Forbedringspris til Helgelandssykehuset

Forbedringsprisen gikk til Helgelandssykehuset for sitt nærværsprosjekt "Økt nærvær for kvalitet og arbeidsglede". Denne gangen var prisen utlyst med tanke på prosjekter innen sykefravær.

For å stimulere til forbedringsarbeid oppfordrer Helse Nord RHF tre ganger i året miljøer i helseforetakene til å konkurrere om 250 000 kroner.

– Det føles bra å få denne anerkjennelsen, det gir motivasjon til videre arbeid, sier prosjektleder Heidi Lysfjord i Helgelandssykehuset.

Hvorfor heter det nærværsprosjekt når det handler om fravær?

– Poenget er at vi ønsker også å fokusere på de som er på arbeid. Vi ønsker å bidra til å lage solide arbeidsmiljø i hver enkelt avdeling. Når du har det bra på jobb, er det større sannsynlighet for at du velger å gå på jobb selv om du har noen helseplager, sier Lysfjord.

(Saken fortsetter under bildet)


Prosjektgruppa, øverst fra venstre: Eva Sørdal, May Edel Lund, Birgit Johansen, Janne Kvalfors, Heidi Lysfjord, Bengt Erlingssønn og Tor-Magnus Molund.


Om prisen
Målsettingen med forbedringsprisen er å få økt oppmerksomhet om alle de gode forbedringsprosjektene som fører til at vi løser oppgaver på en effektiv, sikker og kvalitativt god måte, samt å stimulere til hurtigere overføring av gode idéer til hele foretaksgruppen.

Prisen har vært delt ut hvert tertial siden sommeren 2012, og for tredje tertial 2016 går prisen til Helgelandssykehuset. Denne gangen var prisen utlyst med tanke på prosjekter innen sykefravær. 

Om prosjektet

Helgelandssykehuset startet nærværsprosjektet 17.desember 15. Hele organisasjonen er målgruppen for prosjektet. 

Prosjektet har tatt utgangspunkt i Helse Nord sine grunnleggende verdier; kvalitet, trygghet og respekt, og har brukt dette som selve fundamentet i utviklingen av en helsefremmende nærværskultur. De har vist til at tillit skaper trygghet som et fundament for utvikling og forbedring som i neste ledd vil kunne gi økt kvalitet på pasientbehandling, pleie og tjenester. 

Effektmål for prosjektet er å utvikle en nærværskultur som innebærer: 

 • Medarbeiderne opplever ivaretakelse på en slik måte at de i størst mulig grad kan bidra i arbeid
 • Pasientene opplever et stabilt behandlingsforløp, med økt kvalitet
 • Omdømmet til Helgelandssykehuset styrkes på bakgrunn av stabilitet og kvalitet
 • Prosjektet har hatt hovedfokus på forbedring av rutiner og standardisering, blant annet med nærværskontrakter (midlertidige arbeidsavtaler som muliggjør rask utprøving av medarbeider i annen avdeling) 
Lavere sykefravær
Gjennomsnittlig sykefravær til og med november 2016 var på 6,7 prosent men for samme periode i 2015 var sykefraværet på 7,7 prosent. Resultatet av prosjektet så lang har vist reduksjon i sykefravær på ett prosentpoeng, og har gitt betydelige kostnadsbesparelser. 

Den grafiske framstillingen viser at fast ansatte medarbeidere har hatt en større tilstedeværelse i 2016 enn i 2015. Ut fra dette mener prosjektgruppen at kvalitet og pasientsikkerhet i større grad er styrket i 2016. 

Videre arbeid

Mange aspekter ved prosjektet har overføringsverdi til andre avdelinger og helseforetak. Prosjektgruppas fokus i 2017 vil blant annet være: arrangere flere allmøter, implementere e-læringskurset, workshop for ledere, bistå avdelinger som har mer enn 10 prosent sykefravær og sist men ikke minst formidle interne suksesshistorier. 

Prosjektet vil bruke prispengene til innleie av forelesere til fellesarrangement som bidrar til kulturbygging og helsefremmende tiltak, stimuleringsbidrag til enkeltavdelinger og tiltak som øker kompetanse i foretaket på utfordringer som kan resultere i sykefravær.

Arbeidsgruppen som har jobbet med prosjektet består av:

 • Eva M. Sørdal, rådgiver, senter for HR
 • May Edel Lund, foretakstillitsvalgt
 • Birgit Johansen, avdelingsleder, Helgelandssykehuset Sandnessjøen
 • Janne Kvalfors, avdelingsleder, Helgelandssykehuset Mosjøen
 • Heidi M. Lysfjord, prosjektleder, Senter for HR
 • Bengt Erlingssønn, avdelingsleder, Helgelandssykehuset Mo i Rana
 • Tor-Magnus Molund, foretaksverneombud

Helse Nord RHF gratulerer med prisen!

Kvalitets- og forskningsdirektør Siv Catrine Høymork, og HR- sjef Knut Langeland er enige i at dette er et inspirerende og godt prosjekt som har vist at et godt forankret og systematisk arbeid med gode tiltak kan gjøre stor forskjell, og de roser vinnerne for at de har startet prosjektet med hele helseforetaket som målgruppe.

Helse Nord RHF vil komme tilbake til tidspunkt for prisutdeling.

Hederlig omtale til UNN
Hederlig omtale går til UNN ved Hjerte- lunge og karkirurgisk avdeling. Også dette prosjektet tok utgangspunkt i for høyt sykefravær. De har redusert sykefraværet i avdelingen med 3,1 prosentpoeng i prosjektperioden, sammenlignet med året før. Dette prosjektet har vist til små endringer i hverdagen som har gjort det lettere for blant annet gravide ansatte å stå lengre i jobb. 

Neste frist for å søke på tertialets forbedringspris er 1. juni. 

Helse Nord RHF vil komme tilbake med mer informasjon om dette nærmere fristen.