Forbedringsprisen til UNN og Helgelandssykehuset

Prosjekter ved UNN Tromsø, oppvåkningsseksjonen og Helgelandssykehuset, Sandnessjøen mottar årets første forbedringspris fra Helse Nord.

UNN Tromsø, oppvåkningsseksjonen
PRISVINNERNE: Oppvåkningsseksjonen ved UNN vant prisen for prosjektet «Overfylt urinblære  – kvalitetsforbedringsprosjekt 2015-2017». De mottok prisen 18. april.

For å stimulere til forbedringsarbeid i helseforetakene oppfordrer Helse Nord RHF to ganger i året om konkurrere om vinne prisen på 200 000 kroner.

Målsettingen med forbedringsprisen er å få økt oppmerksomhet om alle de gode forbedringsprosjektene som fører til at vi løser oppgaver på en effektiv, sikker og kvalitativt god måte, samt å stimulere til hurtigere overføring av gode idéer til hele foretaksgruppen.

Prisen har vært delt ut hvert tertial siden sommeren 2012. Prisen har nå fått nytt navn: Helse Nords forbedringspris og deles ut to ganger i året; 1. februar og 1. september. Helse Nord RHF fikk inn 14 søknader som alle beskriver gode forbedringsprosjekter.

To prisvinnere

Prisen, som er på 200 000 kr, for utlysningen som var 1. februar går til to prosjekter:

  • UNN Tromsø, oppvåkningsseksjonen for prosjektet «Overfylt urinblære  – kvalitetsforbedringsprosjekt 2015-2017»
  • Helgelandssykehuset, Sandnessjøen for prosjektet «Kvalitetsutvikling i et akuttsykehus».

I tillegg får prosjektet «Stopp sepsis» ved Nordlandssykehuset Bodø diplom for Hederlig omtale. 

Gratulerer 

Helse Nord RHF gratulerer med prisene. Neste frist for å søke på Helse Nords forbedringspris er 1. september. 

Mottok prisen på UNN

Onsdag 18. april var kvalitets- og forskningsdirektør Siv Høymork, Hanne Frøyshov kvalitetssjef og kommunikasjonsdirektør Anne May Knudsen på UNN for å holde onsdagsmøtet, der temaet var forbedring gjennom samarbeid. 

UNN Tromsø, oppvåkningsseksjonen

PRISUTDELING: Helse Nords forskningsdirektør Siv Høymork overrakk onsdag 18. april prisen til Ann Iren Lein, seksjonsleder ved oppvåkningsseksjonen. Hun tok imot i mot prisen på vegne av prosjektgruppen,

I den forbindelse passet det veldig bra å dele ut Helse Nords forbedringspris. Oppvåkningsseksjonen ved UNN vant prisen for prosjektet «Overfylt urinblære  – kvalitetsforbedringsprosjekt 2015-2017». Det var Siv Høymork som sto for  utdelingen, og roset prosjektet for sine nå 100 dager siden siste avvik. 

Ann Iren Lein, seksjonsleder ved oppvåkningsseksjonen tok imot prisen på vegne av prosjektgruppen, som har vært tverrfaglig sammensatt av  urolog, uroterapeut, fagsykepleiere anestesi, operasjon, intensiv og oppvåkning, brukerrepresentant og bibliotekar. Prosjektet har utarbeidet en kunnskapsbasert fagprosedyre, som er implementert i hele UNN HF og ligger tilgjengelig for alle på Helsebiblioteket.no. Måling gjøres via avvikssystemet og resultater formidles og følges opp ukentlig på tavlemøter.

Å implementere en overordnet prosedyre på organisasjonsnivå krever en systematisk og strukturert tilnærming. Dette er utført, og prosjektgruppen ser forbedring gjennom betydelig reduksjon av avviksmeldinger på dette området. De anser dette som et vellykket implementert forbedringsprosjekt med stor gevinst for pasientene. En overordnet prosedyre med pasientforløpsfokus sikrer at operasjonspasienten ikke påføres skade som følge av overfylt urinblære og reduserer risiko for overfylt urinblære med tilhørende komplikasjoner hos alle pasienter som gjennomgår kirurgi.

Dato for utdelingen av prisen til Nordlandssykehuset vil bli kunngjort.Les mer om prosjektene

UNN Tromsø oppvåkningsseksjonen: Overfylt urinblære, kvalitetsforbedringsprosjekt 2015-2017

Hensikten med prosjektet var å forebygge overfylt urinblære hos operasjonspasienter.

Bakgrunnen for oppstart av prosjektet var at oppvåkningsseksjonen ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har over tid mottatt og behandlet flere avvik vedrørende overfylt urinblære på operasjonspasienter. Kontakt med andre sykehus viser tilsvarende utfordringer. 

I en 14-dagers periode kartla man 82 pasienter etter gitte kriterier. Funn viste at 17 % av disse pasientene hadde over 400 ml i urinblæren, hvorav flere hadde opp mot 1000 ml. 

Disse funnene viste behov for kritisk gjennomgang av det perioperative pasientforløpet. Formålet var å utvikle en kunnskapsbasert fagprosedyre for å forebygge overfylt urinblære i det perioperative forløp.

