Regional utviklingsplan

Helse Nords regionale utviklingsplan legger føringer for utviklingen av helsetjenestene fram mot 2035. Utviklingsplanen skal revideres og oppdateres innen 2023 og sette retning for 2038.

Landegode fyr

Regional utviklingsplan er det regionale helseforetakets øverste strategiske dokument som viser hvordan foretaksgruppen - Helse Nord – systematisk skal arbeide med problemstillinger som blant annet pasientsikkerhet, samhandling, teknologi, kompetanse og økonomisk sunn drift. 

Regional utviklingsplan skal: 

  • legge grunnlaget for utviklingen som skal skje i spesialisthelsetjenesten
  • angi ønsket utviklingsretning og hvilke tiltak som er nødvendig for å møte fremtidens utfordringer
  • understøtte realisering av pasientens behov på en bærekraftig måte 
  • beskrive dagens situasjon, utfordringer og muligheter

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helse Nord RHF følgende oppdrag: 

Helse Nord RHF skal oppdatere regional utviklingsplan (2023–2038) innen desember 2022. Helseforetakene skal oppdatere egne utviklingsplaner innen 1.5.2022 basert på nærmere bestilling fra Helse Nord RHF. Veileder for arbeidet med utviklingsplaner (2020) skal ligge til grunn for arbeidet.

Strategi for Helse Nord RHF 2021–2024​ , som har som visjon «Sammen om helse i nord», viser hvilke strategiske grep Helse Nord RHF vil prioritere de nærmeste årene. Dokumentet er overordnet og suppleres av delstrategier for spesifikke deler av virksomheten, regionale fagplaner og økonomisk langtidsplan. Strategien vil være et viktig grunnlag når vi skal revidere regional utviklingsplan, som er Helse Nord RHFs førende strategi for å utvikle helsetjenesten, og som grunnlag for fremtidige beslutninger om fag- og virksomhetsutvikling, sykehusstruktur, funksjonsfordeling og investeringer i regionen.  

Les gjeldende regional utviklingsplan:
Regional utviklingsplan 2035 Helse Nord.pdf

Les også: veileder for utviklingsplaner:
Fant du det du lette etter?