Anbefaler å videreføre møtekjøring med ambulanse

En utredning fra Helse Nord viser at det per i dag ikke lar seg gjøre at ambulansepersonellet bytter bil i stedet for at pasienten flyttes over til møtende ambulanse. I Vest-Finnmark arbeides det med tiltak for å forflytte pasienter så skånsomt som mulig og å redusere antall møtekjøringer.

Ambulansebil. Foto: Jan Fredrik Frantzen
Illustrasjonsfoto. Foto: Jan Fredrik Frantzen
Møtekjøring ved ambulanseoppdrag praktiseres over hele landet der det er lang vei til sykehus. Møtekjøring betyr at to ambulanser møtes, pasienten bytter ambulanse og fraktes videre til sykehus, mens den lokale ambulansen kan returnere til sin stasjon for å opprettholde beredskapen i sitt område. På denne måten unngår man at et område kan være uten ambulanseberedskap lenger enn nødvendig. 

Helse Nord fikk i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) å utrede om det er mulig at det ved møtekjøringer byttes bil, slik at pasienten kan bli liggende i ro i samme bil under hele transporten. Dette for å gjøre transporten så skånsom for pasienten som mulig. 

Helse Nord har i sin utredning belyst ulike sider ved en slik løsning.


Utfordringer ved ambulansebilbytte

Utredningen viser at ambulansebilbytte per i dag ikke er å anbefale. Noen av årsakene til dette er:

 • Ulike biltyper med ulike krav til førerkortklasse:
  • Ambulansebilene er av ulike typer og i to vektklasser.
  • Ikke alle ambulansefagarbeidere har førerkort for begge vektklassene.
 • AMK-sentralens oversikt over ambulanser:
  • Bilen, bilradio, håndradio, mannskap og utstyr er registrert hos AMK-sentralen i ett samlet oppsett. Håndholdte radioterminaler (knyttet til én person) må være sammen med bilradioen. At mannskap bytter bil vil bety at det blir svært vanskelig for AMK-sentralen å holde oversikt over mannskap og ambulansebiler.
 • Ansvar for medisinskteknisk utstyr og forbruksmateriell i ambulansen:
  • Bytte av ambulansebil vil kreve ny sjekk av utstyr, forbruksmateriell, gasser m.m. i henhold til krav om HMS og ansvarsforhold.
Helse Nords utredning anbefaler altså ikke bil- og mannskapsbytte. Utfordringene er i sum så krevende at ambulansebilbytte ved møtekjøring per i dag ikke bør gjennomføres.

I fremtiden kan den teknologiske utviklingen endre mulighetene, og da kan ambulansebilbytte vurderes på nytt. 

Tiltak for å gjøre forflytning mer skånsom for pasientene

I Finnmark har møtekjøring vært et særskilt tema på aksen Alta-Hammerfest. Der er det flest møtekjøringer i Helse Nord. Finnmarkssykehuset ønsker å gjøre pasientforflytningen enda mer skånsom og å få færre forflytninger. Derfor er det flere tiltak som skal bidra til dette:

Under tak på Skaidi

Finnmarkssykehuset vil etablere en løsning som sikrer at pasientforflytninger skjer under tak på Skaidi. Det jobbes med å få dette på plass.

Pasienttransportbiler

Helseekspresser og Helsebusser er spesialbygget for pasienter som skal til behandling, og organiseres av de lokale pasientreisekontorene. Helgelandssykehuset og UNN har én buss hver. Finnmarkssykehuset har valgt en tilsvarende løsning med tre pasienttransportbiler. Disse er utstyrt med hjertestarter og oksygen og betjenes av ambulansepersonell. Det er én båreplass og kapasitet for inntil tre oppesittende pasienter. Pasienter som har en tilstand som krever at de bør ligge under transport, men som ikke er så alvorlig at det krever overvåking og behandling under transport, kan benytte dette tilbudet. 

Pasienttransportbilene er en tjeneste under utvikling, og vil i økende grad benyttes. Dette vil bety færre møtekjøringer i og med at pasienttransportbilene kjører hele veien.

Oppbygging av spesialisthelsetjenester i Alta

Når flere senger og økt tilbud om spesialisthelsetjenester innen psykisk helse, rus og somatikk i klinikk Alta bygges opp, vil behovet for ambulansetransport til klinikk Hammerfest kunne gå ned. For eksempel vil røntgenundersøkelser og en del indremedisinske tilstander kunne avklares og behandles i Alta.

Til styret

Opprinnelig skulle styret i Helse Nord RHF behandlet utredningen i forbindelse med styresak 27-2018: Årlig melding 2018, i styremøte 27. mars. Saken ble trukket fra dette styremøtet, og kommer opp igjen i styremøtet 24. april. Årsaken til at saken utsettes er at utredningen skal legges fram for konserntillitsvalgte/konsernverneombud og Regionalt brukerutvalg i Helse Nord. Møtekjøring berører både ansatte og pasienter, og da er det naturlig at de får gi sine innspill til utredningen. Også berørte kommuner i Finnmark skal få mulighet til å gi innspill før saken fremlegges for styret i Helse Nord RHF.