Barn som pårørende, fagnettverk

Vår plikt er å sikre at barna blir fanget opp, og at det blir satt i gang prosesser som setter barn og foreldre bedre i stand til å mestre situasjonen når foreldre eller søsken blir alvorlig syk eller dør. 

Colourbox.com

Fagnettverket for barn som pårørende i Helse nord består av en foretakskoordinatorer fra hvert helseforetak. 

Koordinator for nettverket er foretakskoordinator for barn som pårørende ved UNN, Janne Hesse, e-post: Janne.hessen@unn.no.

Formålet er en felles plattform for helseforetakene, der vi kan samle og systematisere arbeidet med å sikre at barn/søsken som pårørende eller barn/søsken som etterlatte blir ivaretatt i tråd med våre forpliktelser og likhet regionalt.  

Spesialisthelsetjenesten skal i nødvendig utstrekning ha barneansvarlig personell med ansvar for å fremme og koordinere helsepersonells oppfølging av mindreårige barn til alvorlig syke pasienter og ved død. 

Vår plikt er å sikre at barna blir fanget opp, og at det blir satt i gang prosesser som setter barn og foreldre bedre i stand til å mestre situasjonen når foreldre eller søsken blir alvorlig syk eller dør. 

Sentrale oppgaver for nettverket er å ha oversikt over nasjonale føringer og aktuelt lovverk, implementering, samhandling og å sikre at kvalitetssystemer er på plass. Nettverket jobber også med å formalisere prosesser ved utnevnelse av barneansvarlige, hvilke kompetansekriterier som skal ligge til grunn for at vi ivaretar vår plikt. Nettverket henter inn eksterne veiledere, både i forhold til å lede prosessene og vedrørende kliniske problemstillinger. 


Fant du det du lette etter?