PUK-strategi

Personell, utdanning og kompetanse i Helse Nord – strategi

PUK-strategien adresserer den største utfordringen regionen står ovenfor: Vi klarer ikke å rekruttere og beholde nok folk. For å kunne yte likeverdige helsetjenester av god kvalitet også i fremtiden må vi redusere personellbehovene. Vi må innrette oss slik at befolkningens forventninger og behov kan oppfylles uten vesentlig flere ansatte.

Helsepersonell i kantina
Det er nødvendig med en samlet innsats på flere områder for å lykkes. PUK-strategien er retningsgivende for hele foretaksgruppen og gir en overordnet beskrivelse av hvordan vi skal få dette til i praksis. 

De åtte styringsmålene i strategien med tilhørende innsatsområder er godt forankret både internt i foretaksgruppen og eksternt i regionen. De sammenfaller også veldig godt med Helsepersonellkommisjonens anbefalinger. 

PUK-strategien har et langsiktig perspektiv mot 2038 med oppdatering hvert fjerde år, etter samme syklus som regional utviklingsplan​. 

Strategien følges opp med en 2-årig handlingsplan som tydeliggjør ansvar, prioriterte satsninger og delmål på kort sikt.

Fant du det du lette etter?