Rehabilitering og habilitering fagplan

Helse Nord har utviklet fagplaner for rehabilitering og habilitering.

Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering

For å utvikle tilbudet innen somatisk rehabilitering arbeider Helse Nord etter handlingsplanen for somatisk rehabilitering 2014–2017.

Denne planen har hovedvekt på rehabiliteringstilbudet som forutsettes ivaretatt ved avdelingene for fysikalsk medisin og rehabilitering. I tillegg gjennomgås (kap. 5) utfordringer innen habilitering og rehabilitering slik disse framkommer i regionale fagplaner.

Regional handlingsplan for rehabilitering

Denne planen ønsker å rette fokus på fagområdet habilitering i Helse Nord. Planen har intensjon om å synliggjøre habiliteringstjenestens aktivitet, rolle og ansvarsområder, foreslå prioriterte satsingsområder, samt bidra til å øke tjenestens faglige status.

Habilitering ivaretar et omfattende spekter av diagnoser og funksjonsvansker og bistår med utredning, diagnostisering, behandling, veiledning og opplæring både til enkelt pasienter, pårørende og samarbeidende instanser i kommunene.

Habiliteringstjenestene gir tilbud ambulant, poliklinisk og ved innleggelser. Målgruppen er barn, unge og voksne som har behov for habilitering på grunn av medfødt eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser eller kronisk sykdom. Habilitering særpreges av en kompleks og tverrfaglig innsats. Mange har funksjonsnedsettelser som medfører behov for habiliteringsbistand hele livet.

Planen er utarbeidet av det regionale fagnettverket for habilitering.

 Les fagplan rehabilitering​​

 Les fagplan habilitering


Regionale rådgivere for ​​rehabilitering​​​

Fant du det du lette etter?