Helse Nord RHF ønsker tilbud på kontorlokaler

Helse Nord RHF vil gjennomføre konkurranse om leie av kontorlokaler i Bodø. Oppdragsgiver inviterer alle tilbydere som ønsker å delta i konkurransen til å melde sin interesse.

kontorbygning
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Helse Nord RHF har gjennom sitt eierskap til seks helseforetak, ansvar for å bidra til spesialisthelsetjenestens målsetning blir oppfylt innenfor helseregion Nord. Det regionale helseforetaket har hovedkontor i Bodø. Dagens leieavtale om kontorlokaler nærmer seg utløp og Helse Nord RHF ser etter nye lokaler.

Tilbydere inviteres til deltakelse

Oppdragsgiver inviterer alle tilbydere som ønsker å delta i konkurransen til å melde sin interesse. Helse Nord RHF benytter Sykehusinnkjøp HF til anskaffelsesfaglig bistand.

Helse Nord RHF ønsker å leie kontorlokaler for anslagsvis 70 ansatte med tilhørende fasiliteter i eksisterende, rehabiliterte eller nye lokaler i Bodø.
Konkurransens formål og omfang

Lokalene må holde en tidsriktig, nøktern kontorstandard, ha gode inneklimaforhold og god funksjonalitet. Lokalene må ha en effektiv arealutnyttelse og god fleksibilitet. Mer detaljert beskrivelse vil gå frem av kravspesifikasjonen som gjøres tilgjengelig ved oppstart av konkurransen. Lokalene må være innflyttingsklare 1.9.2021.

10 års varighet med opsjon

Leiekontrakten skal ha en varighet på 10 år fra og med 1.9.21. Kontrakten må deretter kunne forlenges inntil 2 ganger med 5 år av gangen. Maksimalt samlet avtaleperiode er 20 år.

Anskaffelsesregelverket og regler for gjennomføring av konkurransen
Konkurransen er ikke omfattet av LOV-2016-06-17-73 (lov om offentlige anskaffelser, LOA) eller FOR-2016-08-12-974 (forskrift om offentlige anskaffelser, FOA) jf. FOA § 2-4 (1) bokstav a oppdragsgiver vil likevel overholde de grunnleggende prinsippene som er angitt i anskaffelseslovens § 4.

Tentativ fremdriftsplan

  • Veiledende kunngjøring 12.03.19
  • Invitasjon til leverandørkonferansen sendes ut 24.04.19
  • Leverandørkonferansen 15.05.19
  • Konkurransegrunnlaget gjøres tilgjengelig 20.06.19
  • Tilbudsfrist 20.08.19
  • Dialog med tilbydere og befaring Uke 40
  • Tilbudsevaluering Uke 42
  • Avtaleinngåelse Uke 52

Les fullstendig veiledende kunngjøring på doffin.no