Kompetanseplan - strategi

For å sikre helsetjenesten i landsdelen det nødvendige personell og grunnlag for rekruttering, bør utdanningskapasiteten i Nord-Norge ligge på 15 prosent av kapasiteten i landet. 
Fase 1

Målet med fase 1 er å skissere fremtidige kompetanseutfordringer for helseforetakene i landsdelen på et mer overordnet og langsiktig nivå, gitt en rekke sentrale utviklings- og endringstrekk.

I fase 1 av strategisk kompetanseplan er det blitt gjennomført et utredningsarbeid slik bestillingen er i mandatet (Helse Nord RHF 2010:2):

  1. Fremtidsbilde (2010–2030): Beskrivelse av nåsituasjonen og tegnet et fremtidsbilde av kompetanseutfordringer i sektoren.
  2. Analyse av fremtidige behov opp mot status.

Fase 2

I fase 2 fremmes tiltak for å møte utfordringer knyttet til rekruttering, stabilisering, utvikling og avvikling av kompetanse i Helse Nord frem mot 2020. Prosjektet er en oppfølging av kartleggingen som ble gjort i fase 1.

Prosjektets mål har vært å utvikle gode og effektive rekrutteringsprosesser og å stabilisere ved å legge til rette for at arbeidstakerne blir i Helse Nord. Prosjektet foreslår tiltak for å drive systematisk og behovsrettet kompetanseutvikling. Avvikling av kompetanse knyttes i hovedsak til endringer i medisinskfaglige retningslinjer og prosedyrer som skaper behov for annen kompetanse.​​

Fant du det du lette etter?