Avtalespesialister (plan)

Plan for avtalespesialister 2007-2015

Plan for avtalespesialister i Helse Nord beskriver desentralisering, ambulering og nye private hjemler for legespesialister.

​Det er gjort vurderinger og beregninger på hvor behovene vil være de kommende årene ut fra pasientbehov vurdert opp mot egnethet for ambulering/desentralisering innen de mest aktuelle fagområder.

Rapporten anbefaler å styrke tilbudet innen øyesykdommer, øre-nese-hals og gynekologi på desentrale steder, ved en gradvis flytting av hjemler fra de største byene. Noen av fagområdene er overdimensjonert i byene i dag i forhold til folketall og total spesialitetsdekning av sykehusspesialister og leger i privatpraksis. Noen fagområder anbefales også å styrkes i avtalepraksis både nå (psykiatri og psykologi) og totalt på sikt (indremedisin, hud og nevrologi) ved etablering av nye hjemler og avtaler.

Det anbefales å i størst mulig grad å inngå heltidsavtaler, med mulig unntak for psykisk helsevern.

Det anbefales at avtalespesialistene i større grad enn nå lokaliseres til steder med distriktsmedisinske senter (DMS) for å understøtte de tjenestene som er eller holder på å bygges opp på disse stedene. Dette kan oppnås både gjennom gradvis å flytte enkelte hjemler fra byene og ved opprettelse av nye hjemler.

​​​​Det anbefales også en utvidelse av ambuleringsordningene for nye og allerede inngåtte avtaler med privatpraktiserende spesialister, også dette i første omgang konsentrert til de DMS-er/spesialistpoliklinikker som allerede er etablert eller som er under etablering.