Pasientsikkerhetsprogrammets forbedringsmodell ble valgt som arbeidsverktøy for prosjektet. Kunnskapssentrets mal for utarbeiding av fagprosedyrer ble benyttet.

Det er nå utarbeidet og implementert en lokal prosedyre som omfattet hele det perioperative forløp for hele UNN HF. Resultatene er monitorert via tavlemøter i aktuelle seksjoner, og ved hjelp av avvikssystemet.

En overordnet prosedyre med pasientforløpsfokus sikrer at operasjonspasienten ikke påføres skade som følge av overfylt urinblære. Å implementere en overordnet prosedyre på organisasjonsnivå krever en systematisk og strukturert tilnærming. 

Prosedyren ble implementert våren 2016, og seksjonen ser en klar forbedring fra vinteren 2016, med reduksjon i avvik ved økende antall dager mellom avvik. Før utarbeidelse av prosedyre oppsto flere avvik ukentlig. Pr dags dato er det 67 dager siden siste avvik. Det passerer ca 7000 pasienter årlig via Oppvåkningsseksjonen UNN Tromsø.


Helgelandssykehuset Sandnessjøen: Kvalitetsutvikling i et akuttsykehus

Gjennom organiseringen rundt traumebehandlingen har man nasjonalt og i Helse Nord greid å oppnå et forbilledlig eksempel på samarbeid, felles krav og organisering for en definert pasientgruppe. 

Helgelandssykehuset Sandnessjøen har med utgangspunkt i Helse Nords traumesystem utviklet et felles akuttmedisinsk system for ivaretagelse av:

  • alvorlige syke voksne
  • alvorlig syke barn 
  • alvorlig syke nyfødte
  • pasienter som får akutt forverring under en innleggelse
  • massetilstrømning til sykehuset. 

Et felles akuttmedisinsk system. 

Helgelandssykehuset Sandnessjøen har utviklet dette sammen med spesielt UNN Harstad men hele det akuttmedisinske miljøet i Helse Nord har vært positive. 

Helgelandssykehuset Sandnessjøen har nedsatt kliniske utvalg for de ulike akuttmedisinske system ( kritisk dårlige barn, kritisk dårlige voksne etc). 

Disse har utarbeidet kravspesifikasjoner slik at kvaliteten i de ulike akuttmedisinske systemene er definert og etterprøvbar. De kliniske utvalgene skal i kvartalsmessige møter gjennomgå sykehusets status og iverksette nødvendige tiltak slik at kvalitetssystemets krav er oppfylt. Helgelandssykehuset har på hver av enhetene ansatt en "Koordinator i akuttmedisinske system" som drifter de ulike utvalgene sammen med leder. 

Det har etter utvikling av dette systemet blitt iverksatt Barne-team, Voksen-team, Nyfødt-team i tillegg til traumeteam. Det øves årlig på massetilstrømning til sykehuset.

Systemet innebærer 50 teamtreninger i året stramt organisert i den daglige driften. I tillegg har man halvårlige forelesningsrekker. Det utvikles kontinuerlig prosedyrer. Det gjennomføres nå ca 250 reelle teamutkallinger i året ved sykehuset.

BEST-prinsippet (Bedre og systematisk teamtrening) brukes som det bærende prinsipp i teamtreningen og det er utdannet 10 egne facilitatorer for dette.

Pasientbehandlingen følges opp med registrering av kvaliteten av mottaket for sentrale pasientgrupper.


Nordlandssykehuset Bodø, akuttmottaket: Stopp sepsis (hedelig omtale)


I tillegg får prosjektet «Stopp sepsis» et kvalitetsprosjekt for behandling av sepsis i akuttmottaket ved Nordlandssykehuset Bodø diplom for Hederlig omtale. 

Prosjektet startet opp i mars 2016. Det startet med en retrospektiv analyse av baseline-tall som viste at kun 1 av 4 pasienter med mistenkt sepsis fikk antibiotika innen 1 time etter ankomst mottak. Det var også stor variasjon i ventetid, der enkelte pasienter måtte vente rundt 4 timer på antibiotikabehandling

Tiltakene i prosjektet har ført til at tid til antibiotika falt betydelig i løpet av de første månedene etter innføring av tiltaket fra mars 2016. Andel av de som fikk antibiotika innen 1 time økte fra 25 % til over 80 % i løpet av prosjektets første par måneder. Medianverdi for ventetiden på antibiotika falt og har lagt seg på en ny verdi rundt 35 minutter. Det er blitt en klar reduksjon i variasjon mellom de korteste og lengste tidene før antibiotikaoppstart. Andel antibiotikabehandlede innen en time ligger jevnt høyt, og i oktober 2017 ble målet om 90% antibiotikabehandling innen en time nådd.

Tiltaket er implementert ved Nordlandssykehuset i Bodø, men gjennomgår fortsatt kontinuerlig kvalitetsforbedring og spredning. Spredning til Lofoten og Vesterålen startet i desember 2017 etter læringsnettverksmodell – ledet fra Bodø.