Avlyser anbud på pasientreiser landeveis

Helse Nord avlyser konkurransen om pasientreiser landeveis. Det er funnet en feil i konkurransegrunnlaget.

Vei. Illustrasjonsfoto: Colourbox.no
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Avlysningen gjelder også allerede tildelte områder.

Helse Nord beklager på det sterkeste den ulempen og merarbeidet dette kan medføre for alle som har levert inn tilbud i denne konkurransen.

– Vi vil så raskt som mulig utlyse en ny konkurranse for samtlige av de avlyste områdene og oppfordrer alle som har levert inn tilbud i den avlyste konkurransen til å gjøre det samme i den nye konkurransen, sier eierdirektør i Helse Nord RHF, Hilde Rolandsen.

Om konkurransen

Helse Nord lyste ut en åpen anbudskonkurranser på anskaffelse av pasientreiser landeveistransport 2019 med tilbudsfrist 8. februar. I områdene hvor tilbudene var innenfor oppdragsgivers budsjett og formalkravene til tilbud er oppfylt, ble det bli tildelt kontrakt. I de områdene der tilbudsprisen lå over budsjett, ble tilbudene avvist og en ny konkurranse med forhandlinger ble utlyst.

Den nye konkurransen med forhandlinger hadde tilbudsfrist 29. april og forhandlinger ble gjennomført i uke 19 og 20. På bakgrunn av forhandlingene fikk vi et nytt og revidert tilbud fra våre transportører.

Klage

Parallelt med dette pågikk det en behandling av en klage fra Troms Taxi på tildelingen i den åpne anbudskonkurransen. Dette gjaldt en del områder i Troms, hvor Stein Sørensens persontransport ble tildelt kontrakt. Vi har gitt klager medhold i noen av klagepunktene. 

Noe av det som er avdekket i klagebehandlingen er avvik mellom konkurransedokumentene. Det går frem av kravspesifikasjonen at evalueringen av miljøutslipp gjelder små biler, mens det i konkurransegrunnlaget sies at miljøutslipp både på små og store biler samlet sett skal evalueres. Det er dermed uklart hvordan en bilpark bestående av små og store biler faktisk skal evalueres og om det bare er små biler som skal telle i vektleggingen. Dette vil spesielt være en problemstilling i områder hvor turvognnæringen konkurrerer med drosjenæringen.

I konkurransen var miljø et vesentlig vurderingskriterium. Miljø telte 30 prosent og pris telte 70 prosent.

Uklart konkurransegrunnlag

Tidligere avgjørelser fra KOFA (klagenemnda for offentlige anskaffelser) slår fast at et uklart konkurransegrunnlag kan være i strid med det grunnleggende kravet til forutberegnelighet og medføre avlysningsplikt. I denne konkurransen har vi ikke klart nok skilt mellom små og store biler.

– Helse Nord vurderer at disse avvikene er så vesentlige at vi har besluttet å avlyse konkurransen og annullere tidligere tildelinger i alle de utlyste områdene. Dette gjelder også områdene som nå er i forhandlinger. Dette er sterkt beklagelig. For oss som stor offentlig innkjøper, er det viktig at alle anbudsprosesser gjennomføres korrekt, sier Hilde Rolandsen.