innføres og oppgraderes ved sykehusene i helseregionen – en oppskrift som skal sikre at alt fungerer som det skal.

TESTING AV SYSTEMER Foto: Stian Dønland

TESTING AV SYSTEMER: Testing er spesielt viktig ved innføring og oppdatering av journalsystemer ved sykehusene. Foto: Stian Dønland, Helse Nord IKT

Hva ville konsekvensen være dersom noe ikke fungerte som det skulle ved innføring av et nytt journalsystem på sykehuset? Jo, blant annet kan det få innvirkning på jobben som helsepersonell skal utføre dersom journalsystemet de bruker ikke fungerer – og i ytterste konsekvens kan det også få følger for oppfølgingen av pasienter. Helse Nords regionale testrammeverk utgjør et viktig verktøy for å redusere usikkerhet knyttet til kvaliteten på et IKT-system. Testrammeverket inneholder derfor standarder, metoder, maler, testverktøy og opplæringsmateriell som skal brukes ved systeminnføringer og –oppgraderinger ved sykehusene i Nord-Norge.

Tiltrengt verktøy
Det regionale testrammeverket var et tiltrengt verktøy i Helse Nord. Tidligere fantes det ikke noen entydig strategi for testing i forbindelse med innføring og oppgradering av IKT-systemer ved sykehusene, og de fire helseforetakene i landsdelen hadde ulike arbeidsmetoder for hvordan dette ble håndtert.

I takt med at sykehusene i Nord-Norge får stadig flere felles journalsystemer, i tillegg til større grad av regionalisering på flere områder, øker også behovet for mer systematisert testing. Det følger også store avtaleforpliktelser overfor systemleverandører med på lasset, noe som bidrar til at testing i forkant av en innføring blir stadig viktigere.

Utvikling av en regional standard for testing
På  bakgrunn av dette har Helse Nord utviklet en regional standard for hvordan testing skal utføres i spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge. Testregimeprosjektet i Helse Nord ble etablert i 2013, og prosjektet satte straks i gang med å utvikle testrammeverket. Høsten 2015 var grunnstrukturen til rammeverket på plass.

I januar 2016 ble prosjektet konstituert som en egen seksjon i Helse Nord IKT.
 
Stian Halvorsen - Helse Nord IKT

REGIONALT TESTRAMMEVERK: Testlederne i Helse Nord har utviklet en verktøykasse som skal bidra til å redusere usikkerhet knyttet til kvaliteten på et IKT-system. Testrammeverket brukes ved innføring og oppgradering av IKT-systemer ved sykehusene i Nord-Nord. Her viser seksjonsleder Stian Halvorsen frem det regionale testrammeverket. Foto: Elin Vinje Jenssen, Helse Nord FIKS

 
Fant du det du lette etter?