Eldre på en benk

Geriatri, fagnettverk

Geriatri omfatter fysiske, psykiske, funksjonelle og sosiale aspekter ved medisinsk ivaretakelse av eldre pasienter. Spesialiteten inkluderer utredning og behandling av eldre pasienter ved akutte og kroniske sykdommer, forebyggende arbeid, rehabilitering og omsorg ved livets slutt inkludert palliativ behandling. 


Hvor satses det i geriatri i Helse Nord?


Finnmarkssykehuset får midler til geriatrisk team i Hammerfest. Dette teamet jobber i denne fasen primært med pasienter som leggesinn i medisinsk avdeling ved klinikk i Hammerfest, men skal på sikt yte ambulant tjeneste i indre Finnmark. Geriatrisatsingen ved Finnmarkssykehuset. 

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) får lønnsmidler til flere legestillinger som er dedikert til utdanning av spesialister i Nord-Norge. Geriatrisk seksjon er vertskap for "Kompetanseprogram i geriatri" og for geriatrisk fagnettverk.  Områdegeriatrisk tjeneste i Midt-Troms er styrket med en overlegestilling. Ved UNN i Narvik er det etablert et geriatrisk team som både jobber opp mot geriatriske senger i medisinsk avdeling, har poliklinikk og driver ambulant virksomhet.

Nordlandssykehuset får midler til et tverrfaglig geriatrisk team. De har fra mai 2005 drevet en geriatrisk sengeenhet.

Helgelandssykehuset får midler til sitt geriatriske team som driver poliklinisk virksomhet.

I tillegg er det bevilget midler til alderspsykiatri ved at Kløveråsen utrednings- og kompetansesenter​ har fått delfinanisering av en overlegestilling.

​Kompetansebygging


For å etablere nye tjenester, og styrke eksisterende tilbud, er det helt nødvendig å arbeide med å rekruttere og utdanne nye fagfolk gjennom planmessige rekrutteringsprosjekter, stipendordninger og etablering av fagnettverk.

​Geriatere

​​Geriatrisk avdeling, UNN, har blitt styrket med nye legestillinger for å kunne øke utdanningskapasiteten av geriatere. Helse Nord RHF har videre dedikert utdanningshjemmel for spesialiteten Geriatri som ikke er lagt ut i et bestemt foretak. Den kan settes i bruk der det er behov for den.

​Stipendmidler

Hvert av helseforetakene mottar hvert år ca 200 000,- til kompetansebygging i geriatri. Disse skal brukes til kurs og konferanser, og stipender til f.eks videreutdanninger.

​Fagnettverk/Kompetanseprogram i geriatri

Geriatrisk avdeling UNN, er gitt ansvaret for å etablere et geriatrisk fagnettverk i Nord-Norge. Dette nettverket har en årlig fagsamling (mai/juni).

En del av nettverksarbeidet er også ”Kompetanseprogram i geriatri”. Programmet omfatter kurssamlinger, videokonferanser, hjemmeoppgaver, elektronisk fagnettverk og litteraturstudier. Programmet kjøres parallellt i Bodø og i Tromsø.


Fant du det du lette etter?