Brukermedvirkning i planverket

Helse Nord RHF ønsker at brukerstemmen skal være en tydelig rettesnor i utviklingen av fremtidens helsetjenester i vår landsdel, også i planverk og strategier.

​Regionale retningslinjer for brukermedvirkning


Foretaksmøtet ba i 2015 de regionale helseforetakene om å etablere felles retningslinjer og enhetlig praksis for brukermedvirkning på systemnivå for regionale helseforetak. Helse Nord ledet et arbeidet der også de regionale brukerutvalgene deltok. Felles retningslinjer ble vedtatt i Helse Nord RHF styremøtet 22 februar 2017, sak 15-2017.

Brukermedvirkning i helseforetak i Helse Nord


En arbeidsgruppe med representanter fra helseforetakene leverte et forslag til felles strategi- og handlingsplan for å styrke brukermedvirkningen i helseforetakene. Rapporten, som ble levert i februar 2013, ble behandlet i styret det enkelte helseforetak. Rapporten var ment som et grunnlag for videre utvikling av brukermedvirkning i Helse Nord.

Fant du det du lette etter?