Samhandling - Strategi for å møte kompetanseutfordringer etter samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen innebærer en betydelig overføring av oppgaver og ansvar til kommunene, som forutsetter en oppbygging av helsefaglig kompetanse.

​Spesialisthelsetjenesten skal utvikles slik at de i større grad kan bruke sin spesialiserte kompetanse, og skal i større grad gi veiledning og opplæring overfor kommunene.

Helse Nord og KS Nord-Norge har arbeidet sammen med universitetene i Nord-Norge og representanter fra kommuner og helseforetak for å lage rapporten om kompetanseutfordringer i Nord-Norge i kjølvannet av samhandlingsreformen. ormålet med rapporten er å bedre kunnskapsgrunnlaget, og dermed skape en felles referanseramme for det videre strategi- og tiltaksarbeidet,.

Rapporten "Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen"Rapporten omfatter statusbeskrivelser.

Rapporten dokumenterer hva som er utdanningstilbudet innenfor helsefaglige utdanninger og folkehelse i dag, og på hvilken måte man benytter desentraliserte og samlingsbaserte utdanningsmodeller, praksis og opptakskvoter.

Det pekes på relevansen til e-læringstiltak i forhold til behov som følger av samhandlingsreformen.

Rapporten beskriver arenaer hvor kunnskaps- og kompetanseoverføring er et virkemiddel for samhandling og hvor primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten begge deltar.

En viktig del av rapporten er en beskrivelse av kompetansebehov og kompetanseutfordringer som finnes på kommunalt nivå i Nord-Norge, og rapporten gir en oversikt over hvor store ”helsekommuner” som samarbeider med hverandre eller planlegger samarbeid.

​Spørreundersøkelse viktig


Arbeidet med de enkelte delene av rapporten har foregått siden det første møtet i styringsgruppen for strategiarbeidet i september 2011. Den gode responsen på spørreundersøkelsen i april 2012 hos de nordnorske kommunene, har vært avgjørende for å få et godt datagrunnlag.

Bredt samarbeid


Helse Nord og KS Nord-Norge har arbeidet sammen med universitetene i Nord-Norge og representanter fra kommuner og helseforetak i dette strategiarbeidet. Prosjektleder har vært Margrete Gaski. Styringsgruppen har bestått av:
  • Leder av styringsgruppen:  direktør Finn Henry Hansen i Helse Nord 
  • Leder for Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin Bjørn Engum
  • Dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø, Arnfinn Sundsfjord 
  • Helse- og omsorgssjef Anne Trine Elde i Nordkapp kommune
  • Regiondirektør i KS Magne Nicolaisen
  • Visedekan for sykepleie og helsefag vedUniversitetet i Nordland Bodil Svendsgård 
  • Klinikksjef Markus Rumpsfeld ved medisinsk klinikk Universitetssykehuset i Nord-Norge
  • Anne Grethe Olsen, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin
  • Fastlege ved Nordlys legesenter i Alta og praksiskonsulent i Helse Finnmark, Arve Østlyngen
Fant du det du lette etter?